Google překladač: English Deutsch

Razorleaf získal zakázku Boeingu na upgrade PLM softwaru pro letadla

Autor článku: Redakce   
Pátek, 17 Květen 2024 01:00

Tags: 3DEXPERIENCE | Digitální údržba | IT projekt | PLM | Razorleaf | Školení

Razorleaf-wavy-green-bg-2420Ra­zor­le­af Corporation, kon­zul­tant a sys­té­mo­vý in­te­grá­tor v ob­las­ti ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM), ozna­mu­je, že zís­kal za­káz­ku na mo­der­ni­za­ci soft­wa­ro­vých sys­té­mů pro di­gi­tál­ní údrž­bu a ško­le­ní, které pod­po­ru­jí ce­lo­svě­to­vou flo­ti­lu le­tou­nů Boe­ing C-17 Glo­be­mas­ter III. Ra­zor­le­af po­sky­tu­je PLM soft­ware a služ­by pod­po­ry.

Boe­ing po­u­ží­vá PLM ře­še­ní již více než deset let a vy­u­ží­vá plat­for­mu 3DE­x­pe­ri­en­ce k pro­hlou­be­ní kom­plex­ní di­gi­tál­ní spo­lu­prá­ce, ná­vr­hu, kon­struk­ce, ana­lý­zy, plá­no­vá­ní vý­ro­by a mož­nos­tí re­a­li­za­ce v díl­nách v rámci ce­lé­ho pod­ni­ku, uvádí Ra­zor­le­af.

Ra­zor­le­af se spe­ci­a­li­zu­je na po­sky­to­vá­ní od­bor­ných zna­los­tí, které sjed­no­cu­jí různé soft­wa­ro­vé ná­stro­je do uce­le­ných PLM sys­té­mů, které zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu firem všech ve­li­kos­tí. Ra­zor­le­af bude pod­po­řit po­kra­ču­jí­cí úsilí Boe­in­gu o mo­der­ni­za­ci a za­vá­dě­ní ino­va­cí.


Mohlo by vás zajímat: