Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Od září 2022 povinná výuka BIM pro střední školy stavební

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci (ČAS)   

Tags: BIM | Kon­cep­ce BIM ČAS | Stavebnictví | StaWEBnice | Střední školy stavební | Výuka

StaWEBnice-Android ČAS-2114Me­to­da BIM se uka­zu­je jako jedna z nej­per­spek­tiv­něj­ších cest k di­gi­tál­ní­mu sta­veb­nic­tví. Prů­zkum po­řá­da­ný od­bo­rem Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) ve spo­lu­prá­ci se sku­pi­nou EDU BIM na pod­zim loňského roku ale uká­zal, že vel­kou pře­káž­kou může být ne­do­sta­tek od­bor­ní­ků. Sta­veb­ní firmy po­ci­ťu­jí již nyní velký ne­do­sta­tek za­měst­nan­ců s po­třeb­ný­mi zna­lost­mi.

Téměř tři čtvr­ti­ny re­spon­den­tů uved­ly, že po­va­žu­jí kva­li­fi­ka­ci pra­cov­ní­ků na po­zi­cích sou­vi­se­jí­cích s vy­u­ží­vá­ním me­to­dy BIM ve sta­veb­nic­tví za ne­do­sta­teč­nou. Vět­ši­na z účast­ní­ků prů­zku­mu by uví­ta­la roz­ší­ře­ní od­bor­nos­ti pře­de­vším v prak­tic­kém po­u­ží­vá­ní soft­wa­ro­vých ná­stro­jů, zna­los­ti da­to­vé­ho stan­dar­du a práce ve spo­leč­ném da­to­vém pro­stře­dí. Podle více než tře­ti­ny z nich může po­třeb­nou od­bor­nost po­skyt­nout také vy­so­ká, či střed­ní od­bor­ná škola.

Pro­po­je­ní se sta­veb­ní­mi fir­ma­mi

Právě střed­ním i vy­so­kým ško­lám může se zkva­lit­ně­ním, či za­ve­de­ním výuky me­to­dy BIM po­mo­ci série worksho­pů po­řá­da­ná od­bo­rem Kon­cep­ce BIM ČAS. Prv­ní­ho v le­toš­ním roce, který se konal 25. břez­na, se zú­čast­ni­lo téměř 50 zá­stup­ců střed­ních a vy­so­kých škol. Série bude po­kra­čo­vat dal­ším worksho­pem v červ­nu a pak na pod­zim. Při­hlá­sit se na něj mohou zá­jem­ci pro­střed­nic­tvím strá­nek Kon­cep­ce­BIM.cz.
Ve výuce vy­so­kých škol sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní se práce s in­for­mač­ním mo­de­lem v růz­ných for­mách ob­je­vu­je již téměř dvě de­se­ti­le­tí. Nicmé­ně s po­stu­pu­jí­cí di­gi­ta­li­za­cí i vý­vo­jem me­to­dy BIM se uka­zu­je po­tře­ba jed­nak lépe sla­dit obsah vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů na jed­not­li­vých vy­so­kých ško­lách, ale za­jis­tit také, aby zís­ka­né do­ved­nos­ti ab­sol­ven­tů od­po­ví­da­ly po­tře­bám pro­jek­to­vých a sta­veb­ních firem. Jed­nou z prv­ních vlaš­to­vek v tomto směru je Sou­pis po­třeb­ných do­ved­nos­tí a ob­las­tí zna­los­tí v sou­vis­los­ti s BIM, který bude zve­řej­něn na strán­kách Kon­cep­ce­BIM.cz.

Ab­sol­ven­ti sta­veb­ních prů­mys­lo­vek BIM ne­u­nik­nou

Výuce me­to­dy BIM se ale musí začít vě­no­vat také střed­ní školy. Pro ty se sta­veb­ním za­mě­ře­ním to bude navíc již příští rok po­vin­nos­tí. Ak­tu­a­li­za­ce rám­co­vých vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů (RVP) pro střed­ní od­bor­né školy za­mě­ře­né na sta­veb­nic­tví uklá­dá po­vin­nost za­řa­dit do výuky ka­pi­to­ly vě­no­va­né me­to­dě BIM a práci s in­for­mač­ním mo­de­lem stav­by. V rámci ob­sa­ho­vých okru­hů jed­not­li­vých RVP pro obory vzdě­lá­ní: Sta­veb­nic­tví, Tech­nic­ká za­ří­ze­ní budov, Ge­o­dé­zie a ka­tastr ne­mo­vi­tos­tí a ve zjed­no­du­še­né po­do­bě i oboru vzdě­lá­ní Sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly, proto vznik­la spe­ci­ál­ní ka­pi­to­la vě­no­va­ná právě me­to­dě BIM.
V rámci spo­lu­prá­ce ve sku­pi­ně EDU BIM se navíc při­pra­vu­je také roz­ši­řu­jí­cí kurz zá­kla­dů me­to­dy BIM pro stu­den­ty gym­ná­zií, kteří chtě­jí po­kra­čo­vat ve stu­diu na ně­kte­ré z tech­nic­kých vy­so­kých škol.

Když di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví, tak di­gi­tál­ní výuka

I když sou­čas­ná distanč­ní výuka na zá­klad­ních i střed­ních ško­lách má k do­ko­na­los­ti da­le­ko, uka­zu­je se, že ne­mu­sí být úplně sle­pou ces­tou. Dů­ka­zem může být ne­zisko­vý pro­jekt Sta­WEB­ni­ce, což je di­gi­tál­ní sta­vař­ská pří­ruč­ka, která byla ak­tu­ál­ně roz­ší­ře­na o ka­pi­to­lu vě­no­va­nou me­to­dě BIM. Ur­če­na je pře­de­vším stu­den­tům a uči­te­lům střed­ních škol, ale stáh­nout zdar­ma si ji mohou všich­ni zá­jem­ci. Sta­WEB­ni­ce je k dis­po­zi­ci jako apli­ka­ce pro Win­dows, ale také ve verzi pro za­ří­ze­ní s ope­rač­ní­mi sys­témy An­dro­id a iOS. V pře­hled­ném gra­fic­kém roz­hra­ní mohou stu­den­ti pro­chá­zet po­stup­ně jed­not­li­vý­mi ka­pi­to­la­mi a osvo­jo­vat si po­ža­do­va­nou sumu zna­los­tí. Uči­te­lům dává tato di­gi­tál­ní pří­ruč­ka navíc mož­nost při­pra­vit testy, kte­rý­mi velmi jed­no­du­še a rych­le ověří (a vy­hod­no­tí) zna­los­ti, které žáci zís­ka­li.
Gra­fic­ké pro­stře­dí Sta­WEB­ni­ce, práce s 3D vi­zu­a­li­za­cí jed­not­li­vých částí a prvků stav­by, stej­ně jako vy­so­ká míra in­ter­ak­ti­vi­ty uka­zu­je cestu, jak by mohla pro­bí­hat di­gi­tál­ní výuka bu­douc­nos­ti. Obsah může být navíc velmi jed­no­du­še ak­tu­a­li­zo­ván a roz­ši­řo­ván tak, aby od­po­ví­da­la nej­no­věj­ším po­znatkům i po­tře­bám škol.

Ak­tu­a­li­zo­va­né znění rám­co­vých vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů si mů­že­te stáh­nout zde.
Prů­zkum pro pod­po­ru spo­lu­prá­ce s vy­so­ký­mi ško­la­mi tech­nic­ké­ho za­mě­ře­ní na­jde­te zde.
Pokud bu­de­te mít zájem o za­slá­ní do­ku­men­tu Sou­pis po­třeb­ných do­ved­nos­tí a ob­las­tí zna­los­tí v sou­vis­los­ti s BIM, stačí nám dát vědět e-mai­lem.

Di­gi­tál­ní sta­vař­skou pří­ruč­ku Sta­WEB­ni­ce si mů­že­te zdar­ma stáh­nout ve verzi pro Win­dows (32/64bit) nebo pro mo­bil­ní za­ří­ze­ní s An­dro­i­dem a iOS.

Zá­jem­ci o účast na dal­ším worksho­pu nebo spo­lu­prá­ci v rámci sku­pi­ny EDU BIM ze střed­ních či vy­so­kých škol mohou vy­u­ži­tí kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře na strán­kách www.​koncepceBIM.​cz.


Mohlo by vás zajímat: