Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Úspora času a kvalitnější návrh díky obsahu od výrobce

Autor článku: ALLPLAN   
Čtvrtek, 09 Únor 2023 23:18

Tags: Allplan | Allplan 2023 | BIM | Knihovny | Schöck Bau­te­i­le

Allplan Schock-2306Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la in­te­gra­ci BIM kniho­ven ve­stav­ných prvků vý­rob­ce Schöck do nej­no­věj­ší verze svého BIM soft­wa­ru All­plan 2023. Zvlášt­nos­tí no­vé­ho ře­še­ní je, že All­plan má pří­stup k denně ak­tu­a­li­zo­va­ným pro­duk­to­vým datům vý­rob­ce. Tím se eli­mi­nu­je mož­nost ná­hod­né­ho po­u­ži­tí za­sta­ra­lých údajů o vý­rob­cích, což vede ke zvý­še­ní kva­li­ty ná­vr­hu.

Schöck Bau­te­i­le je první, kdo in­te­gru­je své BIM knihov­ny včet­ně údajů o vý­rob­cích a čísel ma­te­ri­á­lů do sys­té­mu All­plan 2023, čímž pod­po­ru­je bez­pro­blé­mo­vý in­te­gro­va­ný BIM pra­cov­ní po­stup od ná­vr­hu až po stav­bu - v sou­la­du s mot­tem „De­sign to Build“ spo­leč­nos­ti ALL­PLAN.

BIM je zá­kla­dem pro sta­veb­ní pro­jek­ty re­a­li­zo­va­né s ohle­dem na ná­kla­dy, a to díky op­ti­ma­li­za­ci pra­cov­ních po­stu­pů a úspo­ře času během na­vr­ho­vá­ní a vý­stav­by. Díky in­te­gra­ci BIM kniho­ven spo­leč­nos­ti Schöck do sys­té­mu All­plan 2023 se di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­stu­py dále zlep­šu­jí: In­že­ný­ři pra­cu­jí v All­planu ve svém zná­mém stan­dar­du. Zdlou­ha­vé vy­hle­dá­vá­ní a kon­ver­ze ve­stav­ných prvků jsou mi­nu­los­tí. No­vin­kou jsou také úrov­ně po­drob­nos­tí, které lze na­sta­vit in­di­vi­du­ál­ně a au­to­ma­tic­ky při­způ­so­bit zvo­le­né­mu mě­řít­ku.

Další vý­ho­dou je mož­nost ulo­žit ve­stav­né prvky v jed­nom kroku a za­rov­nat je s pří­sluš­ným kom­po­nen­tem. Díky in­te­gra­ci BIM kniho­ven od spo­leč­nos­ti Schöck je k dis­po­zi­ci hlad­ce in­te­gro­va­ný pra­cov­ní po­stup od ná­vr­hu až po vý­stav­bu, který kromě fle­xi­bil­ní­ho způ­so­bu práce zvy­šu­je i kva­li­tu ná­vr­hu a šetří čas a ná­kla­dy.

Více in­for­ma­cí o All­plan 2023: Funk­ce All­plan AEC 2023Mohlo by vás zajímat: