Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform přidává 3D skener ACADEMIA 20 do své sady vzdělávacích řešení

Autor článku: Creaform   
Pondělí, 29 Březen 2021 23:22

Tags: 3D skenery | Academia | ACADEMIA 20 | Creaform | Metrologie

academia 20 - pr picture 1 -2114Cre­a­form ozná­mil 25. břez­na 2021 při­dá­ní 3D ske­ne­ru ACA­DE­MIA 20 do své sady vzdě­lá­va­cích ře­še­ní ACA­DE­MIA. Toto nej­no­věj­ší roz­ší­ře­ní na­bíd­ky, které je ide­ál­ní pro menší díly a adi­tiv­ní vý­ro­bu, umož­ní uči­te­lům, stu­den­tům i vý­zkum­ným pra­cov­ní­kům bez ná­ma­hy pře­jít od 3D ske­no­vá­ní k 3D tisku. S tímto po­kra­ču­jí­cím zdo­ko­na­lo­vá­ním na­bíd­ky ACA­DE­MIA Cre­a­form znovu po­tvr­zu­je svůj zá­va­zek vůči  oblasti vzdě­lá­va­ní­ tím, že po­sky­tu­je ještě více mož­nos­tí po­mo­ci vzdě­lá­vat a in­spi­ro­vat stu­den­ty po­u­ží­va­jí­cí me­t­ro­lo­gii.

Sada ře­še­ní ACA­DE­MIA po­sky­tu­je uči­te­lům vý­kon­né ná­stro­je a di­dak­tic­ké ma­te­ri­á­ly, které po­tře­bu­jí k tomu, aby svým stu­den­tům po­skyt­li prak­tic­ké zku­še­nos­ti. Úče­lem je před­vést, jak mohou po­u­ží­vat 3D ske­ne­ry pro ši­ro­kou škálu in­že­nýr­ských apli­ka­cí, jako je vývoj pro­duk­tů, re­verz­ní in­že­nýr­ství a kon­t­ro­la. Je na­vr­žen tak, aby ho snad­no na­sta­vi­li a snad­no po­u­ží­va­li uči­te­lé a stu­den­ti všech úrov­ní.

academia 20 - pr picture 2 -2114

Kvůli zpes­t­ře­ní na­bíd­ky byly vy­tvo­ře­ny různé ba­líč­ky vy­ho­vu­jí­cí stylu výuky a po­tře­bám každé učeb­ny. Uči­tel si může vy­brat na­bíd­ku s jed­nou li­cen­cí, která za­hr­nu­je li­cen­ci soft­wa­ro­vé sady ACA­DE­MIA, roční plán péče o zá­kaz­ní­ky a vý­u­ko­vou sadu zdar­ma, nebo na­bíd­ku pro více li­cen­cí, která za­hr­nu­je 50 li­cen­cí soft­wa­ro­vé sady ACA­DE­MIA, pě­ti­le­tý plán péče o zá­kaz­ní­ky a bez­plat­né vý­u­ko­vé sady.


Mohlo by vás zajímat: