Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Foto OSTROJ  prodává  automatizovane linky ve VR-1-2408Stro­jí­ren­ský vý­rob­ce OS­T­ROJ za­po­ju­je vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu do ob­chod­ní­ho i vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Vir­tu­ál­ní re­a­li­tu vy­u­ží­vá při pre­zen­ta­ci kom­plex­ních do­prav­ní­ko­vých linek a sys­té­mů zá­kaz­ní­kům. Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta pak slou­ží k po­ho­to­vé a efek­tiv­ní kon­t­ro­le po­lo­to­va­rů během vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: 17.0.12 | Novinky | Obrábění | SprutCAM X | SprutCAM X Robot | Vylepšení

SprutCAM-2406Sprut­CAM Tech, ne­zá­vis­lý vý­vo­jář CAD/CAM/OLP soft­wa­ru, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce 17.0.12 svého soft­wa­ru. Ke klí­čo­vé funk­ci a vy­lep­še­ní soft­wa­ru Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot 17.0.12 patří na­pří­klad Pa­ra­me­t­ry za­no­ře­ní – Uži­va­te­lé nyní mohou za­dá­vat kon­strukč­ní prvky ná­stro­je, jako je ma­xi­mál­ní úhel ná­bě­hu a mi­ni­mál­ní prů­měr řezu. Si­mu­la­ce ob­rá­bě­ní tyto pa­ra­me­t­ry zo­hled­ní a v pří­pa­dě, že hod­no­ty pře­kro­čí za­da­né meze, zob­ra­zí chy­bo­vé hlá­še­ní.

Celý článek...

Tags: 17.0.11 | CAM | MOKA | Obrábění | Roboty | SprutCAM

Enhanced dxf Format Support-2401Sprut­CAM Tech, do­da­va­tel CAD/CAM/OLP soft­wa­ru, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce Sprut­CAM X 17.0.11. Mezi klí­čo­vé funk­ce Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot 17.0.11 patří na­pří­klad vy­lep­še­ná pod­po­ra for­má­tu .dxf. Sprut­CAM X umo­ž­ňuje uži­va­te­lům im­por­to­vat ná­čr­ty ve for­má­tu .dxf a bez­pro­blé­mo­vě je pře­vá­dět na ná­čr­ty v rámci ve­sta­vě­né­ho 3D CAD mo­du­lu. Toto vy­lep­še­ní usnad­ňuje vy­tvá­ře­ní 3D mo­de­lů dílů pro pro­jek­ty ob­rá­bě­ní na zá­kla­dě im­por­to­va­ných ná­čr­tů.

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | CAD/CAM | CAMWorks 2024 | CNC | HCL Software | Webinar

CAMWorks-2024-2401Nová verze HCL CAM­Works 2024 při­ná­ší ši­ro­kou škálu vy­lep­še­ní a no­vých funk­cí, které umož­ní plně vy­u­ží­vat po­ten­ci­ál CNC stro­jů a zrych­lí pro­ces pří­pra­vy vý­rob­ních dat. Na novou verzi upo­zor­ňuje web 3E Praha En­gi­nee­rin­gu. In­sta­lač­ní data pro CAM­Works 2024 jsou k dis­po­zi­ci po při­hlá­še­ní do sekce CAM­Works Down­lo­ads Area.

Celý článek...

Tags: Automatizace | CNC | JAKA | Knihovna komponent | Koboty | Robotika | SprutCAM X Robot

JAKA-2350Sprut­CAM Tech, vý­vo­jář uni­ver­zál­ní­ho CAD/CAM/OLP sys­té­mu Sprut­CAM X Robot, roz­ši­řu­je svá tech­no­lo­gic­ká part­ner­ství s vý­rob­ci CNC stro­jů a prů­mys­lo­vých ro­bo­tů. On­li­ne knihov­na ro­bo­tic­kých kom­po­nent byla ak­tu­a­li­zo­vá­na o di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta ob­lí­be­ných ko­bo­tů JAKA od zná­mé­ho čín­ské­ho vý­rob­ce. Ak­tu­ál­ní se­znam pod­po­ro­va­ných za­ří­ze­ní za­hr­nu­je ná­sle­du­jí­cí mo­de­ly co­bo­tů JAKA: Zu 3, Zu 5, Zu 7, Zu 12, Zu 18, Pro 16Mi­ni­Co­bo.

Celý článek...

Tags: Aktualizace | CAD | CAM | Kolize | Obrábění | OLP | SprutCAM

SprutCAM X 17 0 10-2349Sprut­CAM Tech, ne­zá­vis­lý ev­rop­ský vý­vo­jář CAD/CAM/OLP, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tua­li­za­ce 17.0.10. Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší roz­ší­ře­né funk­ce, opra­vy chyb a vy­lep­še­ní, je­jichž cílem je ze­fek­tiv­nit uži­va­tel­ské pro­stře­dí. Klí­čo­vým vy­lep­še­ním v Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot 17.0.10 je mož­nost vy­hý­bá­ní se ko­li­zím, která nyní ob­sa­hu­je ak­tua­li­zo­va­ný al­go­rit­mus vý­po­čtu. Sprut­CAM X vy­ni­ká při hle­dá­ní bez­peč­ných drah při­blí­že­ní a ná­vra­tu ná­stro­je i ve slo­ži­tých ob­rá­bě­cích pro­stře­dích.

Celý článek...

V dnešní rychlé a ekonomicky náročné době hraje klíčovou roli efektivní a přesné navrhování plechových dílů. S rostoucími požadavky na kvalitu a složitost komponent, je nezbytné využívat výkonné CAD/CAM nástroje. Tyto nástroje usnadňují a urychlují vývoj od jednoduchých klempířských výrobků až po složité tažené díly. Podívejme se na tři hlavní kategorie plechových dílů a na softwarová řešení, která jsou pro jejich návrh vhodná a zároveň vás cenově nezruinují.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Profika | RoboStack Easy | Robotizace | Strojírenství

Profika-RoboStack Easy-2348Už třetí in­‑house vy­vi­nu­tou ro­bo­tic­kou buňku před­sta­vi­la tu­zem­ská spo­leč­nost Pro­fi­ka. Po osvěd­če­ných pra­co­viš­tích Ro­bo­Stack a Ro­bo­Stack Li­near při­chá­zí Ro­bo­Stack Easy. Buňka je plně funkč­ní, ale vý­raz­ně jed­no­duš­ší a ce­no­vě pří­z­ni­věj­ší. Je tak ide­ál­ní pro zá­jem­ce, kteří o ro­bo­ti­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci uva­žu­jí a chtě­li by si je­jich mož­nos­ti vy­zkou­šet.

Celý článek...

Tags: Strojírenství

Tvareni plechu-2340Klí­čo­vým a nej­za­stou­pe­něj­ším obo­rem Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu bude i le­tos tvá­ře­ní a ob­rá­bě­ní. Jedná se o zá­sad­ní od­vět­ví pro český prů­my­sl, které umo­ž­ňu­je trans­for­mo­vat ma­te­ri­á­ly do kon­co­vých vý­rob­ků. Z oboru tvá­ře­ní se před­sta­ví na­pří­klad Bodor Laser, Cidan Ma­chi­ne­ry, Colab, Crip­pa, Flow Eu­ro­pe, HSG Laser, Ka­mi­te­ka CZ, KM CNC, Maq­fort, Nukon, Pres­sen­tech­nik, Press­tech­nik, Prima Power Cen­t­ral Eu­ro­pe, PTV, R.D.I., Ri­ma­tec, Ser­vis­tek, Sp­‑Tech, Stema­‑tech, Trum­pf Praha a další.

Celý článek...

Tags: #EMO2023 | EMO | Hannover | Ha­nwha | Profika | Robotizace

Hanwha EMO Hannover-2023-2339Stro­jí­ren­ský ve­letrh EMO Han­no­ver patří mezi nej­vý­znam­něj­ší akce svého druhu nejen v Ev­ro­pě, ale i glo­bál­ně. Kaž­dým rokem při­lá­ká de­sít­ky tisíc zá­jem­ců, před­sta­vu­je ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí tren­dy, vy­sta­vo­va­te­lé zde pre­zen­tu­jí své no­vin­ky a nej­lep­ší stro­je. Le­toš­ní roč­ník podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka uká­zal na vzrůs­ta­jí­cí dů­le­ži­tost ro­bo­ti­za­ce.

Celý článek...

Tags: CNC | EMO 2023 | Feed Rate Calculator | Obrábění | Productive Machines | Webová aplikace

feed-rate-2337In­te­li­gent­ní clou­do­vou apli­ka­ci, která má zlep­šit stra­te­gie ob­rá­bě­ní tím, že na­bí­zí před­po­vě­di řez­ných sil a op­ti­ma­li­za­ci po­suvů pro trh ob­rá­bě­cích stro­jů s po­čí­ta­čo­vým čís­li­co­vým ří­ze­ním (CNC) v hod­no­tě 96 US do­la­rů, uvedl na trh 12. září am­bi­ciózních start-up Pro­ducti­ve Ma­chi­nes, jeden z de­se­ti start-upů z ce­lé­ho světa, které byly po­zvá­ny do ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu pro ino­va­ce spo­leč­nos­ti Boe­ing.

Celý článek...

Tags: ANCA | CNC | FX7 | Nástroje | Obrábění | Ultra

ANCA FX7-Ultra-2333FX7 ULTRA, nej­no­věj­ší ino­va­ce pré­mi­o­vé řady stro­jů ULTRA od firmy ANCA, se vy­zna­ču­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nos­tí a vý­ji­meč­nou kva­li­tou a po­sou­vá vý­ro­bu ma­lých ná­stro­jů na novou úroveň. Před­sta­vu­je nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie, které při­ná­še­jí re­vo­lu­ci v přes­ném brou­še­ní ma­lých ná­stro­jů do prů­mě­ru 0,1 mm. Pokud vy­rá­bí­te ná­stro­je, jako jsou ku­lič­ko­vé frézy, frézy s ro­ho­vým rá­diu­sem a slo­ži­té nebo kom­pli­ko­va­né pro­fi­lo­vé ná­stro­je, pak je tento stroj určen právě pro vás.

Celý článek...

Tags: Frézování | Frézy | M5460 | Obrábění | Walter | Xtra­‑tec XT

picture-milling-m5460-2325Wal­ter před­sta­vu­je novou pro­fi­lo­vou frézu ge­ne­ra­ce Xtra­‑tec XT v po­do­bě mo­de­lu M5460. Fréza (prů­měr 8-32 mm) je vy­ba­ve­na vnitř­ním pří­vo­dem chla­di­cí ka­pa­li­ny, kte­rou lze v zá­vis­los­ti na ma­te­ri­á­lu a apli­ka­ci po­u­ží­vat se stla­če­ným vzdu­chem MQL (ma­zá­ní mi­ni­mál­ním množ­stvím) nebo emul­zí. Tím se op­ti­ma­li­zu­je od­st­raňování třísek, a tím i kva­li­ta po­vrchu a spo­leh­li­vost pro­ce­su.

Celý článek...

Strana 1 z 46

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>