Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference BIM 2023

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   
Čtvrtek, 17 Listopad 2022 15:13

Tags: BIM | Čas | Konference | Stární správa

BIM2023-2246Datum 26. ledna 2023 by si do svých ka­len­dá­řů již nyní měli za­psat všich­ni nad­šen­ci a zá­stup­ci sta­vař­ské ve­řej­nos­ti, kteří se za­jí­ma­jí o bu­douc­nost čes­ké­ho sta­veb­nic­tví. V tento den se totiž koná kon­fe­ren­ce BIM 2023, na které se Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci roz­hod­la před­sta­vit své další kroky v re­a­li­za­ci Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM.

Účast před­ních od­bor­ní­ků na vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM od nás i z Ev­ro­py, ale také zá­stup­ců ve­řej­né sprá­vy, kteří před­sta­ví své již pro­bí­ha­jí­cí pro­jek­ty s vy­u­ži­tím me­to­dy BIM, dělá z kon­fe­ren­ce BIM 2023 jednu z nej­vět­ších udá­los­tí v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví u nás. Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci tak na­va­zu­je na tra­di­ci Sum­mi­tů Kon­cep­ce BIM a před­sta­ví zde své plány na rok 2023, ale i roky další. Kromě od­bor­ní­ků z Česka při­slí­bi­li svou účast také Jaan Saar, ře­di­tel sekce di­gi­tál­ní­ho sta­veb­nic­tví es­ton­ské­ho mi­nis­ter­stva eko­no­mic­kých vzta­hů a ko­mu­ni­ka­ce, a také Adam Matthews, před­se­da Glo­bal BIM Ne­twork.

Kon­fe­ren­ce BIM 2023 má za cíl uká­zat, že me­to­da BIM při­ná­ší sku­teč­ně kon­krét­ní a jasně ucho­pi­tel­né vý­ho­dy v po­do­bě sní­že­ní chy­bo­vos­ti, ná­kla­dů i vyšší pro­duk­ti­vi­ty práce.

Zaměření na praktické využití

Pro­gram kon­fe­ren­ce BIM 2023 bude roz­dě­len do tří hlav­ních bloků na­zva­ných BIM a cesta ke Sta­veb­nic­tví 4.0, dále BIM pro lepší pra­cov­ní den, a na­ko­nec BIM v praxi ve­řej­né­ho za­da­va­te­le. Všech­ny při­tom spo­ju­je jeden motiv – po­hled na me­to­du BIM prak­tic­ky. Hlav­ním mo­ti­vem kon­fe­ren­ce BIM 2023 je totiž uká­zat, že z výhod na­bí­ze­ných me­to­dou BIM mohou těžit sku­teč­ně všech­ny sta­vař­ské pro­fe­se po celou dobu ži­vot­ní­ho cyklu stav­by. A co je dů­le­ži­té, začít vy­u­ží­vat me­to­du BIM je snad­né, ne­vy­ža­du­je to žádné vy­so­ké ná­kla­dy a splňuje to i po­ža­dav­ky české le­gisla­ti­vy.

První blok bude proto za­mě­řen zejmé­na na změny, které me­to­da BIM do sta­veb­nic­tví při­ná­ší a sou­čas­ně na další plá­no­va­né kroky České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci. Od při­je­tí Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do ve­řej­né sprá­vy vlá­dou ČR uběh­lo letos již pět let. Na­stá­vá tedy čas pro novou fázi, vět­ši­na klí­čo­vých do­ku­men­tů a ma­te­ri­á­lů již byla při­pra­ve­na (byť musí být sa­mo­zřej­mě pra­vi­del­ně ak­tu­a­li­zo­vá­ny). Nyní je dů­le­ži­té za­mě­řit se zejmé­na na pod­po­ru za­da­va­te­lů ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek při re­a­li­za­ci pi­lot­ních pro­jek­tů s vy­u­ži­tím me­to­dy BIM, ale také vzdě­lá­vá­ní a osvě­tu. Přes­to ale pro rok 2023 zbývá ještě ně­ko­lik zá­sad­ních úkolů – vý­raz­ně po­stou­pit v pří­pra­vě Da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb (DSS) a spolu s ním i me­zi­ná­rod­ní­ho kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI, a také při­pra­vit pa­ra­gra­fo­va­né znění zá­ko­na o sprá­vě in­for­ma­cí o stav­bě a in­for­mač­ním mo­de­lu stav­by a vy­sta­vě­né­ho pro­stře­dí (tzv. Zákon o BIM). Těmto té­ma­tům se bude vě­no­vat ge­ne­rál­ní ře­di­tel Agen­tu­ry ČAS Zde­něk Ve­se­lý a zá­stup­ce práv­ní kan­ce­lá­ře, který na pří­pra­vě par­ti­ci­pu­je. 

Druhý blok již bude za­mě­řen na kon­krét­ní pří­no­sy me­to­dy BIM, které mohou zlep­šit kaž­do­den­ní pra­cov­ní život všech sta­vař­ských pro­fe­sí, pro­to­že udě­la­jí je­jich práci jed­no­duš­ší a efek­tiv­něj­ší. Sou­čás­tí to­ho­to bloku bude i po­hled na mož­nost vy­u­ži­tí me­to­dy BIM z po­hle­du zá­ko­na číslo 134/2016 Sb. o za­dá­vá­ní ve­řej­ných za­ká­zek. Druhý blok bude za­kon­čen pa­ne­lo­vou dis­ku­sí s ti­tu­lem „Jak mění BIM sta­vař­skou praxi“ za účas­ti vý­znam­ných od­bor­ní­ků. 

Zá­vě­reč­ný blok pak při­ne­se zejmé­na sdí­le­ní zku­še­nos­tí s kon­krét­ní­mi již pro­bí­ha­jí­cí­mi nebo při­pra­vo­va­ný­mi pro­jek­ty v Česku. O po­znatky s vy­u­ží­vá­ním me­to­dy BIM se v něm po­dě­lí zá­stup­ci ve­řej­ných za­da­va­te­lů, kteří již me­to­du BIM v praxi po­u­ži­li nebo po­u­ží­va­jí. Účast­ní­ci kon­fe­ren­ce se také se­zná­mí s mož­nost­mi, jak se za­po­jit do pro­gra­mu pi­lot­ních pro­jek­tů BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci, a pře­de­vším s tím, jak jim může účast v pro­gra­mu po­mo­ci do­sáh­nout oče­ká­va­ných pří­no­sů me­to­dy BIM pro je­jich or­ga­ni­za­ci.

Účast zdarma, ale počet míst je omezen

Vstup na kon­fe­ren­ci bude zdar­ma a do­stup­ný všem zá­jem­cům až do na­pl­ně­ní ka­pa­ci­ty sálu. Re­gis­tro­vat se mohou jak zá­stup­ci ve­řej­né sprá­vy, tak sou­kro­mých sub­jek­tů jed­no­du­še pro­střed­nic­tvím on-line for­mu­lá­ře. S ohle­dem na za­jiš­tě­ní co nej­vět­ší do­stup­nos­ti pro všech­ny zá­jem­ce je počet zá­stup­ců z jedné or­ga­ni­za­ce ome­zen na dvě osoby.
Kon­fe­ren­ce BIM 2023 se bude konat v Praze 26. ledna 2023, přes­né místo bude upřes­ně­no v ná­sle­du­jí­cích dnech na strán­kách KoncepceBIM.cz.


Mohlo by vás zajímat: