Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zdicí robot od Wienerbergeru poprvé na stavbě

Autor článku: Wi­e­ner­ber­ge­r   
Čtvrtek, 05 Říjen 2023 17:08

Tags: CIIRC ČVUT | GEMO | KM Ro­bo­tics | Robotika | Stavebnictví | Wi­e­ner­ber­ge­r | Zdění

Zdici robot-1-2340Zdicí robot od Wi­e­ner­ber­ge­ru po­pr­vé vy­jíž­dí na re­ál­nou stav­bu. V Šum­per­ku se s olo­mouc­kou sta­veb­ní fir­mou GEMO po­dí­lí na vý­stav­bě haly pro sou­kro­mé­ho in­ves­to­ra. Sé­ri­o­vá vý­ro­ba ro­bo­tů začne během pod­zi­mu, příští rok si pak sta­veb­ní­ci budou moci pro­najmout cel­kem sedm ro­bo­tic­kých po­moc­ní­ků. Každý z nich za­sta­ne práci až pěti zed­ní­ků. Sto­jí­me na prahu bu­douc­nos­ti sta­veb­nic­tví, kde hlav­ní roli pře­vez­me po­kra­ču­jí­cí di­gi­ta­li­za­ce.

Wi­e­ner­ber­ger se řadí mezi lídry na trhu i v ob­las­ti ino­va­cí a ro­bo­ti­za­ce. Do­stal se do fáze, kdy je zdicí robot při­pra­ven na re­ál­nou stav­bu. Jeho schop­nos­ti budou po­pr­vé vy­zkou­še­ny v praxi v Šum­per­ku, kde bude po­má­hat se stav­bou nové prů­mys­lo­vé haly. Petr Magda, jed­na­tel a ko­merč­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Wi­e­ner­ber­ger, doufá, že tato spo­lu­prá­ce při­ne­se re­fe­renč­ní stav­bu, která bude udá­vat směr, kte­rým se sta­veb­nic­tví vydá.

Na vý­vo­ji ro­bo­ta se spo­leč­ně s Wi­e­ner­ber­ge­rem, nej­vět­ším vý­rob­cem pá­le­ných cihel a střeš­ních tašek, po­dí­lí česká firma KM Ro­bo­tics, ino­vač­ní agen­tu­ra Cre­a­ti­ve Dock a také od­bor­ní­ci z Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT. Wi­e­ner­ber­ger do vý­vo­je in­ves­to­val de­sít­ky mi­li­o­nů korun. Pro­jekt pod­po­ři­la také Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra ČR sumou 35,6 mi­li­o­nu korun.

„Spo­leč­ně při­chá­zí­me se zcela novým ře­še­ním, jaké se na sta­veb­ním trhu ještě ne­ob­je­vi­lo. Tento obor je, co se au­to­ma­ti­za­ce týká, stále v plen­kách. A pro­to­že ro­bo­ti běžně pra­cu­jí v ji­ných od­vět­vích prů­mys­lu, roz­hod­li jsme se tuto myš­len­ku zre­a­li­zo­vat i na stav­bách. Hlav­ním cílem bylo vy­vi­nout na­to­lik do­ko­na­lé­ho ro­bo­ta, aby se stal běž­ným za­ří­ze­ním, které se bude kaž­do­den­ně po­u­ží­vat na stav­bách. Zá­kla­dem úspě­chu jsou jeho tři klí­čo­vé vlast­nos­ti: rych­lej­ší, přes­něj­ší a hlav­ně ne­ú­nav­ný. Ro­bo­ta jsme vy­ví­je­li ně­ko­lik let a jsme velmi rádi, že se nyní uplat­ní v praxi. Pod­po­ra ze stra­ny vý­zkum­ných or­ga­ni­za­cí do­ka­zu­je, že jsme se vy­da­li správ­ným smě­rem,“ říká Ště­pán Kočí a Jakub Mar­šík, au­to­ři pro­jek­tu a spo­lu­ma­ji­te­lé KM Ro­bo­tics.

Zdici robot-2-2340

Sé­ri­o­vá vý­ro­ba ro­bo­tů začne na konci le­toš­ní­ho roku, na jaře 2024 jich bude k pro­nájmu sedm. Wi­e­ner­ber­ger se je ne­chys­tá pro­dá­vat, ale bude je sta­veb­ním fir­mám pro­na­jí­mat. Cenu za pro­ná­jem bude ur­čo­vat na zá­kla­dě ob­je­mu ro­bo­tem vy­zdě­né­ho zdiva. Robot pra­cu­je se spe­ci­ál­ní­mi cihla­mi Po­ro­therm 30 RR Profi Dry­fix (Robot Ready), které mají na čel­ních stra­nách spe­ci­ál­ní dráž­ky umožňující mu pevný úchop.

Svým ra­me­nem do­sáh­ne do výšky bez­má­la tří metrů a do­ká­že pra­co­vat bez pře­stáv­ky tem­pem až deset metrů čtve­reč­ních vy­zdě­né­ho zdiva za ho­di­nu. To zna­me­ná, že zdí dva­krát rych­le­ji než kon­venč­ní parta zed­ní­ků. Po­tře­bu­je k tomu pouze pří­vod elektři­ny a vody.

Zdicí robot se tak v sou­čas­né době hodí pře­de­vším pro stav­bu dlou­hých rov­ných stěn, jako jsou ob­vo­do­vé zdi ob­chod­ních domů, škol nebo prů­mys­lo­vých hal. Do bu­douc­na bude při­způ­so­ben dal­ším typům sta­veb a ře­še­ní. V Šum­per­ku robot po­má­há s vý­stav­bou nové části prů­mys­lo­vé­ho zá­vo­du DOR­MER Pra­met. Spo­leč­nost se za­bý­vá vý­ro­bou ná­stro­jů pro ob­rá­bě­ní kovů. Po­u­ží­vá nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie včet­ně ná­le­ži­tě vy­ba­ve­né vý­ro­by.

První stav­bu prů­mys­lo­vé haly v Šum­per­ku zdi­cím ro­bo­tem za­š­ti­ťu­je olo­mouc­ká sta­veb­ní firma GEMO. „Těší nás, že jsme na­lez­li vhod­nou pří­le­ži­tost tímto na­vá­zat a zá­ro­veň pro­hlou­bit naší mno­ha­le­tou spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Wi­e­ner­ber­ger a mohli se tak svým dílem po­dí­let na další fázi vý­vo­je ro­bo­ta, a to vy­tvo­ře­ním pod­mí­nek pro jeho přímé na­sa­ze­ní na námi re­a­li­zo­va­né stav­bě. Zá­ro­veň jsme rádi, že se nám po­da­ři­lo najít in­ves­to­ra, který vnímá po­tře­bu ne­u­stá­lé­ho zlep­šo­vá­ní, di­gi­ta­li­za­ce a ro­bo­ti­za­ce v prů­mys­lu i sta­veb­nic­tví stej­ně in­ten­ziv­ně jako my v GEMu. Pevně vě­ří­me, že se v bu­douc­nos­ti za­po­je­ním zdi­cí­ho ro­bo­ta do praxe po­da­ří ale­spoň čás­teč­ně vy­krýt ne­do­sta­tek lid­ských zdro­jů ve sta­veb­nic­tví, se kte­rý­mi se po­tý­ká trh práce,“ říká On­dřej Fou­kal, ře­di­tel Di­vi­ze Mo­ra­va, Slo­ven­sko z ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti GEMO.

Pro­jekt FW03010304, Vý­zkum a vývoj ro­bo­tic­ké­ho sys­té­mu pro au­to­ma­ti­zo­va­né zdění z ci­hel­ných bloků je spo­lu­fi­nan­co­ván se stát­ní pod­po­rou Tech­no­lo­gic­ké agen­tu­ry ČR v rámci Pro­gra­mu TREND.

Ro­bo­tic­ké zdění vy­ví­je­no ve spo­lu­prá­ci s CIIRC ČVUT.

 


Mohlo by vás zajímat: