Google překladač: English Deutsch

Jak poznáte nejlepší PLM systém?

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 15 Leden 2024 11:13

Tags: AV Engineering | Datový nodel | PLM | System | výběr

PLM-1-2403Naše rubri­ka PLM, přes­to­že jde stále o velmi ak­tu­ál­ní téma, není člán­ky pří­liš doplňována. Za­lí­bil se nám ná­sle­du­jí­cí člá­nek na webu spo­leč­nos­ti AV En­gi­nee­ring, která snad ne­bu­de nic na­mí­tat proti jeho uve­de­ní na CAD.​cz. Spo­leh­li­vý a pro­pra­co­va­ný PLM sys­tém, na který se mů­že­te spo­leh­nout, hraje dů­le­ži­těj­ší roli, než si možná mys­lí­te. Je vaším cílem agi­li­ta? Vyšší kva­li­ta? Usi­lu­je­te o rych­lej­ší vývoj a správ­nost ino­va­cí, nebo snad o všech­no zmí­ně­né na­jed­nou?

Vývoj pro­duk­tů usnadňuje, zlep­šu­je, zrych­lu­je a cel­ko­vě ze­fek­tivňuje správ­ný výběr PLM sys­té­mu. Spo­leh­li­vý a pro­pra­co­va­ný sys­tém, na který se mů­že­te spo­leh­nout, hraje dů­le­ži­těj­ší roli, než si možná mys­lí­te.

PLM systém – přehled a rychlost

Na co byste měli pa­ma­to­vat, když vy­bí­rá­te PLM sys­tém? Co hle­dat, na co sázet a z ja­kých ná­ro­ků roz­hod­ně ne­sle­vo­vat?

1) Sys­tém musí pro­po­jo­vat. Je téměř jisté, že se na vý­vo­ji va­še­ho no­vé­ho pro­duk­tu po­dí­lí ob­rov­ské množ­ství lidí na­příč růz­ný­mi od­dě­le­ní­mi. Všich­ni, kdo mají k pro­duk­tu ‚‚co říct‘‘, musí mít pří­le­ži­tost svoje po­znatky pře­dá­vat tak, aby data ne­pře­bý­va­la, ale zá­ro­veň se ne­ztrá­ce­la.

Pokud dojde k úpra­vě dat, musí se každý jed­not­li­vý člá­nek, který se na vý­ro­bě po­dí­lí, do­zvě­dět, že k tomu došlo. A přes­ně to musí správ­ný PLM sys­tém ob­sta­rat – ak­tu­a­li­zo­vat data, pro­psat změny do da­ta­bá­zí a ro­ze­slat no­ti­fi­ka­ce.

2) Svět se zrych­lu­je. Vaše schop­nost při­ná­šet ino­vo­va­né pro­duk­ty by měla také, pokud ne­chce­te, aby vám tak­zva­ně ujel vlak. Za­vá­dě­ní no­vi­nek ob­vykle vy­ža­du­je čas. A znač­né množ­ství času mů­že­te ušet­řit, pokud mají všich­ni, kteří se ino­va­ce účast­ní, on­‑line pří­stup ke všem datům, která po­tře­bu­jí. To­mu­to mo­de­lu sdí­le­ní se říká di­gi­tál­ní vlák­no, více se do­čte­te v člán­ku na webu AV En­gi­nee­rin­gu: Co je to Di­gi­tál­ní vlák­no.


Data vždy, všude a všem

3) Jestli­že se všich­ni pra­cov­ní­ci mohou na data a je­jich ak­tu­ál­nost bez­mezně spo­leh­nout, umož­ní to jed­not­li­vým od­dě­le­ním pra­co­vat na vý­vo­ji a vý­ro­bě sou­běž­ně. Sou­běž­ná práce šetří čas. K re­a­li­za­ci a do­dáv­ce vý­rob­ku se díky včas­né­mu a syn­chro­ni­zo­va­né­mu sdí­le­ní dat mů­že­te do­pra­co­vat za pod­stat­ně krat­ší dobu.

Jako pří­klad mů­že­me uvést spo­leč­nost Vi­ta­mix, vý­rob­ce kuchyňských spo­tře­bi­čů. Díky za­ve­de­ní syn­chro­ni­zo­va­né­ho sdí­le­ní dat se firmě opa­ko­va­ně daří zkra­co­vat dobu uve­de­ní no­vých vý­rob­ků na trh. Je­jich cílem je do­sáh­nout zkrá­ce­ní tak­zva­né­ho NPI o 30 %.

4) Data musí být sku­teč­ně pří­stup­ná. Vý­ro­ba, od­dě­le­ní soft­wa­ru a hard­wa­ru, ná­kup­ní od­dě­le­ní, ser­vis, mar­ke­ting, smluv­ní part­ne­ři (…), zkrát­ka všich­ni zú­čast­ně­ní musí mít pří­stup k datům, která po­tře­bu­jí. ‚‚Sku­teč­ně pří­stup­ná‘‘ data jsou ta­ko­vá, která si uži­va­tel může nejen vy­hle­dat a zob­ra­zit, ale která může pře­de­vším vy­hle­dat snad­no a zob­ra­zit bez ob­tí­ží – ve formě, kte­rou může snad­no in­ter­pre­to­vat. Ide­ál­ně s kon­tex­tem, který za­me­zí tomu, aby si data kdo­ko­liv vy­lo­žil mylně.

Ná­ro­ky na pří­stup­nost, uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost a funk­ci­o­na­li­ty typu vi­zu­a­li­za­cí či si­mu­la­cí by tedy měly být dal­ším pa­ra­me­t­rem, na který bu­de­te při vý­bě­ru PLM sys­té­mu po­hlí­žet.

Datový model v bezpečí – rys dobrého PLM systému

Sa­mo­stat­nou ka­pi­to­lou je sdí­le­ní dat s ex­ter­ní­mi do­da­va­te­li. Da­to­vý model pro­duk­tu, ve vší po­drob­nos­ti, kte­rou mo­der­ní PLM sys­tém umí vy­tvo­řit, je vaší sil­nou strán­kou.

A zrov­na tak sla­bi­nou, pokud by se data do­sta­la do ne­po­vo­la­ných rukou.

Řešení

Vsaď­te na PLM sys­tém, který do­ká­že s part­ne­ry nebo zá­kaz­ní­ky sdí­let data v žá­dou­cí po­do­bě. V ta­ko­vé, z níž se daná stra­na dozví všech­no, co po­tře­bu­je, ale zda­le­ka ne všech­no, co da­to­vý model ob­sa­hu­je. Roz­sah a opráv­ně­ní part­ner­ských pří­stu­pů mů­že­te s kva­lit­ním PLM sys­té­mem li­bo­vol­ně řídit, na­sta­vo­vat a do­kon­ce i zpět­ně sle­do­vat. Sa­mo­zřej­mos­tí je pak sekce k hlá­še­ní chyb a pro­blé­mů s do­da­va­te­li, part­ne­ry nebo zá­kaz­ní­ky, stej­ně jako cest k je­jich ná­pra­vě.

Jaký PLM systém je nejlepší pro vaši výrobu?


Mohlo by vás zajímat: