Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Bentley | BIM | Microstation | OpenRail | OpenRoads | Seminář | Unicorn

pozvanka-bim-day-12-2022-2247Spo­leč­nost Uni­corn zve na svůj se­mi­nář BIM Day 2022, který se koná v úterý 8. pro­sin­ce 2022 od 9:00 do 14:00 hodin. Akce se bude konat v Praze (bu­do­va SUDOP), ale také zá­ro­veň bude živě stre­a­mo­va­ná. Pokud se chce­te zo­ri­en­to­vat v pro­ble­ma­ti­ce BIM a rádi byste vi­dě­li prak­tic­ké po­u­ži­tí soft­wa­ru pro po­ří­ze­ní dat, kresbu, sprá­vu dat a ří­ze­ní pro­jek­tů, pak byste na něm ne­mě­li chy­bět.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Bu­il­ding Transpa­ren­cy | EC3 | iTwin

CarbonFootprintStructural-2245Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. lis­to­pa­du na COP27 roz­ší­ře­né in­te­gro­va­né pra­cov­ní po­stu­py pro vý­po­čet ob­sa­že­né­ho uh­lí­ku v plat­for­mě Bent­ley iTwin. Nová in­te­gra­ce umožňuje po­sou­dit množ­ství uh­lí­ku v ře­še­ních di­gi­tál­ních dvoj­čat in­fra­struk­tu­ry s vy­u­ži­tím ná­stro­je Em­bo­died Car­bon in Con­stru­cti­on Cal­cu­la­tor (EC3). EC3, vy­vi­nu­tý ne­zisko­vou or­ga­ni­za­cí Bu­il­ding Transpa­ren­cy, je bez­plat­ný ná­stroj s ote­vře­ným pří­stu­pem.

Celý článek...

Tags: BIM | C3D Labs | C3D Web Vision | Datové prostředí | Project Point | Projekty | Stavebnictví

Informacni model-BIM-1-2245Spo­leč­nost C3D Labs ozná­mi­la, že soft­wa­ro­vá firma Pro­ject Point zís­ka­la li­cen­ci na její kom­po­nen­tu pro vi­zu­a­li­za­ci ge­o­me­t­rie C3D Web Vi­si­on, která je sou­čás­tí vý­vo­jo­vé sady in­že­nýr­ské­ho soft­wa­ru C3D Tool­kit. Modul vi­zu­a­li­zu­je 3D mo­de­ly ve webo­vých pro­hlí­že­čích, pro které exis­tu­je mnoho vy­u­ži­tí, na­pří­klad pro in­že­ný­ry vi­zu­ál­ně ově­řu­jí­cí mo­de­ly a ma­na­že­ry sle­du­jí­cí prů­běh pro­jek­tů.

Celý článek...

cube-henn-architecture-carbon-fibre-reinforced-concrete dezeen-2243Pla­nRa­dar, spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci ve sta­veb­nic­tví, zve­řej­nil vý­sled­ky roz­sáh­lé­ho prů­zku­mu se za­mě­ře­ním na ar­chi­tek­tu­ru a ur­ba­nis­mus, který kromě tu­zem­ska pro­bě­hl v 11 ze­mích světa včet­ně Ně­mec­ka, Itá­lie, USA či Velké Bri­tá­nie. Jed­nou z klí­čo­vých ka­pi­tol se stal vývoj no­vých sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů.

Celý článek...

Tags: Berenisce Ramos | Bridge Wi­zard | Liniové stavby | Mosty | OpenBridge Mo­de­ler

Moores Gulch SB-2243Z ji­ných kon­strukč­ních pro­gra­mů, které vy­tvá­ře­jí mo­de­ly mostů, mě před­sta­va vý­vo­je 3D mo­de­lu dě­si­la. Tyto mo­de­ly ob­vykle vy­ža­du­jí uzly x, y a z a kla­si­fi­ka­ci každé linie po­mo­cí ma­te­ri­á­lu a ve­li­kos­ti – pro­ces, který by mohl za­brat znač­né množ­ství času. V rámci 3D pa­ra­me­t­ric­ké­ho soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní OpenBridge Mo­de­ler exis­tu­je jed­no­du­chý ná­stroj na­zva­ný Bridge Wi­zard.

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | Infrastruktura | Liniové stavby | Stavebnictví | Záborák

Zaborak-2242Apli­ka­ce Zá­bo­rák je pri­már­ně ur­če­na pro pro­jek­tan­ty li­ni­o­vých a in­že­nýr­ských sta­veb, kde při­ná­ší po­hod­lí, rych­lost a přes­nost vy­tvá­ře­ní zá­bo­ro­vých ela­bo­rá­tů přímo z pro­jekč­ních pod­kla­dů v Au­to­CA­Du Map 3D nebo Civil 3D a dat ka­tastru ne­mo­vi­tos­tí. V nové verzi 3.1.34 pod­po­ru­je Zá­bo­rák pro­gra­my Au­to­de­sk Civil 3D 2023 a Map 3D 2023.

Celý článek...

Tags: Ar­kan­ce Sys­tems | Autodesk | BIM | BIM Aca­de­my | Koordinátoři | Manažeři | Revit | Stavebnictví

BIM Academy-pro BIM manazery a koordinatory-2242Jak na­po­ví­dá ak­tu­ál­ní mě­síč­ník CAD-News spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems, spouš­tí Ar­kan­ce Sys­tems BIM Aca­de­my – sérii ško­le­ní ur­če­ných pro BIM ma­na­že­ry a ko­or­di­ná­to­ry. Pokud jste stá­va­jí­cím ma­na­že­rem BIM / ko­or­di­ná­to­rem BIM, nebo se jím chce­te stát, je tento vzdě­lá­va­cí pro­gram ur­če­ný právě pro vás. Na­u­čí­te se, jak pra­co­vat se všemi no­vý­mi stan­dar­dy a osvěd­če­ný­mi po­stu­py BIM.

Celý článek...

Tags: AVVIR | BIM | Bricscad | Hexagon | Stavebnictví | Umělá inteligence

AVVIR Hexagon-2241He­xa­gon AB ozná­mil, že do svého port­fo­lia ře­še­ní, která řeší ne­od­mys­li­tel­né pro­blémy ži­vot­ní­ho cyklu sta­veb, in­te­gru­je tech­no­lo­gic­ký stack AVVIR s umě­lou in­te­li­gen­cí. Od roku 2017 AVVIR zpří­stupňuje in­te­li­gent­ní, daty ří­ze­ná sta­ve­niš­tě, která umožňují pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti ko­merč­ních, in­frastruk­tur­ních a prů­mys­lo­vých sta­veb spo­leh­li­vě a bez­peč­ně re­a­li­zo­vat do­dáv­ky podle har­mo­no­gra­mu a v rámci roz­počtu.

Celý článek...

Tags: AEC | Allplan | Allplan 2023 | BIM | Infrastruktura | Prefabrikáty | Solibri

Allplan 2023-2241Spo­leč­nost ALL­PLAN uvádí na trh novou verzi svého BIM soft­wa­ru All­plan 2023. Jako spo­jo­va­cí plat­for­ma pro me­zi­o­bo­ro­vou spo­lu­prá­ci mezi ar­chi­tek­ty, in­že­ný­ry, vý­rob­ci pre­fab­ri­ká­tů a sta­veb­ní­mi fir­ma­mi umožňuje All­plan 2023 efek­tiv­ní ko­or­di­na­ci a spo­leč­né pra­cov­ní po­stu­py. Toto mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vé ře­še­ní po­krý­vá vše od zdiva, li­té­ho be­to­nu až po oce­lo­vé a dře­vě­né kon­struk­ce a – po­pr­vé – i be­to­no­vé pre­fab­ri­ká­ty.

Celý článek...

Tags: AEC | Allplan | Allplan Bridge | BIM | Mosty

Allplan Bridge-2241Spo­leč­nost ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl, před­sta­vu­je svůj BIM soft­ware pro pro­jek­to­vá­ní mostů All­plan Bridge 2023. Nová verze při­ná­ší nový pří­stup k vol­né­mu pa­ra­me­t­ric­ké­mu mo­de­lo­vá­ní, který umo­ž­ňu­je pa­ra­me­t­ric­ky mo­de­lo­vat celý most nebo jeho dílčí prvky a další in­frastruk­tur­ní ob­jek­ty volně ve 3D pro­sto­ru.

Celý článek...

Tags: BIM | CDE | DiMS | IZS | Karlovarský kraj | Stavebnictví

Vizualizace-01 IZS Karlovy Vary-2240Kar­lo­var­ský kraj po­tvr­zu­je roli jed­no­ho z lea­de­rů v za­vá­dě­ní me­to­dy BIM v Česku. Pro­jekt stav­by no­vé­ho sídla slo­žek In­te­gro­va­né­ho zá­chran­né­ho sys­té­mu v Kar­lo­vých Va­rech vy­u­ží­vá me­to­du BIM již od prv­ních zá­mě­rů v roce 2018. Stav­ba se v sou­čas­nos­ti blíží re­a­li­zač­ní fázi a Kar­lo­var­ský kraj má tak k dis­po­zi­ci di­gi­tál­ní model stav­by (DiMS) s po­drob­nos­tí od­po­ví­da­jí­cí do­ku­men­ta­ci pro územ­ní roz­hod­nu­tí (DUR).

Celý článek...

Tags: AXIOM | Excel | Import CAD dat | Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter | Revit | Word

Compatibility-Mode-Word-2239Im­por­to­vá­ní dat z do­ku­men­tů Wordu nebo ta­bu­lek Ex­ce­lu je ča­so­vě ná­roč­né a je do­sta­teč­nou zkouš­kou tr­pě­li­vos­ti sva­té­ho. Je to frustru­jí­cí, opa­ku­jí­cí se čin­nost, jejíž vý­sled­ky mohou být za­tí­že­ny chy­ba­mi, a není to ničí ob­lí­be­ná čin­nost. To vše se může změ­nit. Už žádné ča­so­vě ná­roč­né, opa­ku­jí­cí se a frustru­jí­cí im­por­ty. Před­sta­vu­je se apli­ka­ce Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter.

Celý článek...

Tags: Akvizice | B2W Software | Správa staveb | Stavebnictví | Trimble

OnePlatform-2239Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že pře­vza­la sou­kro­mou spo­leč­nost B2W Soft­ware, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le ře­še­ní pro od­ha­dy a pro­voz v ob­las­ti těž­ké­ho sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. Fi­nanč­ní pod­mín­ky ne­by­ly zve­řej­ně­ny. S při­je­tím zá­ko­na o in­ves­ti­cích do in­fra­stru­k­tu­ry a pra­cov­ních mís­tech (In­fra­struc­tu­re In­vest­ment and Jobs Act – IIJA) a další le­gisla­ti­vy tý­ka­jí­cí se in­fra­stru­k­tu­­ry po celém světě sta­veb­ní or­ga­ni­za­ce rych­le sle­du­jí di­gi­ta­li­za­ci svých pro­ce­sů a čin­nos­tí.

Celý článek...

Strana 1 z 21

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>