Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář CAE simulace pro výuku, vědu a výzkum

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 13 Únor 2023 22:24

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | OpenRadioss | RADIOSS | Vzdělávání | Webinar

HS form banner webinar pro akademiky 2023-02-23 2307Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring ve spo­lu­prá­ci s Al­tair En­gi­nee­ring zve na webi­nář ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 14:00 do 15:30 hodin, ve kte­rém před­sta­ví vy­bra­né CAE tech­no­lo­gie, které mohou do­pl­nit port­fo­lio ná­stro­jů pro R&D, umož­nit re­a­li­za­ci spe­ci­fic­kých si­mu­la­cí či pod­po­řit práci a vzdě­lá­vá­ní stu­den­tů. Dále se bude ho­vo­řit o kon­krét­ních vý­vo­jo­vých pro­jek­tech a ak­ti­vi­tách jako pří­kla­dech možné bu­dou­cí spo­lu­prá­ce.

Webi­nář je ur­če­ný vě­dec­ko-vý­zkum­ným pra­cov­ní­kům, pe­da­go­gům a stu­den­tům za­jí­ma­jí­cím se o vy­u­ži­tí CAE tech­no­lo­gií pro svoje pro­jek­ty. Ať už jde o vývoj spe­ci­fic­kých si­mu­lač­ních ře­še­ní či o prak­tic­ké apli­ka­ce vý­po­čtů ve stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ce a dal­ších prů­mys­lo­vých obo­rech.

Témata webináře

Vybrané pokročilé CAE technologie pro vaše projekty

 • Po­kro­či­lé me­to­dy a tech­ni­ky v pre-pro­ces­sin­gu a post-pro­ces­sin­gu
 • Po­kro­či­lé struk­tu­rál­ní ana­lý­zy, Sin­gle Model Multi-at­tri­bu­te pří­stup, op­ti­ma­li­za­ce 
 • Si­mu­la­ce dy­na­mic­kých dějů, vel­kých de­for­ma­cí a po­ru­še­ní ma­te­ri­á­lu
 • Multi-fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce a co-si­mu­la­ce, sys­té­mo­vé mo­de­lo­vá­ní
 • Na sol­ve­rech ne­zá­vis­lé multi-fy­zi­kál­ní a multi-kri­te­ri­ál­ní op­ti­ma­li­za­ce
 • Op­ti­ma­li­za­ce z po­hle­du kon­struk­té­ra a z po­hle­du vy­ro­bi­tel­nos­ti
 • Ukáz­ky vě­dec­ko-vý­zkum­ných pro­jek­tů s uni­ver­zi­ta­mi a vý­zkum­ný­mi or­ga­ni­za­ce­mi
 • Op­ti­ma­li­za­ce a adi­tiv­ní vý­ro­ba, pro­voz­ní odol­nost, pa­siv­ní bez­peč­nost vo­zi­del

Potenciál využití open-source přístupu k simulacím dynamických dějů

 • Al­tair Ra­di­oss/Ope­nRa­di­oss - kdy vy­u­žít ex­pli­cit­ní na­mís­to im­pli­cit­ní­ho ře­še­ní
 • Po­ten­ci­ál vy­u­ži­tí open-sour­ce ře­še­ní Ope­nRa­di­oss v R&D pro­jek­tech
 • Ope­nRa­di­oss Com­mu­ni­ty

Podpora vysokých škol, vzdělávání a výzkumu

 • Pří­stup k CAE tech­no­lo­giím – li­cen­ce pro Open Re­search, výuku a stu­den­ty
 • Vzdě­lá­va­cí a vý­u­ko­vé ma­te­ri­á­ly, Al­tair Uni­ver­si­ty
 • Spo­lu­prá­ce s Advan­ced En­gi­nee­ring - výuka, di­plo­mo­vé/di­ser­tač­ní práce, R&D pro­jek­ty

Té­ma­ty účast­ní­ky pro­ve­dou spe­ci­a­lis­té z Advan­ced En­gi­nee­rin­gu Mar­tin Kuklík, Voj­těch Rulc, Voj­těch To­me­ček a Tomáš Čurda.

Advanced-eng-webinar

 

 


Mohlo by vás zajímat: