Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Hannover Messe | HM2024 | Igus | igusGO | Údržba | Umělá inteligence | Výrobní procesy

IGUS AP igusgo-2415V prů­lo­mo­vé pre­zen­ta­ci na Han­no­ver Messe 2024 se igus chys­tá nově de­fi­no­vat bu­douc­nost udr­ži­tel­né prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce díky svým nej­no­věj­ším po­kro­kům v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce (AI), in­te­li­gent­ní údrž­by a níz­ko­ná­kla­do­vé ro­bo­ti­ky. Se za­mě­ře­ním na bez­mazná a CO₂ ne­ut­rál­ní ře­še­ní před­sta­ví igus­Go, apli­ka­ci po­há­ně­nou umě­lou in­te­li­gen­cí, spolu s řadou in­te­li­gent­ních sen­zo­ro­vých tech­no­lo­gií ur­če­ných k ze­fek­tiv­ně­ní údrž­by a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů pro bez­maz­ný prů­my­sl zítř­ka.

Celý článek...

Tags: ANSYS | AnsysGPT | CAE | Simulace | Umělá inteligence | Virtuální asistent

ansysgpt-2415Ansys ozná­mil vy­dá­ní svého vir­tu­ál­ní­ho asi­s­ten­ta An­sys­GPT s umě­lou in­te­li­gen­cí. Tento vir­tu­ál­ní asi­s­tent, vy­tvo­ře­ný po­mo­cí tech­no­lo­gie Chat­GPT, spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti in­že­ný­rů An­sy­su s vý­ko­nem umělé in­te­li­gen­ce a po­sky­tu­je ná­stroj pro vše­o­bec­né po­u­ži­tí, který je scho­pen po­sky­to­vat rych­lou ne­pře­tr­ži­tou zá­kaz­nic­kou pod­po­ru.

Celý článek...

Tags: MakerFaire | Praha | PRUSA Re­search | Vý­sta­viš­tě Praha

Maker Faire Prague Crazy Electronics Jan Hromadko-2415Všem pří­z­niv­cům kre­a­ti­vi­ty a ino­va­cí dobře známý fes­ti­val Maker Faire Pra­gue se letos koná již v květ­nu, a to o ví­ken­du 11. a 12. 5. 2024. Do Křiží­ko­vých pa­vi­lo­nů na Vý­sta­viš­tě Praha opět za­ví­ta­jí ro­di­ny s dětmi, tech­no­lo­gič­tí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­nál­ní ino­vá­to­ři v byz­ny­su i vzdě­lá­vá­ní. Jed­no­den­ní a dvou­den­ní vstu­pen­ky jsou k do­stá­ní v síti Goout už teď za zvý­hod­ně­nou cenu.

Celý článek...

Tags: AI Cen­ter of Ex­cellen­ce | AMC Bridge | CoE | Strojové učení | Umělá inteligence

AMC Bridge-2415AMC Bridge ozná­mi­la zří­ze­ní svého cen­t­ra AI Cen­ter of Ex­cellen­ce (CoE), což je stra­te­gic­ká ini­ci­a­ti­va za­mě­ře­ná na in­te­gra­ci tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce (AI) a stro­jo­vé­ho učení (ML) do všech je­jích čin­nos­tí. Cen­t­rum bude slou­žit jako ústřed­ní místo pro vy­u­ži­tí síly AI a ML k vy­lep­še­ní kli­ent­ských ře­še­ní a pod­po­ře ino­va­cí.

Celý článek...

Tags: Data | Datakit | Kompatibilita | konverze | Novinky | V2024.2 | Vylepšení | Výměna

datakit 2024-2-2415Verze 2024.2 má více funk­cí než kdy­ko­li před­tím, aby po­moh­la fir­mám s vý­mě­nou tech­nic­kých dat. Stej­ně jako u každé čtvrt­let­ní verze ře­še­ní Da­ta­ki­tu byly i zde při­dá­ny nové funk­ce, které uži­va­te­lům po­mo­hou zkrá­tit čas po­třeb­ný k ná­vr­hu, a pro­ve­de­no bylo ně­ko­lik zá­sad­ních vy­lep­še­ní pro zvý­še­ní kva­li­ty a zvý­še­ní in­te­gri­ty a vý­ko­nu vý­po­čet­ní tech­ni­ky.

Celý článek...

Tags: Implementace | Partneři | SCANLAB | Testování | XL SCAN

XL-SCAN-SCANLAB-Turner-Laser-2415SCAN­LAB, před­ní do­da­va­tel špič­ko­vých la­se­ro­vých ske­no­va­cích sys­té­mů, za­jiš­ťu­je pro­střed­nic­tvím part­ner­ství mi­ni­ma­li­za­ci ná­ro­ků na in­te­gra­ci svých vy­spě­lých ře­še­ní pro mi­k­ro­ob­rá­bě­ní. XL SCAN, který byl vy­vi­nut spo­leč­ně s ACS Mo­ti­on Con­t­rol, zpra­co­vá­vá ob­rob­ky prak­tic­ky ne­o­me­ze­né ve­li­kos­ti díky syn­chron­ní kom­bi­na­ci 2D ske­no­va­cí hlavy s po­lo­ho­va­cím sto­lem XY, kdy se ske­ner a stůl během la­se­ro­vé­ho zpra­co­vá­ní ne­u­stá­le po­hy­bu­jí.

Celý článek...

Tags: Android | GPS | MapFactor | Navigator Lite | SDK

Navigator Lite-promo-2415Na­vi­ga­tor Lite na­bí­zí výběr z klí­čo­vých funk­cí Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru, včet­ně of­fli­ne map ke sta­že­ní, de­tail­ní­ho plá­no­vá­ní tras od dveří ke dve­řím, off­li­ne GPS na­vi­ga­ce, vy­hle­dá­va­cí funk­ce, při­způ­so­bi­tel­ných pro­fi­lů vo­zi­del, al­ter­na­tiv­ních tras a upo­zor­ně­ní na rych­lost­ní ome­ze­ní a va­ro­vá­ní před ra­da­ry. Na­vi­ga­tor Lite zá­ro­veň slou­ží jako ukáz­ka mož­né­ho po­u­ži­tí Ma­p­Fac­tor Maps & Na­vi­gati­on SDK pro An­dro­id.

Celý článek...

Tags: AGCO | JCA Technologies | Joint Venture | PTx Trimble | Trimble | Zemědělství

PTx Trimble-2415AGCO Corp.Trim­ble ozná­mi­ly uza­vře­ní trans­ak­ce spo­leč­né­ho pod­ni­ku (Joint Ven­tu­re). Spo­leč­ný pod­nik, známý pod ná­zvem PTx Trim­ble, spo­ju­je ak­ti­vi­ty Trim­ble v ob­las­ti přes­né­ho ze­mě­děl­ství a JCA Tech­no­lo­gies od AGCO a vy­tvá­ří novou spo­leč­nost, která bude lépe slou­žit ze­mě­děl­cům s to­vár­ním vy­ba­ve­ním a apli­ka­ce­mi pro mo­der­ni­za­ci na trhu přes­né­ho ze­mě­děl­ství se smí­še­ným vo­zo­vým par­kem.

Celý článek...

Tags: CAD | CAM | CIM | CNC | EuroBLECH | Hannover | Veletrhy | Zpracování plechu

EuroBLECH 2024Glo­bál­ně špič­ko­vá akce cí­le­ná na zpra­co­vá­ní ple­chu letos oče­ká­vá ob­rov­skou účast. Le­toš­ní akce, která pro­běh­ne v de­ví­ti vý­stav­ních ha­lách na ploše více než 90 tisíc metrů čtve­reč­ních, bude je­di­neč­nou pří­le­ži­tos­tí shléd­nout nej­vět­ší sbír­ku tech­no­lo­gií pro zpra­co­vá­ní ple­chu na jed­nom místě. Šest mě­sí­ců před za­há­je­ním ve­letr­hu je již re­zer­vo­vá­no více než 90 % do­stup­né plo­chy pro stán­ky.

Celý článek...

Tags: AEC | Akvizice | Autodesk | BIM | GRAI­TEC | Ide­a­te Soft­wa­re | Mfg | Revit | Zásuvné moduly

Akvizice Graitec Ideate Software-2415Grai­tec, před­ní svě­to­vý vý­vo­jář soft­wa­ru spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na ob­last ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství, sta­veb­nic­tví (AEC) a vý­ro­by (MFG), ozná­mi­l akvi­zi­ci Ide­a­te Soft­wa­ru, re­no­mo­va­né­ho hráče v ob­las­ti AEC a Owner-soft­wa­ru. Ide­a­te Soft­ware, spo­leč­nost se síd­lem v USA, na­bí­zí zá­suv­né mo­du­ly BIM pro Au­to­de­sk Revit a také skrip­to­va­cí ře­še­ní, které uži­va­te­lům Re­vi­tu umo­ž­ňuje spouš­tět ča­so­vě ná­roč­né úlohy Re­vi­tu na po­za­dí.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Automatizace | Di­vi­ze | ebm-papst | IDT | Prů­mys­lo­vé po­ho­ny | Sie­mens | Xcelerator

ebm-papst-sidlo-2414Sie­mens AG po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí di­vi­ze tech­no­lo­gie prů­mys­lo­vých po­ho­nů (IDT) spo­leč­nos­ti ebm-papst. Pod­nik, který za­měst­ná­vá při­bliž­ně 650 lidí, za­hr­nu­je in­te­li­gent­ní in­te­gro­va­né me­cha­t­ro­nic­ké sys­témy v ob­las­ti ochran­né­ho velmi níz­ké­ho na­pě­tí a ino­va­tiv­ní sys­témy ří­ze­ní po­hy­bu. Tyto sys­témy se po­u­ží­va­jí v do­prav­ních sys­té­mech bez ři­di­če s vol­ným roz­sa­hem.

Celý článek...

Tags: 3D navrhování | CAD Schröer | P&ID | Potrubí | Software

5 steps to better pipework design-2414Na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí se může stát vel­kým pro­blé­mem, pokud se k to­mu­to úkolu při­stu­pu­je ne­správ­ně. Po­mo­cí ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kroků však může každá spo­leč­nost pro­vést efek­tiv­ní a účin­ný návrh po­tru­bí. Nové me­to­dy na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí by měly umož­nit jed­no­du­ché a zá­ro­veň přes­né 3D na­vr­ho­vá­ní. V úvahu se má brát pro­stře­dí a au­to­ma­tic­ky se mají ge­ne­ro­vat se­zna­my dílů.

Celý článek...

Tags: Ansys Sound | Dron | Simulace | Techsoft | Zvukový projev

techsoft-eng pozvanka seminar sound-2414Tech­Soft En­gi­nee­ring zve na bez­plat­ný on-line se­mi­nář, na kte­rém před­sta­ví ná­stro­je Ansys Sound a je­jich prak­tic­ké vy­u­ži­tí při si­mu­la­ci zvuku dronu. Akce je při­pra­ve­na na 10. 4. 2024 od 9: 00 do 10: 00 hodin. V se­mi­ná­ři se se­zná­mí­te s tvor­bou pro­měn­li­vé­ho zvuku z na­hrá­vek s kon­stant­ní­mi pro­voz­ní­mi pod­mín­ka­mi, hod­no­ce­ním kom­bi­na­ce vět­ší­ho počtu zdro­jů zvuku na­jed­nou a ukáz­kou work­flow pro si­mu­la­ci pro­vo­zu lé­ta­jí­cí­ho dronu.

Celý článek...

Strana 1 z 764

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>