Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozemkové úpravy efektivně

Společnosti GEPRO a ATLAS již více než 18 let působí v oblasti vývoje softwaru pro geodézii, geografické informační systémy, dopravní systémy a projektování. Mnozí geodeti aktivně využívají grafický systém KOKEŠ. Uživatelé nejen z oblasti veřejné správy často používají geografický informační systém MISYS, mezi jehož silné stránky patří např. efektivní práce s daty katastru nemovitostí. Uživatelé, kteří se zabývají zpracováním pozemkových úprav (geodeti, projektanti, pracovníci pozemkových úřadů a další), mají k dispozici aplikaci PROLAND, která zahrnuje i funkce systémů KOKEŠ a MISYS. Mohou tak řešit geodetické úlohy, editovat grafická data včetně vektorů i rastrů a zároveň pracovat s grafickými i popisnými daty katastru nemovitostí. PROLAND navíc obsahuje sadu funkcí, které jsou určeny přímo pro automatizované zpracování pozemkových úprav. Pomocí modulů Atlas DMT přidají třetí rozměr.

Pozemkové úpravy umožňují řešit celospolečenské požadavky na tvorbu a ochranu krajiny i na investiční výstavbu a realizovat zásadní změny ve vlastnictví zejména zemědělské půdy. Tyto cíle jsou dosahovány především vytvořením kompaktních hospodářských celků půdy jednotlivých vlastníků a eliminací rozptýlené držby pozemků. Dobře provedené pozemkové úpravy jsou přínosem pro všechny zúčastněné strany: vlastníci získají konkrétní pozemky s přesně vymezenými hranicemi a zajištěnou dopravní dostupností, obce a kraje mohou snáze realizovat své záměry v rámci rozvoje území, včetně ochrany životního prostředí. Pozemkové úpravy jsou významné také pro rezort ČÚZK, protože v rámci pozemkových úprav vzniká nová digitální katastrální mapa a obnovený písemný operát katastru nemovitostí, který již neobsahuje parcely vedené zjednodušeným způsobem, parcely s dvojím nebo pochybným vlastnictvím apod. Je zřejmé, že kvalitní digitální mapové podklady přinášejí dlouhodobě užitek při správě majetku i pro další investiční činnost.

Nezbytným pomocníkem při řešení pozemkových úprav samozřejmě je vhodný software, např. již zmiňovaný PROLAND. Ten řeší nároky jednotlivých vlastníků především v rovině. Práce v prostoru (vytvoření digitálního modelu terénu), se však postupně stává významnou součástí celého projektu. Modelování v digitálním prostředí totiž umožňuje lépe popsat území pro projektovou úpravu a zohlednit tak širší množství aspektů při řešení celého projektu pozemkových úprav. Rozšíření systému PROLAND o moduly Atlas DMT se proto nabízí samo.
Ukázky komunikačních výstupů: hledané parcely, změny parcel, vybrané údaje
Ukázky komunikačních výstupů: hledané parcely, změny parcel, vybrané údaje

Co dokáže PROLAND

Aplikace PROLAND je na softwarovém trhu již několik let a za tu dobu urazila pořádný kus cesty, zkrátka vyzrála. Vychází z hlavních produktových řad společnosti GEPRO, systémů KOKEŠ a MISYS. Uživatelům jmenovaných systémů proto bude uživatelské rozhraní aplikace PROLAND důvěrně známé a prakticky rovnou mohou začít s prací. Ani uživatelé, na jejichž počítačích se produkty firmy GEPRO nenacházejí, se však nové aplikace obávat nemusí. Jednoduchá obsluha, české prostředí, propracovaná uživatelská dokumentace a logické pracovní postupy jsou základními atributy aplikace. Uživatelům je k dispozici kvalifikovaná podpora poskytovaná po telefonu a pravidelně pořádaná školení.

Vstupní nároky

Aplikace PROLAND poskytuje plnou podporu pro tvorbu vstupních nároků, včetně automatického přiřazení kódu BPEJ, automatického přiřazení druhu a způsobu využití pozemků odpovídající skutečnému stavu, ocenění parcel atd. Aplikace vytváří běžné výstupy jako jsou nárokové listy, seznamy parcel, seznam vlastníků a listů vlastnictví dotčených pozemkovou úpravou, návrh změn druhů pozemků, seznam parcel s věcným břemenem a seznam jiných oprávněných osob dotčených pozemkovou úpravou. Uživatelé velmi oceňují napojení těchto výstupů na podrobné informace o parcele, budově či listu vlastnictví, které poskytuje modul MISYS-KATASTR, stejně jako propojení výstupů s grafickou částí. Navíc pomocí funkce prezentace dotazů je možné zobrazovat různé skupiny parcel.

Aktualizace dat katastru nemovitostí

Pozemkové úpravy jsou časově velmi náročné procesy, a proto se během jejich zpracovávání logicky stává, že je nutné, z důvodů změn údajů katastru nemovitostí (např. změna vlastníka prodejem nemovitostí nebo dědickým řízením aj.), aktualizovat vstupní nároky. Aplikace PROLAND při aktualizaci dat katastru zobrazí zjištěné změny a umožňuje automaticky přepočítat celkové vstupní nároky i pro vlastníky, u kterých došlo k rozdělení nebo vypořádání spoluvlastnictví.

Textové výstupy

Všechny generované výstupy lze uložit do strukturovaných textových souborů ve formátu RTF, který je velmi vhodný pro následný tisk. U většiny výstupů existuje také možnost uložit je v tabelárních a databázových formátech (XLS a MDB), které jsou výhodné pro další zpracování (příkladem může být tisk adresních štítků, jejichž podkladem může být seznam vlastníků).
Ukázky rovinných výstupů: výběr parcel
Ukázky rovinných výstupů: výběr parcel

Šetření obvodů

Nedílnou součástí pozemkových úprav je šetření hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy a hranic nesměňovaných pozemků, což jsou pozemky, u kterých při pozemkových úpravách dojde pouze k obnovení souboru geodetických informací. Aplikace PROLAND umožňuje automaticky generovat seznamy vlastníků, které je třeba pozvat, včetně uvedení předpokládaného data šetření a seznamu dotčených parcel. Kromě toho generuje soupisy nemovitostí pro zjišťování průběhu hranic podle požadavků katastrálních pracovišť.

Grafické výstupy

Velmi užitečným nástrojem pro jednání s vlastníky jsou grafické přehledy stávajících i nově navržených parcel. Tyto přehledy by v ideálním případě měly znázorňovat tvar parcel konkrétního vlastníka a jejich rozmístění v rámci řešeného území. Takový výstup ovšem u typických pozemkových úprav vyžaduje formát tisku A1 nebo větší, proto je jednodušší vyhotovit více výtisků na běžných kancelářských tiskárnách formátu A4 nebo A3, které zahrnují podrobné snímky mapy znázorňující jednotlivé parcely a jednu přehledovou mapu, která znázorňuje rozmístění parcel v řešeném území. Aplikace PROLAND podporuje oba typy výstupů. U podrobných snímků uživatel postupně zobrazuje jednotlivé parcely; může tak snadno vybrat vhodnou polohu snímku. Přehledová mapa se generuje zcela automaticky. Samozřejmostí je možnost automaticky doplnit k výstupům další údaje, např. rozpisku (razítko).
Ukázky 3D vyhodnocení: mapa délek svahů, mapa relativních výškových stupňů
Ukázky 3D vyhodnocení: mapa délek svahů, mapa relativních výškových stupňů
Ukázky 3D vyhodnocení: mapa délek svahů, mapa relativních výškových stupňů

Kontroly

Nezbytnou součástí funkce pro projektování nového rozmístění parcel je kontrola mapy návrhu. Tato kontrolní funkce dokáže najít a případně i automaticky odstranit řadu dílčích nesrovnalostí, které se při tak komplikované činnosti, jakou navrhování nových parcel bezesporu je, mohou velmi snadno vyskytnout. Kontrola také zajišťuje, že mapu návrhu bude možné po doplnění čísel bodů, vnitřní kresby a dalších nezbytných prvků akceptovat jako novou digitální katastrální mapu.

Očíslování parcel

Aplikace PROLAND podporuje automatické očíslování nově navržených parcel souvislou řadou nových nepodlomených čísel, stejně jako ruční přiřazení parcelních čísel, které se uplatní v případě přidělení dalších podlomení k existujícím kmenovým číslům. Aplikace umožňuje vytvořit srovnávací tabulku obsahující pracovní a nová parcelní čísla pro celé území i pro jednotlivé vlastníky a listy vlastnictví.

Co dokáže atlas DMT

Atlas DMT představuje programový systém pro interaktivní zpracování ploch v trojrozměrném prostoru. Je určen k práci s terénem, především z hlediska aplikačních výstupů. Umožňuje řešit celou řadu úloh - od vizualizace reliéfu (vrstevnice, řezy, pohledy), výpočtu kubatur a profilů, projektování, až po specializované analýzy ploch. Dokáže pracovat s vybranou oblastí modelu, přenášet ji do jiných modelů, porovnávat, sčítat, odčítat a prolínat plochy, zahustit i ředit bodové pole. V oblasti pozemkových úprav proto nachází využití při projektování opatření vyvolaných pozemkovými úpravami a při projektování společných zařízení, např. cest, protierozních opatření a při organizaci speciálních kultur.

Generování sítě

Tento modul slouží k vytvoření datové struktury digitálního modelu terénu. Nejprve dojde k převodu bodového pole a následně k vytvoření trojúhelníkové sítě modelu. Nad takto vytvořenou datovou strukturou potom pracují ostatní moduly.

Zahuštění

Tento modul dokáže vytvořit z libovolného existujícího digitálního modelu nový model se zahuštěným bodovým polem. Z výchozího modelu jsou převzaty všechny původní body. Nové body se podle volby uživatele generují buď v těžišti jednotlivých trojúhelníků nebo  ve středech jejich hran. Výška každého přidaného bodu souhlasí s výškou vyhlazeného povrchu původního terénu v daném místě.

Vizualizace

Vizualizační modul POGLedy slouží k rychlému perspektivnímu pohledu na model a k tvorbě statických a dynamických vizualizací reliéfu. Využívá technologii Open GL, která dokáže pracovat přímo s grafickou kartou počítače a nezatěžuje tak procesor, čímž umožňuje plynulejší a rychlejší 3D pohledy na reliéf. Součástí vizualizace může být pokrytí objektů bitmapami (ortofoto, digitální mapa, textura) nebo vložení objektů do prostoru (budovy, stromy apod.). Výstupem vizualizace může být statický obrázek (bitmapa) nebo dynamické video - přelet nad terénem.

Grafické výstupy

Atlas DMT umožňuje tvorbu informačních výstupů – půdorysných plánů, podélných a příčných řezů na jediném výkrese, včetně  možnosti vzájemného provázání. Objektově orientované grafické prostředí s členěním objektů do hladin, slouží jako základna pro množství projekčních a analytických aplikací. Výhodou je možnost vytvářet vlastní značky nebo přímo vzorové objekty, které mohou být později použity při tvorbě nových výkresů. Program dokáže vytvořit hypsometrický nebo vrstevnicový plán, vkládat objekty a kreslit polygony, které mohou být v případě potřeby spuštěny na reliéf.
Ukázky 3D vyhodnocení: mapa sklonů
Ukázky 3D vyhodnocení: mapa sklonů

Projektování cest

Modul CESTY se využívá při řešení směrového a výškového vedení trasy cesty. Vychází z hlavních parametrů polních cest a umístění a tvaru nových pozemků a půdních celků. Po vložení polygonu navrhované trasy program poloautomaticky vloží kružnicové oblouky, řeší výškovou trasu, příčné a podélné řezy nebo výpočty kubatur. Návrh pozemkových úprav, včetně nových cest, je možné opět vizualizovat s využitím aktuálního modelu terénu, který provedené změny zohledňuje.

Systém PROLAND s moduly Atlasu DMT reagují na typické požadavky uživatelů, kteří se zabývají problematikou pozemkových úprav, kteří s aplikací rostou a svými připomínkami dokáží ovlivnit směrování dalšího vývoje.

Kompatibilita všech částí aplikace umožňuje výhodné sdílení zpracovávaných dat i používaných funkcí jednotlivými účastníky v procesu pozemkových úprav. Geodeti, projektanti PÚ i pracovníci pozemkových úřadů tak mají k dispozici nástroje a technologie, které pokrývají naprostou většinu jejich požadavků. Nejjednodušší způsob, jak zmiňované softwarové produkty poznat podrobněji, je bezplatně si je zapůjčit k vyzkoušení.

Připraveno s využitím materiálu Roberta Geisseho.