Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Karlovarský kraj leaderem v zavádění BIM v Česku

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   
Čtvrtek, 06 Říjen 2022 00:21

Tags: BIM | CDE | DiMS | IZS | Karlovarský kraj | Stavebnictví

Vizualizace-01 IZS Karlovy Vary-2240Kar­lo­var­ský kraj po­tvr­zu­je roli jed­no­ho z lea­de­rů v za­vá­dě­ní me­to­dy BIM v Česku. Pro­jekt stav­by no­vé­ho sídla slo­žek In­te­gro­va­né­ho zá­chran­né­ho sys­té­mu v Kar­lo­vých Va­rech vy­u­ží­vá me­to­du BIM již od prv­ních zá­mě­rů v roce 2018. Stav­ba se v sou­čas­nos­ti blíží re­a­li­zač­ní fázi a Kar­lo­var­ský kraj má tak k dis­po­zi­ci di­gi­tál­ní model stav­by (DiMS) s po­drob­nos­tí od­po­ví­da­jí­cí do­ku­men­ta­ci pro územ­ní roz­hod­nu­tí (DUR).

Nové Spo­leč­né ope­rač­ní stře­dis­ko slo­žek in­te­gro­va­né­ho zá­chran­né­ho sys­té­mu (S.O.S. 112) při­spě­je k ze­fek­tiv­ně­ní pro­vá­dě­ní zá­chra­nář­ských prací a kri­zo­vé­ho ří­ze­ní na území kraje.

Ve svém jádru pro­po­jí ope­rač­ní stře­dis­ka všech slo­žek in­te­gro­va­né­ho zá­chran­né­ho sys­té­mu. Am­bi­cí je vy­tvo­řit sku­teč­nou fy­zic­kou 112, na kte­rou lidé vo­la­jí v pří­pa­dě nouze. V rámci České re­pub­li­ky se kromě In­te­gro­va­né­ho bez­peč­nost­ní­ho cen­t­ra v Os­t­ra­vě jedná o oje­di­ně­lý pro­jekt. Nově vzni­ka­jí­cí bu­do­va bude vzhle­dem ke svému ur­če­ní klást znač­né ná­ro­ky na sta­veb­ní­ka a ná­sled­ně správ­ce bu­do­vy (ko­or­di­na­ce in­sta­la­cí, po­ža­dav­ky dal­ší­ho roz­vo­je sys­té­mů bu­do­vy, pro­stře­dí bu­do­vy, za­jiš­tě­ní funkč­nos­ti bu­do­vy atd.) Právě to vedlo zá­stup­ce Kar­lo­var­ské­ho kraje k roz­hod­nu­tí vy­u­žít me­to­du BIM již od sa­mé­ho po­čát­ku pro­jek­tu.

Uspo­ko­je­ní všech po­třeb a ná­ro­ků jed­not­li­vých slo­žek In­te­gro­va­né­ho zá­chran­né­ho sys­té­mu vý­raz­ně zvy­šu­je po­tře­bu je­jich vzá­jem­né­ho sla­dě­ní již při plá­no­vá­ní stav­by. Právě v tom může být me­to­da BIM velmi pro­spěš­ná. Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu stav­by, jako hlav­ní­ho zdro­je in­for­ma­cí o stav­bě, do­vo­lí mno­hem lépe ko­or­di­no­vat stav­bu a díky mož­nos­ti kon­t­ro­ly mo­de­lu také od­ha­lit pří­pad­né ko­li­ze. Ty by jinak mohly být od­ha­le­ny až během sa­mot­né stav­by, což by zna­me­na­lo zdr­že­ní a pří­pad­né další ná­kla­dy na ví­ce­prá­ce.

Di­gi­tál­ní model stav­by (DiMS) se od prv­ních zá­mě­rů při­ro­ze­ně vý­raz­ně pro­mě­nil. Záměr od­bo­ru in­ves­tic Kraj­ské­ho úřadu Kar­lo­var­ské­ho kraje je ale vy­u­ží­vat in­for­ma­ce ob­sa­že­né v mo­de­lu po celou dobu ži­vot­ní­ho cyklu stav­by. Po jejím do­kon­če­ní bude mít model po­drob­nost od­po­ví­da­jí­cí do­ku­men­ta­ci sku­teč­né­ho pro­ve­de­ní stav­by (DPS). Už v za­dá­ní za­káz­ky budou zo­hled­ně­ny po­tře­by a při­po­mín­ky fa­ci­li­ty ma­na­že­rů tak, aby mohli ná­sled­ně in­for­ma­ce o stav­bě vy­u­ží­vat i ve svém CAFM sys­té­mu ur­če­ném pro sprá­vu a údrž­bu budov.

Sdí­le­ní in­for­ma­cí na­příč celým ži­vot­ním cyk­lem při­ná­ší lepší pře­hled o prů­bě­hu stav­by. In­for­ma­ce je možné efek­tiv­ně vy­hle­dá­vat a roz­ho­do­vat se ni­ko­li na zá­kla­dě od­ha­dů, ale dat. Díky vyšší efek­ti­vi­tě práce při­ná­ší vy­u­ži­tí me­to­dy BIM úspo­ry v každé fázi ži­vot­ní­ho cyklu. In­for­ma­ce jed­nou za­da­né do mo­de­lu mohou vy­u­ží­vat všich­ni za­in­te­re­so­va­ní po­mo­cí spo­leč­né­ho da­to­vé­ho pro­stře­dí, a navíc s jis­to­tou, že pra­cu­jí vždy s nej­no­věj­ší a plat­nou verzí in­for­ma­ce. Pří­no­sy me­to­dy BIM se tak pro­je­vu­jí velmi záhy a při­ro­ze­ně.

Další pro­jek­ty v běhu

Pro stav­bu bu­dou­cí­ho sídla IZS vy­u­ží­vá pro­za­tím Kar­lo­var­ský kraj spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí (CDE) po­sky­to­va­né pro­jek­tan­tem. V něm sdílí nejen di­gi­tál­ní model stav­by (DiMS), ale i další sou­vi­se­jí­cí re­le­vant­ní in­for­ma­ce. Právě díky vy­u­ží­vá­ní spo­leč­né­ho da­to­vé­ho pro­stře­dí zís­ká­vá za­da­va­tel mno­hem lepší pře­hled o pro­jek­tu a má k dis­po­zi­ci mno­hem širší pa­le­tu in­for­ma­cí než do­po­sud. V sou­čas­né době ale vy­u­ží­vá Kar­lo­var­ský kraj me­to­du BIM také na ně­ko­li­ka dal­ších pro­jek­tech, proto plá­nu­je po­ří­ze­ní vlast­ní­ho CDE tak, aby byla za­jiš­tě­na kon­ti­nu­i­ta in­for­ma­cí.

Pro­vo­zo­va­tel sys­té­mu CDE je vždy také vlast­ní­kem in­for­ma­cí v něm ulo­že­ných. Proto je plán do bu­douc­na po­ří­dit jeden sys­tém CDE pro Kraj­ský úřad Kar­lo­var­ské­ho kraje a v něm pro­vo­zo­vat všech­ny sou­čas­né i bu­dou­cí pro­jek­ty. In­for­ma­ce z di­gi­tál­ních mo­de­lů stav­by (DiMS) tak bude možno vždy vy­u­žít i pro ná­sled­nou sprá­vu a údrž­bu budov. Sou­čas­ně budou za­měst­nan­ci pra­co­vat jen s jed­ním sys­té­mem na­příč všemi pro­jek­ty, což vý­raz­ně usnad­ní je­jich za­ško­le­ní a zvýší efek­ti­vi­tu práce v CDE.

Kar­lo­var­ský kraj v sou­čas­né době vy­u­ží­vá me­to­du BIM u na­pros­té vět­ši­ny pro­jek­tů spa­da­jí­cích pří­pra­vou a pří­pad­nou re­a­li­za­cí pod odbor in­ves­tic kraj­ské­ho úřadu. Po­stup­ně se ale do vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM za­po­ju­jí i další od­bo­ry, které mají na sta­ros­ti sta­veb­ní pro­jek­ty, pří­pad­ně sprá­vu a údrž­bu ma­jet­ku. V sou­čas­né době jde cel­kem o 7 pro­jek­tů, vět­ši­nou spa­da­jí­cích do ka­te­go­rie nad­li­mit­ních ve­řej­ných za­ká­zek. Právě těch se bude týkat po­vin­né vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM, se kte­rým po­čí­tá vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM i při­pra­vo­va­ný návrh tzv. zá­ko­na o BIM, který je sou­čás­tí vlád­ní­ho pro­hlá­še­ní vlády ČR.

Základní údaje o projektu S.O.S. 112

  • Předpokládané náklady – 300 mil. Kč
  • Cena projektové dokumentace (úprava studie, DUR, DSP, DPS) – 14 mil. Kč
  • Zhotovitel projektové dokumentace – INTAR a. s.
  • Manažer projektu BIM – BIM Consulting s. r. o.
  • Společné datové prostředí (CDE) – Dalux

 


Mohlo by vás zajímat: