Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Unicorn BIM Day 2022 – seminář v Praze

Autor článku: Unicorn   
Pondělí, 21 Listopad 2022 12:54

Tags: Bentley | BIM | Microstation | OpenRail | OpenRoads | Seminář | Unicorn

pozvanka-bim-day-12-2022-2247Spo­leč­nost Uni­corn zve na svůj se­mi­nář BIM Day 2022, který se koná v úterý 8. pro­sin­ce 2022 od 9:00 do 14:00 hodin. Akce se bude konat v Praze (bu­do­va SUDOP), ale také zá­ro­veň bude živě stre­a­mo­va­ná. Pokud se chce­te zo­ri­en­to­vat v pro­ble­ma­ti­ce BIM a rádi byste vi­dě­li prak­tic­ké po­u­ži­tí soft­wa­ru pro po­ří­ze­ní dat, kresbu, sprá­vu dat a ří­ze­ní pro­jek­tů, pak byste na něm ne­mě­li chy­bět.

Tento se­mi­nář je kon­ci­po­va­ný tak, aby byl pří­nos­ný pro všech­ny účast­ní­ky sta­veb­ní­ho pro­ce­su – od ge­o­de­tů přes pro­jek­tan­ty a in­ves­to­ry až po sta­veb­ní firmy či de­ve­lo­pe­ry sta­veb. Do­zví­te se, ja­ký­mi způ­so­by mů­že­te zpra­co­vá­vat na­mě­ře­ná data dle me­to­di­ky BIM, pre­zen­tu­jí­cí se po­dě­lí o mnoho prak­tic­kých zku­še­nos­tí a spo­leč­ně se při­pra­ví­te i na nové mož­nos­ti, které BIM při­ná­ší.

Co vás čeká:

  • Úvod do me­to­di­ky BIM. Řek­ne­me si, jaké jsou pří­no­sy a jak vy­pa­dá ži­vot­ní cyk­lus dle me­to­di­ky BIM.
  • Spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí a prak­tic­ké po­u­ži­tí.
  • Pre­zen­ta­ce na­sa­ze­né­ho CDE v praxi a re­ál­né vy­u­ží­vá­ní spo­leč­né­ho da­to­vé­ho pro­stře­dí (SUDOP).
  • Do­zví­te se, jaký soft­ware po­u­žít pro zpra­co­vá­ní na­mě­ře­ných dat, a jak je ná­sled­ně zpra­co­vat dle me­to­di­ky BIM
  • Prak­tic­ké po­u­ži­tí SW Bent­ley a jeho ná­stro­jů pro pro­jek­tan­ty a ge­o­de­ty.
  • V ostré akci a in­te­gra­ci uvi­dí­te Microstati­on, Ope­nRoads, Ope­nRail
  • Po­dě­le­ní se o zku­še­nos­ti z re­ál­ných pro­jek­tu v BIM.
  • Ukáz­ky, jak po­ři­zo­vat a zpra­co­vá­vat data po­mo­cí Con­tex Cap­tu­re nebo Laser Scan­ne­ru

Změna pro­gra­mu vy­hra­ze­na

Účast na webi­ná­ři je zdar­ma. Po pre­zen­ta­cích bude pro­stor na dis­ku­si.Při­hlá­sit se mů­že­te zde:

Unicorn-registrace

Přihlaste se nejpozději do 7. 12. 2022.

 


Mohlo by vás zajímat: