Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAD | Software | ZWCAD 2022 | ZW­SOFT

ZWCAD1-2130Spo­leč­nost ZW­SOFT před­sta­vi­la 22. čer­ven­ce 2021 rych­lej­ší a přá­tel­štěj­ší ZWCAD 2022, nej­no­věj­ší verzi svého vlaj­ko­vé­ho CAD ře­še­ní. Pro český a slo­ven­ský trh bude tato verze vy­dá­na 1. srpna 2021. Vý­vo­jo­vý tým ZWCAD se u této verze sou­stře­dil hlav­ně na to, aby pod­po­řil tvr­ze­ní... „ZWCAD je stále rych­lej­ší a rych­lej­ší".

Celý článek...

Tags: BERABOT | FAI UTB | NWT | Robotizace | TA ČR | Virtuální realita | Zemědělství

BERABOT-ilustracni-2130Bu­dou­cí po­si­la (nejen) české skle­ní­ko­vé pro­duk­ce se jme­nu­je BE­RA­BOT (BE – Bez­dí­nek, RA – raj­ča­ta, BOT – robot). Zod­po­věd­ně zkon­t­ro­lu­je každé rajče ve vel­ko­ploš­ných pěs­teb­ních skle­ní­cích, upo­zor­ní na po­ten­ci­o­nál­ní škůd­ce, před­po­ví skli­zeň a iden­ti­fi­ku­je ne­do­stat­ky v pra­cov­ních har­mo­no­gra­mech. Pro­za­tím je v pro­ce­su la­dě­ní, ale už brzy Čes­kou re­pub­li­ku při­blí­ží zase o kou­sek k po­tra­vi­no­vé soběstač­nos­ti.

Celý článek...

Tags: Android | COVID-19 | GPS | Navigace | Pojištění | Sygic | Union

Screenshot Sygic pojisteni-2130Of­fli­ne GPS na­vi­ga­ce Sygic před­sta­vu­je novou služ­bu. Díky spo­lu­prá­ci s po­jiš­ťov­nou Union, čle­nem sku­pi­ny ACHMEA, je novou sou­čás­tí ob­lí­be­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce i ces­tov­ní po­jiš­tě­ní. Od 20. čer­ven­ce 2021 je tento be­ne­fit do­stup­ný pro všech­ny Sygic uži­va­te­le ve všech ze­mích EU. Jedná se o uni­kát­ní ře­še­ní, které nemá na trhu ob­do­bu. Sygic GPS Na­vi­gati­on je nyní mno­hem více než jenom in­te­li­gent­ní apli­ka­ce na­bi­tá ino­va­ce­mi, které zvy­šu­jí bez­peč­nost, jízd­ní kom­fort a do­ve­dou vás do cíle i bez při­po­je­ní k in­ter­ne­tu.

Celý článek...

Tags: CAE | CFD | ESI Group | Konference | OpenFOAM

ESI OpenFOAM-2129Je čas si ozna­čit v ka­len­dá­ři další Open­FO­AM Con­fe­ren­ci. V po­řa­dí de­vá­tá kon­fe­ren­ce Open­FO­AM se bude konat 19. – 20. října 2021 v di­gi­tál­ní po­do­bě. Půjde o pri­már­ní Open­FO­AM udá­lost ve všech ob­las­tech CFD apli­ka­cí a in­te­gra­ce pro­ce­sů; uži­teč­ná pro in­že­ný­ry, ma­na­že­ry, IT spe­ci­a­lis­ty, vý­vo­já­ře, kon­zul­tan­ty, vý­zkum­ní­ky, stu­den­ty a ty, kteří hle­da­jí tr­va­lý pro­fe­si­o­nál­ní roz­voj CFD.

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | Česká lo­ka­li­za­ce | Fusi­on 360 | MacOS

Fusion 360-2129Česká lo­ka­li­za­ce Fusi­on 360 for Mac je opět k dis­po­zi­ci. Po pře­chod­nou dobu na­bí­ze­la spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems lo­ka­li­za­ci pouze pro verzi Win­dows. Nyní jsou opět k dis­po­zi­ci obě verze – CZ lo­ka­li­za­ce pro Fusi­on 360 Win­dows i Fusi­on 360 MacOS. Roz­sah lo­ka­li­za­ce je stej­ný, Mac verze pouze ne­ob­sa­hu­je doplňkový panel výuky. Při ná­ku­pu a ná­sled­ných ak­tu­a­li­za­cích do­stá­va­jí uži­va­te­lé obě verze nad­stav­bo­vé lo­ka­li­za­ce. Viz fusioncesky.cz.

Tags: CT technologie | GOM CT | MCAE Systems | METROTOM 1 | ZEISS

zeiss metrotom1-2129Chce­te se po­dí­vat dovnitř svých dílů? Zdá se vám vý­po­čet­ní to­mo­gra­fie pří­liš slo­ži­tá? Nebo ná­klad­ná? Práce s Zeiss Me­t­ro­to­mem 1 je snad­ná. Jed­no­du­ché na­sta­ve­ní CT vede k velmi snad­né­mu ovlá­dá­ní s mi­ni­mál­ním zá­sa­hem ob­slu­hy, což eli­mi­nu­je pří­pad­né chyby.S nej­no­věj­ším pří­růst­kem do ro­di­ny Zeiss je CT tech­no­lo­gie jed­no­duš­ší než kdy dřív. Zeiss Me­t­ro­tom 1 je ur­če­ný pro mě­ře­ní a vy­hod­no­ce­ní kom­plet­ních dílů z plas­tu nebo leh­kých kovů.

Celý článek...

Tags: CAE | CFD | FloEFD | Siemens | Simcenter | Simulace

Siemens-Grill masteres-2129Po­kro­či­lé si­mu­la­ce se již běžně po­u­ží­va­jí v prů­mys­lu i dal­ších od­vět­vích. Od­bor­ní­ci Si­e­mens však zku­si­li vy­u­žít pro­vě­ře­nou tech­no­lo­gii Si­e­mens FLOED, aby přes­ně zjis­ti­li, jak prou­dí horký vzduch v kot­lí­ko­vém grilu na dře­vě­né uhlí a do­sáh­li op­ti­mál­ních pod­mí­nek pro letní gri­lo­vá­ní. Téměř každý z nás v létě při­pra­vu­je na grilu maso či ze­le­ni­nu.

Celý článek...

Tags: ARENA | COVID-19 | Očkování | Rockwell Automation | Simulace | Software

Rockwell vakcinace-2129Roc­kwell Au­to­mati­on da­ro­val svůj si­mu­lač­ní soft­ware Arena ne­zisko­vým or­ga­ni­za­cím, vlád­ním or­ga­ni­za­cím a part­ne­rům z ob­las­ti ve­řej­né­ho zdra­ví pro po­tře­by plá­no­vá­ní oč­ko­va­cích cen­ter v sou­vis­los­ti s one­moc­ně­ním covid-19. Tento soft­ware lze vy­u­ží­vat k sle­do­vá­ní ply­nu­los­ti prů­cho­du pa­ci­en­tů vy­hra­ze­ný­mi pro­sto­ry, per­so­nál­ní ob­sa­ze­nos­ti, pře­dá­vá­ní směn a do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů na za­cho­vá­vá­ní bez­peč­ných ro­ze­stu­pů mezi pa­ci­en­ty ve fron­tách.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Akcelerátor | Josef Průša | Posedla | Projekty | PrusaLab | Va­nil­la Ro­bo­tics

vanillaRobotics a Posedla-2129Hi-tech dílna Prusa­Lab čes­ké­ho 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši pod­po­ři­la for­mou ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu in­ves­ti­ce­mi, ško­le­ní­mi a tech­no­lo­gic­kým zá­ze­mím dva pro­jek­ty. Jsou jimi Va­nil­la Ro­bo­tics, vy­ví­je­jí­cí au­to­nomní do­náš­ko­vé ro­bo­ty, a cyk­lis­tic­ká sedla vy­rá­bě­ná s vy­u­ži­tím 3D tisku pod znač­kou Po­sed­la. Spo­leč­ným cílem je ino­va­ce hard­wa­ro­vých pro­duk­tů, firmy zá­ro­veň vní­ma­jí ak­ce­le­rá­tor jako cestu k dal­ším in­ves­ti­cím.

Celý článek...

BDV OH-IMG 6997-2129Stej­ně jako mi­nu­lý rok se i letos v MCAE vrhli do 3D tisku 500 kusů sr­dí­ček pro cha­ri­ta­tiv­ní běh na­da­ce Olgy Hav­lo­vé, aby tak pod­po­ři­li dobrou věc a utu­ži­li spor­tov­ní­ho ducha ve spo­leč­nos­ti. Srdce z 3D tis­kár­ny bude slou­žit jako me­dai­le pro kaž­dé­ho zú­čast­ně­né­ho zá­vod­ní­ka. Tisk 500 kusů sr­dí­ček, které budou slou­žit jako oce­ně­ní pro zá­vod­ní­ky, pro­bí­hal na pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ně Stra­ta­sys F900, která pra­cu­je s tech­no­lo­gií FDM.

Celý článek...

Tags: 3D Modelování | Aarhus GeoSoftware | Akvizice | Bentley Systems | Seequent | Software

Aarhus AEM slice-2128Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. čer­ven­ce, že její ob­chod­ní jed­not­ka Se­equent zís­ka­la dán­skou spo­leč­nost Aar­hus Ge­o­Soft­ware, vý­vo­já­ře ge­o­fy­zi­kál­ní­ho soft­wa­ru. Akvi­zi­ce roz­ši­řu­je ře­še­ní Se­equen­tu pro pro­voz­ní sprá­vu pod­zem­ních vod a pro pro­jek­ty udr­ži­tel­nos­ti za­hr­nu­jí­cí prů­zkum, kon­ta­mi­nan­ty a odol­nost in­frastruk­tu­ry.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Konzultace | Liberec | OnRobot | Ostrava | Roadshow | Uchopovače

OnRobot--2128Spo­leč­nost OnRo­bot ne­mu­sí­me na našem webu před­sta­vo­vat. Po Praze a Brně po­kra­ču­je OnRo­bot Show v Os­t­ra­vě (8. a 9. čer­ven­ce) a v Li­ber­ci (15. a 16. čer­ven­ce). Pokud če­lí­te pro­blé­mům na vaší vý­rob­ní lince a ne­mů­že­te najít ře­še­ní, které vy­ho­vu­je vašim po­tře­bám nebo chce­te zlep­šit své vý­rob­ní pro­ce­sy, pak OnRo­bot na­bí­zí pří­le­ži­tost pro­dis­ku­to­vat vaše vý­rob­ní pro­blémy a najít správ­né ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: Divize | EAM | Hexagon | Infor | Partnerství | Prodej

Infor-Product-EAM-2128Infor, glo­bál­ní do­da­va­tel clou­do­vé­ho soft­wa­ru, ozná­mil, že uza­vřel do­ho­du o pro­de­ji své ob­chod­ní jed­not­ky EAM (En­ter­pri­se Asset Ma­nage­ment) spo­leč­nos­ti He­xa­gon AB. Cena trans­ak­ce činí při­bliž­ně 2,75 mi­li­ar­dy USD a za­hr­nu­je podíl ho­to­vos­ti a akcií. Firmy navíc vy­tvo­ří stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem lep­ší­ho po­sky­to­vá­ní slu­žeb spo­leč­ným zá­kaz­ní­kům. En­ti­ty zů­sta­nou až do do­kon­če­ní trans­ak­ce, která pod­lé­há schvá­le­ní re­gu­lač­ních or­gá­nů, od­dě­le­né.

Celý článek...

Strana 1 z 694

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>