Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo zeiss

Celkem nalezeno výsledků : 16.

1. 3D skenovací snímač ZEISS ATOS LRX od CAPTURE 3D
(Matching tags: LRX,Capture 3D,ZEISS,ATOS,GOM,3D skenování)
CAP­TU­RE 3D ozná­mil nový vel­ko­ob­je­mo­vý 3D ske­no­va­cí sní­mač ZEISS ATOS LRX s mi­mo­řád­ně jas­ným la­se­ro­vým zdro­jem svět­la, který za­chy­tí až 2 × 12 mi­li­o­nů sou­řad­ni­co­vých bodů ...
Středa, 19 Červenec 2023
2. ZEISS představuje Xradia 630 Versa XRM
(Matching tags: Mikroskop,Rentgen,Versa,630,Xradia,ZEISS,Výzkum,Hardware)
Po­sled­ní úno­ro­vý den před­sta­vil ZEISS rent­ge­no­vý mi­k­ro­skop ZEISS Xra­dia 630 Versa (XRM) pro aka­de­mic­ký a prů­mys­lo­vý vý­zkum. Nej­no­věj­ší pří­růs­tek do ro­di­ny ZEISS Xra­dia ...
Čtvrtek, 02 Březen 2023
3. 3Dees rozšiřuje portfolio 3D tiskáren a 3D skenerů
(Matching tags: Hand On Metrology Tour,T-SCAN hawk 2,ZEISS,3Dees,Stratasys)
Spo­lu­prá­ce se Stra­ta­sy­sem zna­me­ná roz­ší­ře­ní na­bíd­ky 3Dees In­du­st­ries o kom­plex­ní ře­še­ní apli­ka­cí v mnoha ob­las­tech prů­mys­lu (le­tec­ký, au­to­mo­bi­lo­vý, obran­ný, ...
Úterý, 28 Únor 2023
4. ZEISS ScanBox řady 5: automatizovaný, modulární, řízený zákazníkem
(Matching tags: GOM Inspect Pro,ATOS 5,Řada 5,ZEISS,ScanBox,3D měření,CAD)
ZEISS In­dustrial Qua­li­ty So­lu­ti­ons roz­ši­řu­je svou řadu op­tic­kých 3D mě­ři­cích stro­jů o novou mo­de­lo­vou řadu ZEISS Scan­Box Se­ries 5. Osvěd­če­ná tech­no­lo­gic­ká kon­cep­ce au­to­ma­ti­zo­va­ných ...
Pátek, 14 Říjen 2022
5. MCAE představí zcela nové technologie pro 3D tisk
(Matching tags: MSV 2022,ZEISS,MCAE Systems,3D tiskárny,GOM,Brno,Tebis)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems patří mezi dlou­ho­le­té vy­sta­vo­va­te­le na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně, která má vůbec nej­vět­ší ex­po­zi­ci v sekci 3D tisku. V ní ...
Čtvrtek, 15 Září 2022
6. CAPTURE 3D uvádí T-SCAN hawk
(Matching tags: GOM Inspect,T-SCAN hawk,Capture 3D,ZEISS,GOM,3D skenování)
Cap­tu­re 3D, po­sky­to­va­tel ino­va­tiv­ních 3D mě­ři­cích ře­še­ní a ofi­ci­ál­ní ame­ric­ký part­ner firmy GOM/ZEISS, ozná­mil pře­nos­ný la­se­ro­vý ske­ner T-SCAN hawk pro rych­lý sběr přes­ných ...
Úterý, 08 Březen 2022
7. 3D skenery ZEISS/GOM na HandsOnMetrology Tour
(Matching tags: HandsOnMetrology Tour,ZEISS,3Dees,3D skenery,GOM)
Spo­leč­nost 3Dees ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Zeiss při­pra­vi­la pro zá­jem­ce o 3D ske­no­vá­ní #Hand­sOn­Me­t­ro­lo­gy Tour. Na ní před­sta­ví cel­kem čtyři 3D ske­ne­ry v akci a na ...
Středa, 09 Únor 2022
8. Představen ZEISS Mineralogic 3D pro geovědní obory
(Matching tags: Mineralogie,Mi­ne­ra­lo­gic 2D,Mi­ne­ra­lo­gic 3D,ZEISS,Těžební průmysl)
ZEISS před­sta­vil 5. lis­to­pa­du soft­ware ZEISS Mi­ne­ra­lo­gic 3D pro au­to­ma­ti­zo­va­nou kvan­ti­ta­tiv­ní mi­ne­ra­lo­gii, který zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu tě­žeb­ní­ho prů­mys­lu. ...
Pondělí, 15 Listopad 2021
9. MCAE představuje ZEISS METROTOM 1
(Matching tags: ZEISS,METROTOM 1,MCAE Systems,CT technologie,GOM CT)
Chce­te se po­dí­vat dovnitř svých dílů? Zdá se vám vý­po­čet­ní to­mo­gra­fie pří­liš slo­ži­tá? Nebo ná­klad­ná? Práce s Zeiss Me­t­ro­to­mem 1 je snad­ná. Jed­no­du­ché na­sta­ve­ní CT vede k velmi ...
Sobota, 17 Červenec 2021
10. ZEISS kupuje Capture 3D a expanduje tak v USA
(Matching tags: Capture 3D,Měřící systémy,ZEISS,USA,3D měření,Kontrola,GOM)
Zeiss zís­ká­vá Cap­tu­re 3D, aby roz­ší­řil svou od­bor­nost v ob­las­ti 3D mě­ře­ní a kon­t­ro­ly a ná­rod­ní po­kry­tí v USA pro svůj seg­ment prů­mys­lo­vé kva­li­ty a vý­zku­mu. ...
Úterý, 11 Květen 2021
11. GOM Scan 1 – Nový 6MPx 3D skener od firmy GOM
(Matching tags: Scan 1,ZEISS,3Dees,GOM,3D skenování)
GOM Scan 1 je kom­pakt­ní mo­bil­ní 3D ske­ner ur­če­ný pro apli­ka­ce jako je 3D tisk, re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo kon­t­ro­la kva­li­ty vý­ro­by. Při­chá­zí s roz­li­še­ním 6 MPx což je po­sta­ču­jí­cí ...
Středa, 21 Duben 2021
12. Nový 3D skener GOM: další malá věc
(Matching tags: Scan 1,ZEISS,3Dees,GOM,3D skenování)
Firma GOM avi­zu­je před­sta­ve­ní no­vé­ho ma­lé­ho, mo­bil­ní­ho a vý­kon­né­ho op­tic­ké­ho 3D ske­ne­ru, který byl vy­vi­nut již plně pod znač­kou ZEISS (GOM se stal sou­čás­tí ZEISS v roce ...
Středa, 14 Duben 2021
13. Nový mobilní 3D skenovací systém s optickým sledováním
(Matching tags: Mobilní,3D skenování,Laserový,Hardware,ZEISS,T-TRACK 10,T-SCAN 10)
Sys­tém ZEISS T-SCAN se sklá­dá z do­ko­na­le sla­dě­ných kom­po­nent, které uži­va­te­lům po­má­ha­jí zís­ká­vat vy­so­ce přes­ná 3D data velmi snad­ným a in­tu­i­tiv­ním způ­so­bem – a to ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
14. ZEISS T-SCAN hawk – nové přenosné řešení pro 3D skenování
(Matching tags: Hawk,ZEISS,T-Scan,Inspekce,Měření,Skenování,Hardware)
T-SCAN hawk je od­po­vě­dí firmy ZEISS na ši­ro­kou škálu in­spekč­ních úkolů v dílně, které je třeba pro­vá­dět na místě. Pře­nos­ný sa­mo­stat­ný ruční la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém je do­dá­ván ...
Pátek, 06 Listopad 2020
15. GOM slučuje měřicí a vyhodnocovací SW do jedné platformy
(Matching tags: Verze 2020,ZEISS,Moduly,Inspekce,Měření,GOM,Školení,Software)
... a lze je také fle­xi­bil­ně při­způ­so­bit po­mo­cí vlast­ních skrip­tů. GOM, spo­leč­nost sku­pi­ny ZEISS, po­sky­tu­je op­tic­ké 3D me­t­ro­lo­gic­ké sys­témy.  ...
Úterý, 18 Srpen 2020
16. ZEISS kupuje společnost GOM
(Matching tags: Akvizice,GOM,ZEISS,Industrial Quality & Research)
Zeiss rozšiřuje portfolio průmyslové metrologie a zajištění kvality svého segmentu Industrial Quality & Research akvizicí společnosti GOM, pře­d­ní­ho poskytovatele hardwaru a softwaru pro automatizované ...
Pátek, 12 Duben 2019