Google překladač: English Deutsch

62. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno

Autor článku: Veletrhy Brno   

Tags: Automatizace | Digitální továrna 2.0 | MSV | Strojírenství | Veletrhy Brno | Výstavy

msv-2019-b-19-2126Ve­letrhy Brno spo­leč­ně se svými part­ne­ry a od­bor­ný­mi ga­ran­ty in­ten­ziv­ně pra­cu­jí na pří­pra­vách Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu, který se usku­teč­ní od 8. do 12. lis­to­pa­du 2021 na br­něn­ském vý­sta­viš­ti. S Mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR a Mi­nis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví ČR spo­lu­pra­cu­jí na roz­volňovací stra­te­gii včet­ně ve­letrhů.

Zá­slu­hou na­růs­ta­jí­cí imu­ni­ty a ústu­pu pan­de­mie po­čí­tá stra­te­gie roz­volňování, schvá­le­ná Radou vlády pro zdra­vot­ní ri­zi­ka, od čer­ven­ce s ko­ná­ním ve­letrhů ve stan­dard­ním re­ži­mu bez ome­ze­ní, stej­ně jako v pří­pa­dě ma­lo­ob­cho­du a ná­kup­ních cen­ter. Pro pří­pra­vu Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu je to dobrá zprá­va.

Osob­ní kon­takt zá­kla­dem úspěš­né­ho byz­ny­su

Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh bude dů­le­ži­tý pro re­start eko­no­mi­ky a prů­mys­lu. Vět­ši­nu ná­vštěv­ní­ků tvoří od­bor­ná ve­řej­nost, při­čemž 80 % ná­vštěv­ní­ků roz­ho­du­je nebo spo­lu­roz­ho­du­je o in­ves­ti­cích a ná­ku­pech ve fir­mách. Ztrá­ta osob­ních kon­tak­tů v době pan­de­mie po­tvr­di­la, že ve­letrhy jsou nejen pro prů­my­sl ne­po­stra­da­tel­né. Ob­chod­ní a mar­ke­tingo­vý vý­znam MSV pro­ká­zal i prů­zkum mezi vy­sta­vo­va­te­li, kteří vní­ma­jí stro­jí­ren­ský ve­letrh za fi­rem­ně dů­le­ži­tou pre­zen­ta­ci umožňující efek­tiv­ní osob­ní jed­ná­ní se stá­va­jí­cí­mi i no­vý­mi zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry.

Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0

Sou­čás­tí MSV bude opět i úspěš­ná ex­po­zi­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0. Cílem le­toš­ní­ho roč­ní­ku je uká­zat, jak zvlád­nout tech­no­lo­gic­kou trans­for­ma­ci české eko­no­mi­ky. To vše v sou­la­du s Ná­rod­ním plá­nem ob­no­vy. K vi­dě­ní budou nej­no­věj­ší služ­by a pro­duk­ty v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce pod­ni­ků. Za­mě­ře­ní bude také na té­ma­ta jako umělá in­te­li­gen­ce ve vý­ro­bě, 5G sítě, in­te­li­gent­ní ro­bo­ti­ka nebo blockcha­in. Mezi vý­razná té­ma­ta stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu bude pa­t­řit také 3D tisk. Sou­běž­ně s MSV se v le­toš­ním roce usku­teč­ní ve­letrhy Trans­port a Lo­gis­ti­kaEn­vi­tech.

Uzá­věr­ka při­hlá­šek pro vy­sta­vo­va­te­le

Řádný ter­mín pro po­dá­ní při­hláš­ky k účas­ti na MSV se rych­le blíží. Vý­stav­ní plo­chu za nej­lep­ších ce­no­vých pod­mí­nek lze ob­jed­nat do 30. červ­na 2021. V le­toš­ním roce navíc došlo k upra­ve­ní pod­mí­nek účas­ti tak, aby byla pro vy­sta­vo­va­te­le mi­ni­ma­li­zo­vá­na ri­zi­ka spo­je­ná s ak­tu­ál­ní si­tu­a­cí.

Po­zván­ka pro vy­sta­vo­va­te­le

Jak se při­hlá­sit


Mohlo by vás zajímat: