Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Letní škola pro konstruktéry

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 05 Červen 2023 14:50

Tags: 3D CAD | AutoCAD | Fusion 360 | Inventor | Konstruktéři | Letní škola | TD-IS

TD-IS letni skoleni-2323Spo­leč­nost TD­‑IS po­řá­dá od červ­na do září zá­klad­ní ško­le­ní pro­gra­mů Au­to­CAD, In­ven­tor a Fusi­on 360 za vý­hod­nou cenu v Plzni. Letní škola za­čí­ná už ve stře­du 7. červ­na 2023 a jako první bude na řadě Au­to­CAD LT. Výuka v tr­vá­ní 2 dnů se za­mě­ří na tvor­bu 2D do­ku­men­ta­ce v pro­stře­dí Au­to­CA­Du LT. Se­zná­mí účast­ní­ky s pro­stře­dím sys­té­mu, kres­li­cí­mi funk­ce­mi a po­stu­py pro usnad­ně­ní vy­tvá­ře­ní vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce.

Cena: 5300 Kč na osobu bez DPH.

Kdy a kde: 7. 6. – 8. 6. 2023 v Plzni.

Re­gis­truj­te sebe nebo svého ko­le­gu už dnes.

Stačí ode­slat ob­jed­náv­ku na sales@​td­‑​is.​cz.

TD-IS-skoleni

Termíny na červen až září 2023

Zá­klad­ní ško­le­ní Au­to­CA­Du a 3D CAD pro­gra­mů za­mě­ře­ná na se­zná­me­ní s ná­stro­ji a funk­ce­mi jed­not­li­vých CAD pro­gra­mů Au­to­de­sk – Au­to­CAD, Au­to­CAD Me­cha­ni­cal, In­ven­tor, Fusi­on 360.

Zá­klad­ní ško­le­ní Au­to­CAD a 3D CAD mají za cíl umož­nit uži­va­te­lům – kon­struk­té­rům, pro­jek­tan­tům či tech­no­lo­gům se­zná­me­ní s jed­not­li­vý­mi funk­ce­mi pro­gra­mů, ale i je­jich vy­u­ží­vá­ní při ná­vr­hu. Z kurzu si pak od­ne­sou i nej­vhod­něj­ší po­stu­py práce pro je­jich kon­krét­ní úkoly a pro­jek­ty. Kurzy jsou jsou ve va­ri­an­tách pro za­čá­teč­ní­ky i zku­še­něj­ší uži­va­te­le a i v po­do­bě roz­dí­lo­vých ško­le­ní.

Kromě zá­klad­ních ško­le­ní, na­bí­zí TD­‑IS i vy­so­ce spe­ci­a­li­zo­va­ná ško­le­ní (zejmé­na v In­ven­to­ru), které může při­pra­vit na míru přímo dle po­tře­b­účast­ní­ků. Na fi­rem­ní ško­le­ní od TD­‑IS lze čer­pat do­ta­ci od Úřadu práce POVEZ.
Ušet­ří­te a vaši kon­struk­té­ři jistě uví­ta­jí mož­nost pro­hlou­bit své schop­nos­ti a do­ved­nos­ti.

 AutoCAD LT zakl  Inventor zacatecnici  AutoCAD zacatecnici
AutoCAD LT základní
2 dny
5300 Kč/osoba
Inventor pro začátečníky
5 dnů
13 800 Kč/osoba 
AutoCAD pro začátečníky
3 dny
8000 Kč/osoba
 Vyber termín »  Vyber termín »  Vyber termín »

Ter­mí­ny s vol­nou re­gis­tra­cí jsou re­a­li­zo­vá­ny při na­pl­ně­ní 3 účast­ní­ky.

Místo na kurzu je re­gis­tro­vá­no za­slá­ním ob­jed­náv­ky na email sales@​td­‑​is.​cz, se jmé­nem, tel. č. a emai­lem účast­ní­ka a fak­tu­rač­ní­mi údaji, do pon­dě­lí do 12.00 hod. vždy v daném týdnu ško­le­ní, stej­ně tak do da­né­ho času lze účast zru­šit.


Mohlo by vás zajímat: