Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prvním krokem je efektivní návrh potrubí

Autor článku: CAD Schroer   
Čtvrtek, 29 Duben 2021 00:16

Tags: CAD Schröer | M4 Plant | P&ID | Plant Design | Potrubí | Projektování

inteligentni-vystavba-zavodu-a-planovani-potrubi-s-m4-plant-2118Návrh po­tru­bí je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších kon­strukč­ních dis­ci­plín v ob­las­ti pro­ces­ní­ho in­že­nýr­ství. Vzhle­dem k enorm­ní slo­ži­tos­ti mo­der­ních pro­ces­ních zá­vo­dů jsou pro rych­lou a vy­so­ce kva­lit­ní im­ple­men­ta­ci ná­vr­hu za­po­tře­bí spe­ci­a­li­zo­va­ná soft­wa­ro­vá ře­še­ní. Pokud se od sa­mé­ho po­čát­ku po­u­ží­vá kom­plex­ní in­te­gro­va­né ře­še­ní, je to pro­spěš­né nejen pro fázi ná­vr­hu, ale také pro ná­sled­ný pro­voz a sou­vi­se­jí­cí údrž­bu za­ří­ze­ní.

Da­to­vá pře­ru­še­ní jsou pro návrh po­tru­bí sku­teč­ným pro­blé­mem

Návrh po­tru­bí je často su­žo­ván pře­ru­še­ní­mi v toku in­for­ma­cí mezi jed­not­li­vý­mi fá­ze­mi pro­jek­tu. Kon­cep­ty ná­vr­hu často vzni­ka­jí jako pa­pí­ro­vé skici a musí být poté repli­ko­vá­ny ve formě tech­no­lo­gic­kých sché­mat po­tru­bí (P&ID). Se­zna­my kusů a další zprá­vy se pak často ge­ne­ru­jí ručně. Kom­po­nen­ty a po­tru­bí po­psa­né v P&ID pak musí být mo­de­lo­vá­ny ve 3D, což před­sta­vu­je další da­to­vý zlom. Tato pře­ru­še­ní jsou vy­ni­ka­jí­cí pří­le­ži­tos­tí k tomu, aby se do ce­lé­ho pro­ce­su ná­vr­hu vkradla lid­ská chyba.

Chyt­rý de­sign před­chá­zí chy­bám v ná­vr­hu a pro­blé­mům na sta­ve­niš­ti

Pro spo­leč­nos­ti, které chtě­jí ve svém oboru sta­no­vit vy­so­ké stan­dar­dy, vy­vstá­vá otáz­ka, jaké by mohly být je­jich další kroky k do­sa­že­ní je­jich cíle. Jak lze zlep­šit au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­ho­vých pro­ce­sů, a to nejen okra­jo­vě, ale sku­teč­ně na novou úroveň? Klí­čem k úspě­chu je za­mě­řit se na body pře­ru­še­ní, pro­to­že bez ohle­du na to, jak dobře již mohou být jed­not­li­vé pro­ce­sy di­gi­ta­li­zo­vá­ny, dojde-li k pře­ru­še­ní pře­no­su in­for­ma­cí mezi pro­ce­sy, au­to­ma­ti­za­ce se náhle za­sta­ví a pro­stor pro chyby se zvýší. Díky in­te­gro­va­né­mu soft­wa­ro­vé­mu ře­še­ní pro kom­plex­ní návrh za­ří­ze­ní a po­tru­bí lze da­to­vým pře­ru­še­ním za­brá­nit hned od za­čát­ku.

Efek­tiv­ní de­sign hned od po­čát­ku

Po­u­ži­tí mo­der­ní­ho sys­té­mu pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní, jako je M4 PLANT spo­leč­no­sti CAD Schroer, na­bí­zí enorm­ní po­ten­ci­ál úspor pro návrh po­tru­bí. To proto, že mnoho ná­klad­ných kon­strukč­ních úkolů je zjed­no­du­še­no a ruční pro­ce­sy jsou eli­mi­no­vá­ny. In­te­gro­va­ná kon­t­ro­la navíc de­te­ku­je pro­blémy, které by jinak způ­so­bi­ly zby­teč­né pře­pra­co­vá­ní a pro­sto­je na sta­ve­niš­ti, což může být zvlášť ná­klad­né. Vy­so­ce kva­lit­ní návrh od sa­mé­ho za­čát­ku je pr­vo­řa­dý a po­mo­cí in­te­li­gent­ní­ho in­te­gro­va­né­ho ře­še­ní pro návrh za­ří­ze­ní mů­že­te za­jis­tit, že vaše pro­jek­ty budou tr­va­le úspěš­né.

Vý­ho­dy in­te­gro­va­né­ho ná­vr­hu po­tru­bíMohlo by vás zajímat: