Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   

Tags: BIM | Čas | Konference | Stavebnictví

BIM Kyticka zakladni tvar-2132Již tra­dič­ním ohléd­nu­tím za po­stu­pem di­gi­ta­li­za­ce čes­ké­ho sta­veb­nic­tví, ale i mož­nos­tí na­čer­pat nové zna­los­ti a dobré zku­še­nos­ti pro její po­kra­čo­vá­ní, je od­bor­ná kon­fe­ren­ce BIM ve sta­veb­nic­tví 2021. Hlav­ním or­ga­ni­zá­to­rem le­toš­ní­ho, již sed­mé­ho, roč­ní­ku je Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství ve spo­lu­prá­ci s mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR (MPO) spo­leč­ně s od­bo­rem Kon­cep­ce BIM Čes­ké agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) a dal­ší­mi in­sti­tu­ce­mi.

Dvou­den­ní kon­fe­ren­ce pro­běh­ne v pro­sto­rách Na­da­ce pro roz­voj sta­vi­tel­ství a ar­chi­tek­tu­ry na Vác­lav­ském ná­měs­tí 833/31 v Praze 1 ve dnech 2. a 3. září 2021. Pro­gram je plá­no­ván první den od 10 do 17:30, poté ná­sle­du­je pod­ve­čer­ní ne­for­mál­ní spo­le­čen­ský večer. Druhý den je konec kon­fe­ren­ce plá­no­ván na 16. ho­di­nu. Účast­nic­ký po­pla­tek za dvou­den­ní kon­fe­ren­ci, včet­ně spo­le­čen­ské­ho ve­če­ra, činí 1815 Kč s DPH. Kon­fe­ren­ce se lze zú­čast­nit osob­ně, pří­pad­ně na dálku pro­střed­nic­tvím pla­ce­né­ho ži­vé­ho on-line stre­a­mu.

Ve­řej­ný sek­tor jako před­voj di­gi­tál­ní­ho sta­veb­nic­tví

Ak­tu­a­li­zo­va­ný har­mo­no­gram Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM při­ja­tý vlá­dou ČR v le­toš­ním roce po­čí­tá s tím, že od čer­ven­ce 2023 budou muset ve­řej­ní za­da­va­te­lé po­stup­ně začít vy­u­ží­vat me­to­du BIM u všech sta­veb­ních za­ká­zek s cenou vyšší než 150 mi­li­o­nů korun. Právě po­stu­pu za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do praxe bude vě­no­vá­na první část čtvr­teč­ní­ho pro­gra­mu. Vy­stou­pí v něm Karel Havlí­ček, mís­to­před­se­da vlády, mi­nis­tr prů­mys­lu a ob­cho­du a mi­nis­tr do­pra­vy, a také vlád­ní zmoc­ně­nec pro IT a di­gi­ta­li­za­ci Vla­di­mír Dzu­ril­la. Ne­bu­de ale chy­bět ani po­hled zá­stup­ců Mi­nis­ter­stva pro míst­ní roz­voj, Stát­ní­ho fondu do­prav­ní in­frastruk­tu­ry (SFDI) a dal­ších in­sti­tu­cí a od­bor­ných i pro­fes­ních sub­jek­tů.

Hlav­ním dů­vo­dem pro to začít řídit své sta­veb­ní pro­jek­ty di­gi­tál­ně by ne­mě­la být po­vin­nost, kte­rou ve­řej­ným za­da­va­te­lům uloží stát. Za­ve­de­ní me­to­dy BIM při­ná­ší pře­de­vším vi­di­tel­né pří­no­sy v mno­hem větší efek­ti­vi­tě práce, transpa­rent­něj­ším ří­ze­ní sta­veb­ních za­ká­zek a pře­de­vším v cel­ko­vém po­hle­du k úspo­ře ná­kla­dů. Pro­gram kon­fe­ren­ce BIM ve sta­veb­nic­tví se za­mě­ří pře­de­vším na prak­tic­ké pří­no­sy me­to­dy BIM a mož­nos­ti, které spo­leč­né sdí­le­ní in­for­ma­cí o stav­bě při­ná­ší pro všech­ny sta­vař­ské pro­fe­se, na­příč celým ži­vot­ním cyk­lem stav­by, a tím mo­ti­vo­vat k při­ro­ze­né­mu vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM.

Druhá část pro­gra­mu úvod­ní­ho dne kon­fe­ren­ce se bude proto vě­no­vat klí­čo­vým ob­las­tem za­vá­dě­ní Kon­cep­ce BIM pro praxi, a to včet­ně před­sta­ve­ní zá­sad­ních do­ku­men­tů a ma­te­ri­á­lů při­pra­ve­ných od­bo­rem Kon­cep­ce BIM ČAS. Závěr pro­gra­mu bude vě­no­ván pa­ne­lo­vé dis­ku­si a pre­zen­ta­ci jed­not­li­vých ře­še­ní a tech­no­lo­gií, které jsou již re­ál­ně vy­u­ží­vá­ny v pro­stře­dí čes­kých sta­veb.

Nej­dů­le­ži­těj­ší částí dru­hé­ho dne pro­gra­mu pak bude de­tail­něj­ší po­hled na po­stup za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do praxe. Účast­ní­ci se se­zná­mí se zku­še­nost­mi po­sbí­ra­ný­mi v rámci pi­lot­ních pro­jek­tů part­ne­ry kon­fe­ren­ce. De­tail­ně­ji bude před­sta­ven Da­to­vý stan­dard sta­veb (DSS), jehož první část byla před ně­ko­li­ka týdny vy­dá­na, a také stra­te­gie roz­vo­je i po­stup spo­lu­prá­ce na pří­pra­vě jed­not­né­ho DSS pro po­zem­ní, do­prav­ní i tech­no­lo­gic­ké stav­by, zá­klad­ní prin­ci­py vy­u­ží­vá­ní celým sta­veb­ním sek­to­rem, jeho pro­vá­zá­ní na di­gi­tál­ní sta­veb­ní ří­ze­ní a další.

K tomu začít po­u­ží­vat me­to­du BIM ne­sta­čí jen na­kou­pit soft­ware. Za­ve­de­ní me­to­dy BIM je totiž v pod­sta­tě pro­jek­tem di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, kte­rým by měla firma či in­sti­tu­ce pro­jít ještě před­tím, než začne BIM ploš­ně po­u­ží­vat na svých stav­bách. Tomu, co vše or­ga­ni­za­ci během to­ho­to pro­ce­su čeká a tipy jak jej co nej­lé­pe zvlád­nout, se bude vě­no­vat před­po­sled­ní blok. Pro­gram sed­mé­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce BIM ve sta­veb­nic­tví uza­vře dis­kus­ní panel plat­for­my EDU BIM za­mě­ře­ný na pro­po­je­ní vzdě­lá­vá­ní na vy­so­kých ško­lách s praxí.

Osob­ně nebo on-line

Kon­fe­ren­ce BIM ve sta­veb­nic­tví se letos opět usku­teč­ní v hyb­rid­ním re­ži­mu. Kromě účas­ti přímo v sále domu Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství se jí bude možné zú­čast­nit také vzdá­le­ně for­mou on-line stre­a­mu. Ten bude k dis­po­zi­ci pouze re­gis­tro­va­ným účast­ní­kům, při­čemž účast­nic­ký po­pla­tek činí 1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH) bez ohle­du na to, jakou formu účas­ti si zá­jem­ce zvolí.

Základní informace – BIM ve stavebnictví 2021

Termín: 2. až 3. září 2021 od 10 hodin
Místo: hlavní sál Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1
Program: www.stavebniakademie.cz
Cena: 1500 Kč bez DPH / 1815 Kč s DPH


Mohlo by vás zajímat: