Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Digitalizace průmyslu | Petr Fořt | Studenti | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | Výuka

image 001-2232-1V mi­nu­lém dílu jsme vy­ro­bi­li druhý ově­řo­va­cí pro­to­typ na­še­ho au­to­mo­bi­lu. Jedná se o vý­ro­bek s op­ti­ma­li­zo­va­nou kon­struk­cí a vý­ro­bou, který může být již zá­kla­dem pro sé­ri­o­věj­ší vý­ro­bu nebo tvor­bu mo­di­fi­ka­cí. V dneš­ním dílu na­še­ho se­ri­á­lu se po­dí­vej­me na op­ti­ma­li­za­ce ně­kte­rých kon­strukč­ních a tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů.

Celý článek...

Tags: 3D metrologie | GOM | MCAE Systems | Sériová výroba | Uživatelské setkání

MSAE seminar gom-2231Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že po delší pauze po­řá­dá se­tká­ní uži­va­te­lů 3D mě­řic­kých sys­té­mů se za­mě­ře­ním na au­to­ma­ti­za­ci. V ka­len­dá­ři si po­znač­te datum 14. září 2022, abys­te tuto akci ne­pro­meš­ka­li. Účast­ní­ci se se­zná­mí s no­vin­ka­mi v ob­las­ti efek­tiv­ní kon­t­ro­ly sé­ri­o­vé vý­ro­by a před­sta­ve­ny budou nové mož­nos­ti au­to­ma­ti­zo­va­né 3D me­t­ro­lo­gie.

Celý článek...

Tags: Cimatron | GibbsCAM | Setkání | t-support | Uživatelé

technology-support-2230Po čtyřech le­tech se se­tká­ní uži­va­te­lů tech­no­lo­gy-sup­port vrací do Že­liv­ské­ho kláš­te­ra ve dnech 9. a 10. září 2022. Pro účast­ní­ky se­tká­ní je možné ob­jed­nat uby­to­vá­ní přímo v místě ko­ná­ní, re­zer­va­ci mohou účast­ní­ci svě­řit po­řa­da­te­li. Pro­gram zatím na webu tech­no­lo­gy-sup­por­tu není upřes­něn, ale dají se oče­ká­vat ob­vyk­lé se­mi­ná­ře pro uži­va­te­le pro­duk­tů Gi­bb­s­CAM a Ci­ma­t­ron v pátek 9. září a in­di­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce v so­bo­tu.

Celý článek...

Tags: AutoCAD | AutoCAD LT | Autodesk | Inventor | Školení | TD-IS | Vzdělávání

TD-IS Skoleni-2229Zá­klad­ní ško­le­ní Au­to­CA­Du a 3D CAD pro­gra­mů za­mě­ře­ná na se­zná­me­ní s ná­stro­ji a funk­ce­mi jed­not­li­vých CAD pro­gra­mů Au­to­de­s­ku – Au­to­CAD, Au­to­CAD Me­cha­ni­cal, In­ven­tor, Fusi­on 360. Mají za cíl umož­nit uži­va­te­lům – kon­struk­té­rům, pro­jek­tan­tům či tech­no­lo­gům se­zná­me­ní s jed­not­li­vý­mi funk­ce­mi pro­gra­mů, ale i je­jich vy­u­ží­vá­ní při ná­vr­hu.

Celý článek...

Tags: 3D vizualizace | CAE | FEM | PLM | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sá­za­vou

image000-2229aV mi­nu­lém dílu na­še­ho se­ri­á­lu o pro­ble­ma­ti­ce práce s di­gi­tál­ní­mi PLM daty v prů­mys­lo­vé praxi jsme si uká­za­li cestu od vy­tvo­ře­ní pr­vot­ních kon­cep­cí a kon­strukč­ních stu­dií až po vý­ro­bu pro­to­ty­pu s vy­u­ži­tím FDM tisku. Dnes se po­dí­vá­me blíže na in­te­gra­ci mo­de­lu s ně­kte­rý­mi kri­tic­ký­mi kon­strukč­ní­mi uzly jako je pohon, mi­k­ro­po­čí­tač a další elek­tro­ni­ka.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | CAE | Konference | Praha | Simulace

Pozvanka na ATCx-2229Ne­nech­te si ujít tuto letos je­di­neč­nou praž­skou kon­fe­ren­ci ATCx (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce), na které se se­zná­mí­te s no­vin­ka­mi ze světa CAE. Přijď­te se in­spi­ro­vat pro své pro­jek­ty. Tato kon­fe­ren­ce je ur­če­ná pro stá­va­jí­cí uži­va­te­le, ale i nové zá­kaz­ní­ky a další pří­z­niv­ce si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií od spo­leč­nos­ti Al­tair En­gi­nee­ring Inc. a další od­bor­ní­ky z ob­las­ti tech­nic­kých vý­po­čtů, kon­struk­ce a en­gi­nee­rin­gu.

Celý článek...

Tags: CAD | CAM | CIM | EuroBLECH | Hannover | Plechy | Technologie | Veletrh | Zpracování

EuroBLECH-left-1-2228Po čtyřech le­tech ko­mu­ni­ta zpra­co­va­te­lů ple­chu ne­tr­pě­li­vě oče­ká­vá své hlav­ní místo pro se­tká­ní v oboru. Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu – se koná ve dnech 25. až 28. října 2022 na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Čtyři mě­sí­ce před za­há­je­ním akce má pro­sto­ry pro svoje stán­ky na ce­lo­svě­to­vě ve­dou­cím ve­letr­hu pro prů­my­sl zpra­co­vá­ní ple­chu za­jiš­tě­no přibl. 1300 vy­sta­vo­va­te­lů z 39 zemí.

Celý článek...

Tags: 3D vizualizace | CAE | FEM | PLM | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sá­za­vou

cln2 ob1-2228V prv­ním dílu na­še­ho člán­ku jsme se po­dí­va­li blíže na hlav­ní po­stu­py ře­še­ní kon­struk­ce s vy­u­ži­tím CAD/CAE a FEM apli­ka­cí z řady PLM. Na ně­ko­li­ka ukáz­kách jsme mohli vidět zá­klad­ní po­stup, který vede k vy­tvo­ře­ní kom­plet­ní se­sta­vy a pod­kla­dů pro další zpra­co­vá­ní. V dru­hém dílu vě­nu­je­me po­zor­nost pře­de­vším pří­pra­vě vý­ro­by a vý­ro­bě na­še­ho ma­lé­ho au­to­mo­bi­lu s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho ří­ze­ní v naší škol­ní 3D la­bo­ra­to­ři na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

Celý článek...

Tags: ESI Group | ESI Live 2022 | Konference | Testování | virtuální prototypy | Výrobky

ESI Live 2022-2228Ve stře­du 21. září 2022 po­řá­dá spo­leč­nost ESI Group ce­lo­svě­to­vou di­gi­tál­ní akci ESI Live 2022, na naše ča­so­vé pás­mo při­pa­dá ča­so­vé roz­me­zí 14:00–16:30. Zís­kej­te ex­klu­ziv­ní pře­hled o tom, co mů­že­te oče­ká­vat, když se po­no­ří­te do pre­zen­ta­cí z mi­nu­lé­ho roku, které uka­zu­jí, jak ně­kte­ří z ESI zá­kaz­ní­ků pra­cu­jí na za­vá­dě­ní udr­ži­tel­ných po­stu­pů (smě­řu­jí­cích ke 100% di­gi­ta­li­za­ci) při vý­vo­ji, vý­ro­bě a pro­vo­zu vý­rob­ků.

Celý článek...

Tags: 3D vizualizace | CAE | FEM | PLM | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sá­za­vou

cln 01 06-2226Pojmy di­gi­ta­li­za­ce v prů­mys­lu, di­gi­ta­li­za­ce vý­ro­by, di­gi­tal fac­to­ry jsou v po­sled­ní době vy­u­ží­vá­ny v celé řadě tech­nic­kých ob­las­tí. Pro naše čte­ná­ře jsme při­pra­vi­li malý se­ri­ál člán­ků vě­no­va­ný ilu­stra­tiv­ní­mu pří­kla­du vy­u­ži­tí prů­mys­lo­vých di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Na své si při­jdou i čte­ná­ři, kteří rádi vě­nu­jí po­zor­nost no­vých PLM pří­stu­pům, 3D tisku, nebo vir­tu­ál­ní re­a­li­tě.

Celý článek...

Tags: Budoucnost výroby | Hexagon | HxGN LIVE Glo­bal 2022 | Konference | Las Vegas

HxGN Live Global-2224Le­toš­ní ko­fe­ren­ce HxGN LIVE Glo­bal 2022 spo­leč­nos­ti He­xa­gon se koná ve dnech 20–23 červ­na v Las Vegas a jejím hlav­ním za­mě­ře­ním je bu­douc­nost vý­ro­by. Všich­ni jsme během své ka­ri­é­ry ve vý­ro­bě na cestě za po­zná­ním a zdá se, že tech­no­lo­gie při­ná­ší ne­u­vě­ři­tel­né ino­va­ce stále větší rych­los­tí, čímž se bu­douc­nost stále více při­bli­žu­je.

Celý článek...

Tags: Automatica 2022 | Epson | GX4 | GX8 | Roboti | SCARA | Veletrhy

Epson gx8 scara-2224Spo­leč­nost Epson je před­ním svě­to­vým vý­rob­cem ro­bo­tů SCARA a na ve­letr­hu Au­to­ma­ti­ca 2022 v Mni­cho­vě před­sta­ví svojí novou řadu s ná­zvem GX-SCARA. Nová řada ro­bo­tů Epson roz­ší­ří bez­kon­ku­renč­ní na­bíd­ku spo­leč­nos­ti v seg­men­tu velmi kom­pakt­ních mo­de­lů za­mě­ře­ných na rych­lost a přes­nost. Nová série GX4 je k dis­po­zi­ci ve ve­li­kos­tech 250, 300 a 350 mm a s nos­nos­tí až 4 kg.

Celý článek...

Tags: BIM | Čas | Kurzy | Stavebnictví | Veřejná správa | Vzdělávání

BIM letak kurzy 00001-2224Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci při­pra­vi­la nový Sys­tém vzdě­lá­vá­ní v me­to­dě BIM ur­če­ný pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy. Jak před­po­klá­dá vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM, bude její po­u­ží­vá­ní po­vin­né u všech ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek s roz­poč­tem nad 150 mi­li­o­nů korun po­stup­ně od čer­ven­ce 2023. Ke sprá­vě a ří­ze­ní ve­řej­ných za­ká­zek me­to­dou BIM ne­sta­čí na­kou­pit soft­ware, BIM má dopad na způ­sob práce při sprá­vě a ří­ze­ní sta­veb­ních za­ká­zek.

Celý článek...

Strana 4 z 26

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>