Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: SolidWorks

Solidworks MBD-2340Za­re­gis­truj­te se do zku­šeb­ní verze on­li­ne a za­čně­te během pár minut in­tu­i­tiv­ně ko­mu­ni­ko­vat pro­střed­nic­tvím po­pi­sů vklá­da­ných přímo do 3D mo­de­lů. So­lid­works Model­‑Based De­fi­ni­ti­on (MBD) vám umož­ní de­fi­no­vat a zpra­co­vá­vat pro­duk­to­vé a vý­rob­ní spe­ci­fi­ka­ce jako jsou 3D kóty, tva­ro­vé a po­lo­ho­vé to­le­ran­ce, data a další typy po­pi­sů ne­u­vě­ři­tel­ně udr­ži­tel­ným způ­so­bem, který na­hra­dí kon­venč­ní od­vo­zo­vá­ní in­for­ma­cí z vý­kre­sů.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | 3D tiskárny | Abc3D | Brno | Elvira | MSV 2023 | Robotika

Roboticky skener-2340El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, ozná­mi­la, že na le­toš­ním roč­ní­ku Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně (MSV) před­sta­ví stol­ní a ruční 3D ske­ne­ry na dvou ro­bo­tic­kých pra­co­viš­tích s ko­bo­ty Uni­ver­sal Ro­bots. 3D ske­ne­ry 3D Scan­tech a Evi­xs­can při­pev­ně­né na ro­bo­tic­kých ra­me­nech de­mon­stru­jí novou úroveň au­to­ma­ti­za­ce a přes­nos­ti ske­no­va­cích pro­ce­sů.

Celý článek...

Tags: AMR | Eaton | Logistika | MiR | MiR200 | MiR250 | MiR500 | Robotika | Rumunsko

7M6A9943-2339Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la, že to­vár­na Eaton v ru­mun­ském Aradu na­sa­di­la čtyři au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR) od MiR, a to mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R200. Kromě toho plá­nu­je na­sa­ze­ní Mi­R250, který se bude sta­rat o pře­pra­vu ve vzni­ka­jí­cím zá­vo­dě na po­vr­cho­vé mon­tá­že. Op­ti­ma­li­za­ce vy­bra­ných pro­ce­sů ušet­ři­la čas a umož­ni­la pře­řa­dit za­měst­nan­ce na po­zi­ce s od­po­věd­něj­ší­mi a méně fy­zic­ky ná­roč­ný­mi úkoly.

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | Das­sault Sys­tè­mes | OteSpace | SolidWorks | Start­‑upy

IST 15253 03079-2340Sku­teč­nost, že se mezi nově vzni­ka­jí­cí­mi fir­ma­mi ob­je­vu­jí stále nové a nové mladé start­‑upy, není nic ne­ob­vyk­lé­ho. Ne každý den však vzni­ka­jí nové sub­jek­ty s tak am­bi­ció­zními cíli, jako mají za­kla­da­te­lé vloni vznik­lé spo­leč­nos­ti Ote­Spa­ce. Těmi cíli není nic men­ší­ho než záměr vy­rá­bět v České re­pub­li­ce čes­kým prů­mys­lem ra­ke­to­vé no­si­če, které budou pod čes­kou vlaj­kou vy­ná­šet sa­te­li­ty na nízké or­bi­ty naší pla­ne­ty.

Celý článek...

Tags: Logotyp | Sandvik | Vizuální identita

Sandvik new logo-2339Sand­vik před­sta­vil 21. září svou novou vi­zu­ál­ní identi­tu. Zdů­razňuje zá­va­zek spo­leč­nos­ti vést posun smě­rem k di­gi­tál­ně ří­ze­né­mu a au­to­ma­ti­zo­va­né­mu prů­mys­lu a je vy­vi­nu­ta tak, aby od­po­ví­da­la sou­čas­né­mu po­sta­ve­ní spo­leč­nos­ti jako tech­no­lo­gic­ké­ho lídra, který svým zá­kaz­ní­kům umožňuje zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu, efek­ti­vi­tu a udr­ži­tel­nost.

Celý článek...

Tags: Axis Communications | Bezpečnost | ČVUT | Drony | FEL | Kamerový systém | Robopsi

F4F carbon drone close up-2339Axis Com­mu­ni­cati­ons a dva týmy z ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT na akci ur­če­né pro bez­peč­nost­ní ex­per­ty před­sta­vi­ly in­te­gra­ce au­to­nomních dronů Fly­4­fu­tu­re a ro­bo­tic­ké­ho psa Spot od Bos­ton Dy­na­mics do IP ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu. Uni­kát­ní spo­je­ní za­ve­de­né­ho bez­peč­nost­ní­ho ře­še­ní a ex­pe­ri­men­tál­ních ro­bo­tic­kých plat­fo­rem uka­zu­je možný směr vý­vo­je – ochrá­ní­me v blíz­ké bu­douc­nos­ti ob­jek­ty s po­mo­cí sa­mo­stat­ně pa­t­ro­lu­jí­cích dronů nebo sme­ček ro­bo­tic­kých psů?

Celý článek...

Tags: BVV | Digitalizace | Digitální továrna | MSV 2023 | Průmysl

Digitalni tovarna BVV 2022-2338Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je v dneš­ní době vý­znam­nou sou­čás­tí téměř kaž­dé­ho od­vět­ví a prů­my­sl není vý­jim­kou. Umožňuje stro­jí­ren­ským fir­mám au­to­ma­ti­zo­vat mnoho pro­ce­sů, což vede ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a pro­duk­ti­vi­ty. A právě di­gi­ta­li­za­ce bude jed­ním z klí­čo­vých témat Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu, který se koná od 10. do 13. října na vý­sta­viš­ti v Brně. Di­gi­tál­ním tech­no­lo­giím se bude vě­no­vat už po­čtvr­té pro­jekt Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, který ná­vštěv­ní­ci na­jdou v pa­vi­lo­nu F.

Celý článek...

Tags: Cloud | Desky plošných spojů | PADS Professional | PCB | Siemens | Software | VX.2.14

Siemens-PADS Pro-2338PADS Pro­fes­si­o­nal je jed­ním z nej­lep­ších soft­wa­rů pro ná­vrh a ana­lý­zu desek ploš­ných spojů pro jed­not­liv­ce a malé pra­cov­ní sku­pi­ny ve své třídě. Pra­cov­ní plo­cha PADS Pro­fes­si­o­nal je roz­ší­ře­na o mož­nos­ti, které umo­ž­ňuje cloud. Nová verze PADS Pro­fes­si­o­nal VX.2.14 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní a zdo­ko­na­le­ní clou­do­vých apli­ka­cí a PADS Pro­fes­si­o­nal La­y­ou­tu.

Celý článek...

Tags: Hardware | HP Inc | Notebooky | Pavilion Plus

HP Pavilion Plus 16-2338HP před­sta­vu­je nej­no­věj­ší typ 14­pal­co­vé­ho no­te­boo­ku HP Pa­vi­li­on Plus a zcela nový 16­pal­co­vý no­te­book HP Pa­vi­li­on Plus. Jde o první 16­pal­co­vý model této řady – s vyš­ším vý­ko­nem, no­vý­mi funk­ce­mi a větší ob­ra­zov­kou. Ať už spo­lu­pra­cu­je­te v re­ál­ném čase s ko­le­gy v práci, vy­tvá­ří­te obsah na cestách nebo si doma uží­vá­te zá­ba­vu, no­te­boo­ky HP Pa­vi­li­on Plus jsou na­vr­že­né tak, aby pod­po­ři­ly kre­a­ti­vi­tu, kdy­ko­li vás oslo­ví in­spi­ra­ce.

Celý článek...

Tags: Automobilový průmysl | engineering.com | Hexagon MI | White paper

Hexagon-White paper-2338Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl pro­šel ve své his­to­rii mnoha pro­mě­na­mi, ale sou­čas­ná změna v ob­las­ti nu­lo­vých emisí je bez­pre­ce­dent­ní. Bílá kniha která vznik­la ve spo­lu­prá­ci He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce s webem en­gi­nee­ring.com od­ha­lu­je čtyři ná­stro­je po­třeb­né k zís­ká­ní stra­te­gic­ké vý­ho­dy upro­střed pře­vrat­ných změn v úsilí o úspěch v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu.

Celý článek...

Tags: Demo Day | Laboratoř | Nadace | Protéza | Vodafone | Z-Arm

tvůrci projekt z-arm  jan fencl-2338Ak­ce­le­rač­ní pro­gram La­bo­ra­toř Na­da­ce Vo­da­fo­ne po­mů­že již po je­de­nác­té v růstu na­děj­ným tech­no­lo­gic­kým pro­jek­tům se so­ci­ál­ním pře­sa­hem. Při­hláš­ky do no­vé­ho roč­ní­ku se uza­ví­ra­jí již 15. října. Po­stu­pu­jí­cím fi­na­lis­tům po­skyt­ne La­bo­ra­toř Na­da­ce Vo­da­fo­ne pod­po­ru v ak­ce­le­ra­ci a růstu za­hr­nu­jí­cí fi­nanč­ní in­jek­ci ve výši 100 tisíc korun, půlroč­ní men­to­ring a se­zná­me­ní s po­ten­ci­ál­ní­mi part­ne­ry a in­ves­to­ry. Své po­kro­ky ná­sled­ně před­sta­ví v rámci červ­no­vé­ho Demo Day.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Logistika | Robotizace | Skladon | Sklady | Sluno

Robot 3-2338Kva­li­ta lo­gis­tic­kých slu­žeb je dnes kromě rych­los­ti a přes­nos­ti úzce spja­ta také s kon­stant­ním vý­vo­jem a ino­va­ce­mi. Au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce a cel­ko­vě im­ple­men­ta­ce no­vých tech­no­lo­gií je totiž rych­lou ces­tou, jak řadu lo­gis­tic­kých, zejmé­na re­pe­ti­tiv­ních, ope­ra­cí zjed­no­du­šit a ze­fek­tiv­nit. Tento trend si uvě­do­mu­je také ful­fill­men­to­vá spo­leč­nost Skla­don, která letos v létě na­vá­za­la spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Sluno a ve svém dis­tri­buč­ním cen­t­ru tak spus­ti­la pi­lot­ní pro­voz prv­ní­ho au­to­nomní­ho ro­bo­ta.

Celý článek...

Tags: #EMO2023 | Elek­tro­mo­bi­li­ta | Hannover | Veletrhy | Výzvy | Vy­sta­vo­va­te­lé

IMG 20230918 081250-2338Na za­ha­jo­va­cí tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ve­letr­hu byly zve­řej­ně­ny údaje o účas­ti 1816 vy­sta­vo­va­te­lů ze 42 zemí z nichž ve­dou­cí pětku tvoří Ně­mec­ko (621 firem), Čína (252 ), Itá­lie (197), Taiwan (144) a Ja­pon­sko (71). Vy­sta­vo­va­te­lé před­sta­vu­jí na před­ním svě­to­vém ve­letr­hu vý­rob­ních tech­no­lo­gií své nej­no­věj­ší stro­je, ře­še­ní a služ­by pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu. 

Celý článek...

Strana 1 z 751

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>