Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAE pro koncepční design nebo nástroje pro nejpokročilejší analýzy a optimalizace? Obojí!

Autor článku: Redakce   

Advanced Altair-2203Na webi­nář s tímto dlou­hým ná­zvem zve po­řá­da­jí­cí spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring. Chys­tá­te se při vý­vo­ji svých vý­rob­ků po­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší nebo efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce? Máte pocit, že vaše do­sa­vad­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je již ne­na­bí­zí vše, co po­tře­bu­je­te? Možná je čas po­o­hléd­nout se po al­ter­na­ti­vě nebo do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho ře­še­ní.

Al­tair pro své ná­stro­je na­bí­zí uni­kát­ní li­cenč­ní sys­tém, který do­vo­lu­je mož­nos­ti soft­wa­ru a s tím spo­je­nou fi­nanč­ní ná­roč­nost ve­li­ce dobře šká­lo­vat podle in­di­vi­du­ál­ní po­tře­by zá­kaz­ní­ka. Ne­řeš­te počet uži­va­te­lů, ne­řeš­te zda pod­po­ro­vat vý­po­čtá­ře či kon­struk­té­ry, ne­řeš­te jaké kon­krét­ní ná­stro­je plá­nu­je­te vy­u­ží­vat – vy­u­žij­te fi­nanč­ně vý­hod­nou va­ri­a­bi­li­tu li­cen­co­vá­ní.

Webinář je určen pro všechny začínající, ale i zkušenější konstruktéry, výpočtáře, manažery a všechny ty, kteří neznají všechny možnosti simulačních technologií Altair.

Na on-line webi­nář se mů­že­te za­re­gis­tro­vat a sle­do­vat živě nebo ze zá­zna­mu. Webi­nář pro­běh­ne v čes­kém ja­zy­ce a je zdar­ma pro všech­ny re­gis­tro­va­né zá­jem­ce.

26. ledna 2022 | 10:00 – 11:30 hodin

Vice-info-registrace