Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ar­kan­ce Sys­tems spouští BIM Academy

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 17 Říjen 2022 16:21

Tags: Ar­kan­ce Sys­tems | Autodesk | BIM | BIM Aca­de­my | Koordinátoři | Manažeři | Revit | Stavebnictví

BIM Academy-pro BIM manazery a koordinatory-2242Jak na­po­ví­dá ak­tu­ál­ní mě­síč­ník CAD-News spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems, spouš­tí Ar­kan­ce Sys­tems BIM Aca­de­my – sérii ško­le­ní ur­če­ných pro BIM ma­na­že­ry a ko­or­di­ná­to­ry. Pokud jste stá­va­jí­cím ma­na­že­rem BIM / ko­or­di­ná­to­rem BIM, nebo se jím chce­te stát, je tento vzdě­lá­va­cí pro­gram ur­če­ný právě pro vás. Na­u­čí­te se, jak pra­co­vat se všemi no­vý­mi stan­dar­dy a osvěd­če­ný­mi po­stu­py BIM.

Po ab­sol­vo­vá­ní zá­vě­reč­ných testů zís­ká­te ce­lo­svě­to­vě uzná­va­ný cer­ti­fi­kát. První série kurzů se koná v Brně.

Na konci pro­gra­mu budou účast­ní­ci:

  • Mít pře­hled o všech sou­čas­ných BIM stan­dar­dech.
  • Umět im­ple­men­to­vat BIM do své praxe po­mo­cí struk­tu­ro­va­né­ho pří­stu­pu.
  • Budou si jisti při ana­lý­ze EIR (po­ža­dav­ky na in­for­ma­ce o za­měst­na­va­te­li/směně) a se­sta­vo­vá­ní BEP (BIM Execu­ti­on Plan).
  • Znát po­stu­py pro vy­tvá­ře­ní a úpra­vu pro­jek­to­vých ša­b­lon Re­vi­tu, budou umět upra­vo­vat její struk­tu­ru, data, vý­ka­zy, na­sta­vit me­cha­nismy kon­t­ro­ly kva­li­ty.
  • Umět na­sta­vit a spra­vo­vat různé ob­las­ti ži­vé­ho pro­jek­tu v Re­vi­tu, včet­ně sprá­vy atri­bu­tů a vy­tvá­ře­ní do­ku­men­ta­ce.
  • Při­stu­po­vat ke kon­krét­ním vý­zvám mo­de­lo­vá­ní v Re­vi­tu, jako jsou bu­do­vy s roz­dě­le­ný­mi patry, re­vi­ze a více fází re­no­va­ce.
  • Au­di­to­vat pro­jek­ty, aby si za­jis­ti­li kon­zis­ten­ci mo­de­lu a dat po­mo­cí Re­vi­tu a CDE.
  • Budou si jisti na­sta­ve­ním IFC, aby do­sáh­li nej­lep­ších vý­sled­ků při ex­por­tu nebo im­por­tu sou­bo­rů IFC, aby mohli efek­tiv­ně spo­lu­pra­co­vat s ex­ter­ní­mi kon­zul­tan­ty, kteří po­u­ží­va­jí různé soft­wa­ro­vé ba­líč­ky.
  • Vědět, jak při­stu­po­vat ke spo­lu­prá­ci / ko­or­di­na­ci s ostat­ní­mi kon­zul­tan­ty po­mo­cí mo­de­lů IFC a ří­ze­ní pro­blé­mů pro­střed­nic­tvím BCF (BIM colla­bo­rati­on for­mat)

Účast­ní­ci, kteří se účast­ní pro­gra­mu, mají nárok na udě­le­ní cer­ti­fi­ká­tu Revit BIM Ma­nager po úspěš­ném slo­že­ní zá­vě­reč­né­ho testu.

Minimální požadavky na účastníky školení

Je oče­ká­vá­no, že účast­ník Aka­de­mie již má zá­klad­ní zna­los­ti BIM apli­ka­ce Au­to­de­sk Revit. Pro zís­ká­ní této úrov­ně zna­los­tí je možné ab­sol­vo­vat cer­ti­fi­ko­va­ný kurz Ar­kan­ce Sys­tems: „Zá­kla­dy Au­to­de­sk Revit Ar­chi­tectu­re“.

Více na academy.bimfo.cz.


Mohlo by vás zajímat: