Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

<<  Září 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Nejbližší akce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: AXIOM | Excel | Import CAD dat | Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter | Revit | Word

Compatibility-Mode-Word-2239Im­por­to­vá­ní dat z do­ku­men­tů Wordu nebo ta­bu­lek Ex­ce­lu je ča­so­vě ná­roč­né a je do­sta­teč­nou zkouš­kou tr­pě­li­vos­ti sva­té­ho. Je to frustru­jí­cí, opa­ku­jí­cí se čin­nost, jejíž vý­sled­ky mohou být za­tí­že­ny chy­ba­mi, a není to ničí ob­lí­be­ná čin­nost. To vše se může změ­nit. Už žádné ča­so­vě ná­roč­né, opa­ku­jí­cí se a frustru­jí­cí im­por­ty. Před­sta­vu­je se apli­ka­ce Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter.

Celý článek...

Tags: Akvizice | B2W Software | Správa staveb | Stavebnictví | Trimble

OnePlatform-2239Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že pře­vza­la sou­kro­mou spo­leč­nost B2W Soft­ware, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le ře­še­ní pro od­ha­dy a pro­voz v ob­las­ti těž­ké­ho sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. Fi­nanč­ní pod­mín­ky ne­by­ly zve­řej­ně­ny. S při­je­tím zá­ko­na o in­ves­ti­cích do in­fra­stru­k­tu­ry a pra­cov­ních mís­tech (In­fra­struc­tu­re In­vest­ment and Jobs Act – IIJA) a další le­gisla­ti­vy tý­ka­jí­cí se in­fra­stru­k­tu­­ry po celém světě sta­veb­ní or­ga­ni­za­ce rych­le sle­du­jí di­gi­ta­li­za­ci svých pro­ce­sů a čin­nos­tí.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Finalisté | Going Digital Awards | Infrastruktura | Stavebnictví

GDAII2022-2239Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 19. září fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re za rok 2022. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní oce­ně­ní vy­zdvi­hu­je vý­ji­meč­nou práci uži­va­te­lů, kteří soft­ware Bent­ley vy­u­ží­va­jí při ná­vr­hu, vý­stav­bě a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry po celém světě. Ve 12 ka­te­go­ri­ích vy­bra­lo je­de­náct ne­zá­vis­lých porot 36 fi­na­lis­tů z více než 300 no­mi­na­cí, které před­lo­ži­lo přes 180 or­ga­ni­za­cí ze 47 zemí.

Celý článek...

Tags: Allplan | BCF Live Connector | BIM | Bimplus | Pracovní postupy | Solibri | Správa

Allplan-Solibri-2237Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la 14. září 2022 do­stup­nost sprá­vy pra­cov­ních po­stu­pů v re­ál­ném čase mezi plat­for­ma­mi So­lib­ri a All­plan pro­střed­nic­tvím OPEN BIM plat­for­my Bim­plus. Tento pra­cov­ní po­stup po­sky­tu­je efek­tiv­ní me­to­du pro sprá­vu změn v pro­jek­tech a umožňuje vy­so­ce efek­tiv­ní OPEN BIM work­flow všem, kteří se po­dí­le­jí na sta­veb­ních a in­frastruk­tur­ních pro­jek­tech po celém světě.

Celý článek...

Tags: Archicad 26 | ArchiSHOW | BIM | Brno | CEGRA | Navrhování | Ostrava | Praha | Projektování

ARCHISHOW2022-2236Na BIM bez kom­pro­mi­sů se přijď­te po­dí­vat do Os­t­ra­vy, Brna nebo do Prahy. Gra­phi­soft i letos vy­dal novou verzi Ar­chi­ca­du, která při­ná­ší řadu změn, po kte­rých mnoho uži­va­te­lů vo­la­lo. Mezi no­vin­ky patří pře­de­vším jed­no­duš­ší sprá­va a ori­en­ta­ce v pro­jek­tu, z čehož vy­chá­zí i motto „Stay fo­cu­sed, de­sign more“ tedy „Zůstaňte sou­stře­dě­ni, na­vrh­ně­te víc“. Se­mi­ná­ře uká­žou zá­klad­ní ar­chi­ca­dov­ské po­stu­py pro zpra­co­vá­ní pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce všech stupňů.

Celý článek...

Tags: Akvizice | BIM | Hexagon | iConstruct | iCon­struct Pro

BIM software for Autodesk Navisworks-iConstruct-2235He­xa­gon AB ozná­mil 2. září akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti iCon­st­ruct Pty Ltd, po­sky­to­va­te­le oceňova­né­ho soft­wa­ru pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov (BIM) po­u­ží­va­né­ho v ko­merč­ní, in­frastruk­tur­ní a prů­mys­lo­vé vý­stav­bě. Její stě­žej­ní ře­še­ní, iCon­struct Pro, je osvěd­če­ným ná­stro­jem pro au­to­ma­ti­za­ci vý­stav­by se stov­ka­mi glo­bál­ních zá­kaz­ní­ků, kteří se na jeho vý­ho­dy spo­lé­ha­jí již řadu let.

Celý článek...

Tags: Adeon | Autodesk | BIM | BIM Open 2022 | Konference | Ostrava | Stavebnictví

BIM Open 2022-2231V úterý 20. září pro­běh­ne již sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce BIM Open 2022. Kon­fe­ren­ce, která tra­dič­ně pro­bí­há v Os­t­ra­vě, je uni­kát­ní svým za­mě­ře­ním na ote­vře­né sdí­le­ní lo­kál­ních firem a je­jich prak­tic­kých zku­še­nos­tí na pro­jek­tech s vy­u­ži­tím me­to­dik BIM, sta­veb­nic­tví 4.0, a Smart ci­ties pro účely ar­chi­tek­tu­ry a pro­jek­to­vá­ní po­zem­ních a li­ni­o­vých sta­veb. Kon­fe­ren­ce je svým ob­sa­hem ur­če­na pře­de­vším pro pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty, ma­na­že­ry sta­veb­ních firem, in­ves­to­ry a školy.

Celý článek...

Tags: BIM | BIM DAY 2022 | BIM Market | buildingSMART | CzBIM | Konference

Bimday2022-2231Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY 2022. Kon­fe­ren­ce se koná 13.–14. října 2022 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha 9 – Vy­so­ča­ny. Nyní se při­pra­vu­je pro­gram, těšit se mů­že­te na no­vin­ky z bu­il­dingSMART či le­gisla­tiv­ní část pro­gra­mu, která se bude vě­no­vat di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a další vzni­ka­jí­cí le­gisla­ti­vě.

Celý článek...

TxDOT Bridge 2-2231Bent­ley Sys­tems by tímto ráda oce­ni­la Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu Texas (TxDOT). S více než 80 ti­sí­ci ki­lo­me­t­ry dál­nic a více než 14 000 za­měst­nan­ci po celém státě spra­vu­je TxDOT nej­roz­sáh­lej­ší dál­nič­ní sys­tém ve Spo­je­ných stá­tech. TxDOT stojí v čele to­ho­to od­vět­ví již dlou­ho díky mo­der­ni­za­ci svých sil­nic a mostů s vy­u­ži­tím po­kro­či­lých tech­no­lo­gií.

Celý článek...

Tags: Aktualizace | Archicad 26 | Architektura | BIMcloud | BIMx | DDScad | Graphisoft | Stavebnictví

Archicad 26-2229Spo­leč­nost Gra­phi­soft ozná­mi­la 14. 7. vy­dá­ní Ar­chi­ca­du 26 a ak­tu­a­li­za­ce svých ře­še­ní BIMcloud, BIMx a DD­S­cad. Díky vý­kon­ným vy­lep­še­ním au­to­ma­ti­zo­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů na­vr­ho­vá­ní, do­ku­men­ta­ce a spo­lu­prá­ce a pro­fe­si­o­nál­ním kre­a­tiv­ním ře­še­ním vi­zu­a­li­za­ce mohou ar­chi­tek­ti a in­že­ný­ři vě­no­vat více času a po­zor­nos­ti své cenné práci na ná­vr­hu.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Hilti | Kotvení | Spolupráce | Stavebnictví | Základové desky

Hilti Bentley-2229Spo­leč­nost Hilti North Ame­ri­ca, po­sky­tu­jí­cí ino­va­tiv­ní ná­stro­je, tech­no­lo­gie, soft­ware a služ­by pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví, ze­fek­tiv­ni­la pra­cov­ní po­stup na­vr­ho­vá­ní zá­kla­do­vých desek pro uži­va­te­le sady PRO­FIS En­gi­nee­ring Suite in­te­gra­cí clou­do­vé­ho soft­wa­ru se sys­té­mem RAM Structu­ral Sys­tem spo­leč­nos­ti Bent­ley.

Celý článek...

Tags: Brightly Software | Digitalizace | IIoT | Siemens | SSOT | Údržba budov

siemens-si-building-x-2228Si­e­mens v rámci plat­for­my Si­e­mens Xce­le­ra­tor před­sta­vi­l první novou na­bíd­ku ře­še­ní jako služ­by (SaaS). Nová sada Bu­il­ding X je ur­če­na pro chyt­ré bu­do­vy a bude slou­žit jako tzv. je­di­ný zdroj prav­dy (SSOT), který di­gi­ta­li­za­ci pro zá­kaz­ní­ky zjed­no­du­ší a po­mů­že jim do­sáh­nout je­jich cílů v ob­las­ti uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Brightly Software | Digitální provoz budov | Siemens | Smart In­frastructu­re

Siemens-main-flag-2226Si­e­mens Smart In­frastructu­re (SI), před­ní spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci budov, po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Bright­ly Soft­ware. Ta po­sky­tu­je soft­ware jako služ­bu (SaaS) při sprá­vě a údrž­bě ma­jet­ku. Díky této akvi­zi­ci Si­e­mens za­ujme ve­dou­cí po­zi­ci na trhu se soft­warem pro bu­do­vy a vy­bu­do­va­nou in­frastruk­tu­ru. Kupní cena činí 1,575 mi­li­ar­dy US do­la­rů s mož­nos­tí dal­ších pla­teb podle do­sa­že­ných vý­sled­ků.

Celý článek...

Strana 1 z 20

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>