Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference 3DEXPERIENCE EuroCentral 2024

Autor článku: Karel Heinige   
Středa, 14 Únor 2024 13:24

Tags: 2024 | 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | EuroCentral | Konference | Mnichov | SolidWorks

3DEX EuroCentral 2024-2407Právě v den, kdy končí pra­vi­del­ná kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2024 v Dalla­su (dříve So­li­dWorks World) při­šlo ozná­me­ní o ko­ná­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce Eu­ro­Cen­t­ral 2024 ve dnech 16. – 17. října 2024, kon­fe­ren­ce, která letos za­ví­tá do Mni­cho­va. Tato akce, která se na­chá­zí v epi­cen­t­ru ně­mec­ké tech­no­lo­gic­ké re­vo­lu­ce, je ma­já­kem pro lídry v oboru, ino­vá­to­ry a bu­ři­če.

Za­mě­ří se na prů­kop­nic­kou ge­ne­ra­tiv­ní umě­lou in­te­li­gen­ci po­há­ně­jí­cí tech­no­lo­gie vir­tu­ál­ních dvoj­čat – pro­zkou­má co, proč a jak se děje v ob­las­ti stra­te­gie a im­ple­men­ta­ce v dneš­ním rych­le se mě­ní­cím prů­mys­lo­vém pro­stře­dí.

Náhled nejdůležitějších událostí konference

  • Ino­va­tiv­ní po­stře­hy: Vy­slech­ně­te si před­ní před­sta­vi­te­le od­vět­ví a bri­zant­ní mys­li­te­le o je­jich ob­chod­ních vý­zvách a stra­te­gi­ích.
  • Na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů: Spoj­te se s ko­le­gy a vi­zi­o­ná­ři v na­bi­tém pro­stře­dí.
  • Vě­dec­ké tech­no­lo­gie v akci: Vy­zkou­šej­te si prak­tic­ké ukáz­ky nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých ob­je­vů.
  • Udr­ži­tel­ná bu­douc­nost: Za­poj­te se do zá­sad­ních di­a­lo­gů o ino­va­cích a udr­ži­tel­nos­ti.

Konference staví na úspěchu

Zpět­ná vazba od více než 800 účast­ní­ků 3DE­x­pe­ri­en­ce Con­fe­ren­ce 2023 v Darm­sta­d­tu na­zna­ču­je, že se jedná o udá­lost, kde si mů­že­te osvo­jit ak­tu­ál­ní a ne­ví­da­né tech­no­lo­gie, od vir­tu­ál­ních dvoj­čat, ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce, sys­té­mo­vé­ho in­že­nýr­ství za­lo­že­né­ho na mo­de­lech až po daty ří­ze­né or­ga­ni­za­ce.

Diar-2407 

Uložte si datum

Zú­čast­ně­te se této vý­znam­né udá­los­ti, na které se sejdou zá­stup­ci ve­de­ní, střed­ní­ho ma­nage­men­tu a uži­va­te­lé.

Zůstaňte naladěni na další informace

 Conference 2023

Čas jed­nat je právě teď

Po­dí­vej­te se na shr­nu­tí kon­fe­ren­ce 3DE­X­PE­RI­EN­CE 2023.

> Nejdůležitější události konference 2023

 Konference2023 Ne­mů­že­te si vzpo­me­nout na loňský roč­ník? Nebo jste ho do­kon­ce ne­stih­li?

Zde je playlist události.

Podívejte se nyní

   

Mohlo by vás zajímat: