Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 2023-1.0 | CAD | Druhé okno | Měření | Schránka ve 3D | Stromová struktura | VariCAD

varicad-2248V po­sled­ním lis­to­pa­do­vém dni byla spuš­tě­na nová verze Va­ri­CAD 2023-1.0. Verze umožňuje ot­ví­rat sou­čas­ně dru­hou in­stan­ci pro práci v pro­gra­mu Va­ri­CAD (druhé okno Va­ri­CAD), ob­sa­hu­je změny při práci se stro­mo­vou struk­tu­rou tě­le­sa, umožňuje vy­pí­nat a za­pí­nat jed­not­li­vé části těles. Pokud máte ote­vře­no více sou­bo­rů, pak se při pro­chá­ze­ní se­zna­mu ote­vře­ných do­ku­men­tů zob­ra­zu­je je­jich ná­hled.

Celý článek...

Tags: Čína | GP Menco | Lifeliqe | Metaverse | Školy | StartUp | Vzdělávání

Lifeliqe pronika do Ciny-1-2248Český tech­no­lo­gic­ký startup Li­fe­liqe ze sku­pi­ny CRE­DI­TAS za­mí­řil po USA do Asie. Na­star­to­val part­ner­ství v Číně. Ino­vá­to­ři z Brna do­dá­va­jí do sto­vek škol v Šan­gha­ji a jejím okolí mo­ni­to­ry s ho­lo­gra­my 3D mo­de­lů a di­gi­ta­li­zu­jí tak čín­ské škol­ství. V po­lo­vi­ně roku 2023 roz­je­dou i vlast­ní „ho­lo­ver­se“ la­bo­ra­to­ře. Li­fe­liqe má úspěch se svým vý­u­ko­vým soft­warem pro roz­ší­ře­nou (AR) a vir­tu­ál­ní (VR) re­a­li­tu a 3D mo­de­ly.

Celý článek...

Tags: ČSN | e-shop.ČAS | Technické normy | TNI

CAS-e-shop-2248Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) spus­ti­la zcela nový e-shop, který je do­stup­ný na ad­re­se eshop.​agentura-​cas.​cz. Tímto kro­kem se roz­hod­la vý­raz­ně usnad­nit všem zá­jem­cům pří­stup k tech­nic­kým nor­mám ČSN i TNI. Každý, kdo normu po­tře­bu­je ke své práci nebo se o ni za­jí­má z ji­né­ho dů­vo­du, ji může mít během pár minut.

Celý článek...

Tags: CAD | CAD Schröer | Data | Metaverse | Virtuální a rozšířená realita

CAD Schroer-2248Pokud jde o vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (VR a AR), kon­cept me­ta­ver­se lze apli­ko­vat jak na vir­tu­ál­ní, tak na re­ál­ný svět. Tech­no­lo­gie, jako je vir­tu­ál­ní nebo roz­ší­ře­ná re­a­li­ta, si hle­da­jí cestu do na­še­ho kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta. Pří­pa­dy po­u­ži­tí jsou v prů­mys­lu stej­ně roz­ma­ni­té jako v zá­bav­ním prů­mys­lu. Me­ta­ver­se nám uka­zu­je další cíl, ke kte­ré­mu se mohou firmy při­blí­žit již dnes.

Celý článek...

Tags: Cena Wernera von Siemense | Siemens | Soutěž

Siemens-image001-2248Pokud jste v ob­do­bí od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022 úspěš­ně ob­há­ji­li di­plo­mo­vou nebo di­ser­tač­ní práci na tech­nic­ké nebo pří­ro­do­věd­né téma, nebo ně­ko­ho ta­ko­vé­ho znáte, při­hlas­te se do sou­tě­že a v pří­pa­dě výhry zís­kej­te od­mě­nu až 70 tisíc korun. Cena Wer­ne­ra von Si­e­men­se je oce­ně­ní, které Si­e­mens udě­lu­je stu­den­tům a mla­dým věd­cům z tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů. Při­hla­šo­vá­ní do ju­bi­lej­ní­ho 25. roč­ní­ku sou­tě­že končí již v ne­dě­li 4. pro­sin­ce.

Celý článek...

Tags: CzechTrade | Hannover Messe | Inovace | Průmyslová transformace | Veletrhy

hm23-keyvisual-2247Od 17. do 21. dubna 2023 se usku­teč­ní v Han­no­ve­ru tra­dič­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh Hannover Messe. Jste firma pů­so­bí­cí v ob­las­ti stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ky, di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu, aro­ma­ti­za­ce či ener­ge­ti­ky a na­bí­zí­te vý­rob­ky a ře­še­ní, která chce­te před­sta­vit me­zi­ná­rod­ní­mu pu­b­li­ku? Tak je pro vás ve­letrh Han­no­ver Messe tím správ­ným mís­tem. Ještě do konce pro­sin­ce se mů­že­te při­hlá­sit k účas­ti! Malé a střed­ní pod­ni­ky (MSP) mohou na svou účast čer­pat přes Czech­Tra­de do­ta­ci z pro­jek­tu NO­VUMM.

Celý článek...

Tags: ECAD | Elektrokonstruktéři | Eplan | Partnerství | Siemens

EPLAN IMG 0716-2247Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Smart In­frastructu­re a EPLAN po­de­psa­ly smlou­vu o stra­te­gic­kém part­ner­ství pro po­sí­le­ní spo­lu­prá­ce v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro tržní seg­men­ty prů­mys­lu a in­frastruk­tu­ry. V rámci této smlou­vy se ob­chod­ní jed­not­ka Si­e­mens Elect­ri­cal Pro­ducts při­po­jí do part­ner­ské­ho pro­gra­mu EPLAN Part­ner Ne­twork jako její stra­te­gic­ký part­ner.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Software | v2023.2 | Vault

Autodesk Vault-2247Au­to­de­sk ozná­mil vy­dá­ní pro­duk­tu Au­to­de­sk Vault 2023.2. Před­pla­ti­te­lé Vaul­tu mohou začít vy­u­ží­vat nové funk­ce ihned. Stej­ně jako při vy­dá­ní Vaul­tu 2023 a Vaul­tu 2023.1 na za­čát­ku to­ho­to roku, i Vault 2023.2 po­kra­ču­je v po­sky­to­vá­ní mo­der­něj­ší­ho, pro­po­je­něj­ší­ho a pře­hled­něj­ší­ho pro­stře­dí. Aby bylo možné upřed­nost­nit vy­so­ce hod­not­né funk­ce, za­klá­dá pro­duk­to­vý tým Vault vývoj no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní na uži­va­tel­ských ro­lích.

Celý článek...

Tags: Grafika | ImpactHUB | Lumion | Setkání | Vizualizace

lumion-2247Po delší vy­nu­ce­né od­ml­ce ob­no­vu­je Lu­mi­on CZ pra­vi­del­ná se­tká­ní, která dříve dělal běžně. Mů­že­te se za zajít ze­ptat na to, co vás trápí, zjis­tit po­sled­ní no­vin­ky nebo se jen po­ba­vit. Mů­že­te se po­dí­vat se na ně­ja­kou vy­chy­táv­ku z pro­gra­mu Lu­mi­on, kte­rou jste třeba také zrov­na ob­je­vi­li. Ať už Lu­mi­on znáte nebo te­pr­ve ob­je­vu­je­te co umí, tak si snad každý při­jde na své.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Průvodce | Stratasys | Tiskárny

Pruvodce Stratasys-2246Stra­ta­sys na­bí­zí ke sta­že­ní zcela novou pří­ruč­ku pro ku­pu­jí­cí 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys. Tento prak­tic­ký prů­vod­ce srov­ná­vá a po­rov­ná­vá všech pět hlav­ních tech­no­lo­gií 3D tisku, včet­ně: FDM, Po­ly­Jet, ste­re­o­li­to­gra­fie, DLP (pro­gra­mo­va­tel­ná fo­to­po­ly­me­ri­za­ce - P3) a práš­ko­vé (se­lek­tiv­ní ab­sorpč­ní fúze - SAF).

Celý článek...

Tags: HP Jet Fusion 5400 | Metal Jet S100 | Výrobní aplikace

HP Metal Jet S100 Mass Production B-2246Spo­leč­nost HP na ve­letr­hu Form­next, nej­vět­ší svě­to­vé akci za­mě­ře­né na adi­tiv­ní vý­ro­bu, před­sta­vi­la ně­ko­lik no­vi­nek. Jedná se o ko­merč­ní ře­še­ní Jet Fusi­on a Metal Jet ur­če­ná pro 3D tisk, roz­ší­ře­ní sítě Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Ne­twork (DMN), nové ma­te­ri­á­ly, recyk­lač­ní pro­gram a řadu apli­ka­cí pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu. Spo­leč­nost HP na tomto ve­letr­hu po­pr­vé ve­řej­ně před­sta­vi­la své nové ře­še­ní HP Jet Fusi­on 5420W a kom­plet­ní mo­du­lár­ní ře­še­ní HP Metal Jet S100 včet­ně nové apli­ka­ce firmy John Deere.

Celý článek...

Tags: AFS | Automated Farm System | FormNext | Original Prusa Pro | Prusa Research

PrusaR Formnext-2246Společnost Prusa Research oznámila první zákazníky pro své průmyslové řešení 3D tisku Original Prusa Pro Automated Farm System. Firma známá především díky svým populárním domácím 3D tiskárnám se tak rok po oznámení konceptu na světovém Expu v Dubaji naplno pustila do rozšíření své působnosti i do průmyslového segmentu.

Celý článek...

Tags: Bentley | Capture | Cloud | Experience | Infrastructure | IoT | iTwin | ProjectWise

PW Validate-1-2246Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud za­hr­nu­je Pro­ject­Wi­se pro re­a­li­za­ci pro­jektů, SYNCH­RO pro vý­stav­bu a As­set­Wi­se pro pro­voz ma­jet­ku. Tyto pod­ni­ko­vé sys­té­my nyní vy­uží­va­jí tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat, poháněné sys­té­mem iTwin, k otevření dat ob­sa­že­ných v in­že­nýr­ských sou­bo­rech prostřed­nic­tvím au­to­ma­ti­zo­va­né­ho a vlast­ní­ho ma­po­vá­ní na in­fras­truk­tur­ní sché­ma­ta od Ben­tley.

Celý článek...

Strana 1 z 729

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>