Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Beta verze Bimproject.cloud 2023.1.

Autor článku: Redakce   
Úterý, 06 Prosinec 2022 12:00

Tags: ArchiCAD | Beta verze | BIM | BIM Project | Bimproject.cloud 2023.1. | Revit

Bimproject.cloud-2249V roce 2022 nebyl na BIM čas? Změňte to v roce 2023. Pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní a mnoho no­vých funk­cí vám usnad­ní za­vá­dě­ní va­šich pro­duk­tů do pro­jek­tů. Bim­pro­ject.cloud je bez­plat­ná clou­do­vá služ­ba pro ar­chi­tek­ty, pro­jek­tan­ty a in­ves­to­ry, kteří hle­da­jí nej­lep­ší shodu pro­duk­tů pro své pro­jek­ty. Po­má­há jim správ­ně na­sta­vit po­ža­dav­ky na vý­ro­bek a s po­mo­cí vý­rob­ce najít správ­né ře­še­ní.

Bim­pro­ject.cloud 2023.1 při­ná­ší kaž­dé­mu uži­va­te­li Ar­chi­ca­du a Re­vi­tu zcela nový, od zá­kla­du pře­pra­co­va­ný ná­stroj, který po­sky­tu­je mnoho no­vých funk­cí a zvy­šu­je efek­ti­vi­tu práce.

Proč byste se měli při­po­jit k ro­di­ně BIM Pro­ject?

Pro­to­že zís­ká­te kom­plet­ní balík funk­cí a vlast­nos­tí, které jsou již léta ve vý­vo­ji a které nikde jinde ne­na­jde­te:

  • Na­tiv­ní kom­pa­ti­bi­li­ta s Ar­chi­ca­dem a Re­vi­tem
  • Spo­lu­prá­ce na re­ál­ných pro­jek­tech
  • 3D kon­fi­gu­rá­to­ry pro slo­ži­té vý­rob­ky

ZDAR­MA pro uži­va­te­le i vý­rob­ce

Vy­dá­ní v lednu 2023

Rezervujte si demo

 


Mohlo by vás zajímat: