Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Smart Documentation

Autor článku: Arkance Systems   
Pondělí, 17 Říjen 2022 16:38

Tags: AGACAD | Arkance Systems | Revit | Smart Documentation | Webináře

CS SmartDocumentation-2242Se­znam­te se s apli­ka­cí AGA­CAD Smart Do­cu­men­tati­on pro ge­ne­ro­vá­ní a sprá­vu pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce v Re­vi­tu. Smart Do­cu­men­tati­on umožňuje rych­lou, přes­nou a kva­lit­ní tvor­bu pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce sta­veb­ních pro­jek­tů. Všech­ny uži­teč­né ná­stro­je pro tvor­bu pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce v Re­vi­tu jsou do­stup­né na jed­nom místě v kom­pakt­ním ba­líč­ku.

Datum ko­ná­ní: 27. října 2022
Čas: 10:00
Cena: účast na webi­ná­ři je zdar­ma

Webi­nář pro­bí­há přes apli­ka­ci Micro­soft Teams. Re­gis­truj­te se po­mo­cí for­mu­lá­ře na tomto od­ka­zu, ná­sled­ně bu­de­te kon­tak­to­vá­ni e-mai­lem.
U on­li­ne akcí je pro kaž­dou osobu nutná sa­mo­stat­ná re­gis­tra­ce.

 


Mohlo by vás zajímat: