Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Agentura ČAS | BIM | bu­il­ding­SMART | CzBIM | Semináře | Veřejná správa | Vzdělávání

AgenturaCAS-roadshow-02-2347Pokud má mít vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM ve ve­řej­né sprá­vě oče­ká­va­né pří­no­sy, musí za­měst­nan­ci jed­not­li­vých ve­řej­ných or­ga­ni­za­cí dis­po­no­vat po­třeb­ný­mi zna­lost­mi a kom­pe­ten­ce­mi. Proto je také sou­čás­tí vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do ve­řej­né sprá­vy úkol vy­tvo­řit Sys­tém vzdě­lá­vá­ní v BIM pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy. Odbor Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci jej při­pra­vil a již v září 2023 pro­jed­nal s klí­čo­vý­mi in­ves­to­ry.

Celý článek...

Tags: Aplitop | Geodeti | Geodézie | Tcp MDT Professional | ZWCAD

Ve světě geodézie a stavebního inženýrství bylo a je klíčové mít k dispozici nástroje, které nejen zvyšují efektivitu práce, ale také umožňují přesné a detailní plánování a realizaci projektů. Tak jak se vyvíjely přístroje pro geodety od manuálních až po totální stanice a LIDAR skenery, tak se vyvíjí i software pro zpracování těchto mnohdy velmi objemných dat.

Celý článek...

Tags: Digitalizace | Perspektivy | PlanRadar | Průzkum | Stavebnictví

IMG 20231107 110107-2347Sta­veb­nic­tví je jed­ním z nej­star­ších oborů, které si dlou­ho­do­bě za­cho­vá­vá svou tra­dič­ní tvář. Nicmé­ně i toto od­vět­ví po­stu­pem času pro­chá­zí di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí, což ak­tu­ál­ně po­tvr­zu­jí vý­sled­ky nej­no­věj­ší­ho prů­zku­mu Pla­nRa­da­ru. Ten za­na­ly­zo­val od­po­vě­di více než 1300 od­bor­ní­ků z 15 zemí světa včet­ně tu­zem­ska, při­čemž se za­mě­řil na stá­va­jí­cí úroveň di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­ním sek­to­ru a per­spek­ti­vy je­jí­ho růstu v ná­sle­du­jí­cích třech le­tech.

Celý článek...

Tags: eSUB | eSUB Cloud | In­te­gra­ce | In­tu­it | Pro­jek­ty | Quic­kBooks On­li­ne | Řízení projektů | Účetnictví

Integrace eSUBQuickbooks Online-2346eSUB Con­structi­on Soft­ware, po­sky­to­va­tel soft­wa­ru pro sprá­vu sta­veb­nic­tví za­mě­ře­né­ho na sub­do­da­va­te­le, ozná­mil, že jeho clou­do­vá pro­jek­to­vá plat­for­ma eSUB Cloud na­bíd­ne in­te­gra­ci s Quic­kBooks On­li­ne firmy In­tu­it. In­te­gra­ce na­bí­zí vyšší efek­ti­vi­tu díky eli­mi­na­ci nut­nos­ti ruč­ní­ho za­dá­vá­ní dat a ze­fek­tiv­ně­ní ča­so­vých vý­ka­zů a fi­nanč­ních údajů.

Celý článek...

Tags: 3D vidění | AEC | BIM | Digitální dvojčata | KICT | Skenování | Stavebnictví | Umělá inteligence

iStock-1413650172-2346Ko­rej­ský in­sti­tut sta­veb­ní­ho in­že­nýr­ství a sta­veb­ních tech­no­lo­gií (KICT) vy­tvo­řil tech­no­lo­gii Ske­no­vá­ní do BIM, za­lo­že­nou na re­verz­ním in­že­nýr­ství. Tuto tech­no­lo­gii lze po­u­žít pro 3D mo­de­lo­vá­ní ge­o­prosto­ro­vých in­for­ma­cí, na­pří­klad pro mo­de­lo­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat. Vy­ná­lez eli­mi­nu­je chyby a ruční pře­pra­co­vá­ní při trans­for­ma­ci 3D ske­no­va­ných dat do BIM nebo tva­ro­vých mo­de­lů, které se tra­dič­ně pro­vá­dí ručně nebo po­mo­cí dra­hé­ho za­hra­nič­ní­ho soft­wa­ru.

Celý článek...

Tags: Architektura | Forum | Fotovoltaika | Robotické zdění | Stavebnictví | Wienerberger

Wienerberger wip-2343Ne­nech­te si ujít druhé Wie­ner­ber­ger fórum roku 2023, které se bude konat 9. lis­to­pa­du ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru World of Wie­ner­ber­ger. Před­ní od­bor­ní­ci z ob­las­ti sta­veb­nic­tví a ar­chi­tek­tu­ry zde před­sta­ví nové mož­nos­ti in­te­gro­va­ných fo­to­vol­taic­kých pa­ne­lů, po­ra­dí s od­vě­trá­vá­ním šikmé stře­chy nebo stav­bou akus­tic­ké příč­ky. Chy­bět však ne­bu­de ani před­sta­ve­ní no­vi­nek Wie­ner­ber­ge­ru nebo na­stí­ně­ní mož­nos­tí udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je měst.

Celý článek...

Tags: BIM | cad­con­sul­ting | Čas | CzBIM | Energetika | Projektové dny 2023 | Se­mi­nář | Tech­no­dat

Technodat energetika-2343Na se­mi­ná­ři Pro­jek­to­vé dny 2023 v ter­mí­nu 4. října 2023 se sešli ve Zlíně v Ho­te­lu Bal­ta­ci Atri­um zá­stup­ci čes­kých i slo­ven­ských ener­ge­tik. Se­mi­nář uspo­řá­dal Tech­no­dat ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí cad­con­sul­ting. Hlav­ním té­ma­tem bylo na­sa­ze­ní me­to­di­ky BIM v ener­ge­ti­ce a vý­mě­na zku­še­nos­tí nejen mezi jed­not­li­vý­mi ener­ge­ti­ka­mi, ale i zá­stup­ci České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) a Od­bor­né rady pro BIM (czBIM), jež tr­va­le na­po­má­há stan­dar­di­za­ci, di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů a roz­vo­je BIM v České re­pub­li­ce.

Celý článek...

Tags: 2024 | Allplan | Infrastruktura | Mosty | Stavebnictví

Allplan Bridge 2024 Key Visual-2342ALL­PLAN před­sta­vu­je svůj BIM soft­ware pro na­vr­ho­vá­ní mostů All­plan Bridge 2024. Díky ro­bust­ním a au­to­ma­ti­zo­va­ným ná­stro­jům pro mo­de­lo­vá­ní a tvor­bu de­tai­lů, roz­ší­ře­ným mož­nos­tem sta­tic­ké ana­lý­zy a bez­pro­blé­mo­vým di­gi­tál­ním pra­cov­ním po­stu­pům na­vr­ho­vá­ní po­sky­tu­je All­plan Bridge 2024 most­ním in­že­ný­rům ná­stro­je po­třeb­né k op­ti­ma­li­za­ci ná­vrhů, urych­le­ní re­a­li­za­ce pro­jek­tu, zvý­še­ní hod­no­ty pro kli­en­ta a kon­struk­ci špič­ko­vých mostů.

Celý článek...

Tags: AEC | Allplan | Architektura | BIM | Stavebnictví | Verze 2024

Allplan2024-2341ALL­PLAN před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší verzi BIM soft­wa­ru, která urych­lu­je pro­ces od ná­vr­hu až po vý­stav­bu budov a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry. All­plan 2024 zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu, po­si­lu­je spo­lu­prá­ci a usnadňuje vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu ná­vr­hu, pro­to­že na­bí­zí sadu vý­kon­ných a au­to­ma­ti­zo­va­ných ná­vr­ho­vých ná­stro­jů, in­te­gro­va­né clou­do­vé pro­ce­sy a špič­ko­vé pra­cov­ní BIM po­stu­py. 

Celý článek...

Tags: CIIRC ČVUT | GEMO | KM Ro­bo­tics | Robotika | Stavebnictví | Wi­e­ner­ber­ge­r | Zdění

Zdici robot-1-2340Zdicí robot od Wi­e­ner­ber­ge­ru po­pr­vé vy­jíž­dí na re­ál­nou stav­bu. V Šum­per­ku se s olo­mouc­kou sta­veb­ní fir­mou GEMO po­dí­lí na vý­stav­bě haly pro sou­kro­mé­ho in­ves­to­ra. Sé­ri­o­vá vý­ro­ba ro­bo­tů začne během pod­zi­mu, příští rok si pak sta­veb­ní­ci budou moci pro­najmout cel­kem sedm ro­bo­tic­kých po­moc­ní­ků. Každý z nich za­sta­ne práci až pěti zed­ní­ků. Sto­jí­me na prahu bu­douc­nos­ti sta­veb­nic­tví, kde hlav­ní roli pře­vez­me po­kra­ču­jí­cí di­gi­ta­li­za­ce.

Celý článek...

Tags: BIM | CAFM | Digitální dvojčata | GLP | Inteligentní budovy | IoT | Správa budov

Analyza servisnich hlaseni-2337In­te­li­gent­ní bu­do­vy v ob­las­ti ko­merč­ních ne­mo­vi­tos­tí umož­ňují rych­lé hlá­še­ní po­ruch a de­tek­ci závad a ha­vá­rií. Tyto mo­der­ní stav­by upo­zorňují nejen na ser­vis­ní udá­los­ti, ale také od­ha­lu­jí plýtvá­ní ener­gií a ne­hos­po­dár­né cho­vá­ní za­měst­nan­ců. Di­gi­ta­li­za­ce údrž­by umožňuje jed­no­du­ché ode­sí­lá­ní hlá­še­ní zá­va­dy nebo po­ru­chy po­mo­cí QR kódu přes mo­bil­ní za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Finalisté | Going Di­gi­tal Awards | Singapur | YII 2023

YII2023-2336Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 30. srpna fi­na­lis­ty sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2023 v in­frastruk­tu­ře. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní cen oceňuje vý­ji­meč­nou práci uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří se po­dí­le­jí na roz­vo­ji pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry po celém světě. Dva­náct ne­zá­vis­lých porot, které za­stu­pu­jí 12 ka­te­go­rií oce­ně­ní, vy­bra­lo 36 fi­na­lis­tů z více než 300 no­mi­na­cí, které před­lo­ži­lo 235 or­ga­ni­za­cí z 51 zemí.

Celý článek...

Tags: BIM | BIM Open 2023 | Konference | Pozvánka | Stavebnictví

BIM-Open-2023-2335Zú­čast­ně­te se le­toš­ní kon­fe­ren­ce BIM Open 2023 dne 19. září od 9:00 do 17:00 hodin. Adeon, po­řa­da­tel této akce, již spus­til re­gis­tra­ci na tento již 8. roč­ník BIM kon­fe­ren­ce. Kon­fe­ren­ce je za­mě­ře­ná na kon­krét­ní vy­u­ži­tí Au­to­de­sk BIM apli­ka­cí pro po­zem­ní a li­ni­o­vé stav­by. Ně­ko­lik firem, které již po­u­ží­va­jí BIM, vás se­zná­mí se svými zku­še­nost­mi uplat­ně­ní BIM. Kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní opět na tra­dič­ním místě v Os­t­ra­vě a pro účast­ní­ky je při­pra­ven velmi bo­ha­tý a za­jí­ma­vý pro­gram.

Celý článek...

Strana 1 z 24

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>