Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Statické výpočty se SolidSteel parametric a Dlubal RFEM 5

Autor článku: Klietsch   
Pondělí, 30 Srpen 2021 22:26

Tags: Dlubal | Klietsch | RFEM 5 | SolidSteel | SolidWorks | Statika | Strukturální analýza | Videa

YouTube-Preview RFEM-2135V sou­čas­nos­ti je k dis­po­zi­ci druhá část série videí in­že­nýr­ské ko­mu­ni­ty Kli­et­sch o struk­tu­rál­ní ana­lý­ze za po­u­ži­tí So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric v kom­bi­na­ci se So­lid­works a ex­ter­ním soft­warem. Ten­to­krát je kon­struk­ce ex­por­to­vá­na jako sou­bor SDNF a poté vy­po­čí­tá­na pro různé stavy za­tí­že­ní po­mo­cí ex­ter­ní­ho soft­wa­ru RFEM 5 spo­leč­nos­ti Dlu­bal.

Video bylo na­to­če­no ve spo­lu­prá­ci s Da­nie­lem Dlu­ba­lem ze spo­leč­nos­ti Dlu­bal Soft­ware.

   Sledovat video (22 min.)   

 


Mohlo by vás zajímat: