Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Digitální dvojčata | HyperloopTT | Siemens | Startup Program

Hyperloop-Hamburg-2349Ame­ric­ká vý­zkum­ná spo­leč­nost Hy­per­lo­opTT pra­cu­je na vý­vo­ji do­prav­ní­ho sys­té­mu, který by ces­tu­jí­cí pře­pra­vo­val rych­los­tí přes 700 km/h a zá­ro­veň by byl do­ko­na­le ply­nu­lý. Toho je do­sa­že­no díky in­frastruk­tu­ře, která fun­gu­je v níz­kotla­kém, zcela uza­vře­ném pro­stře­dí, jež vý­raz­ně zvy­šu­je účin­nost a spo­leh­li­vost sys­té­mu. Díky účas­ti v Sie­mens Startup Pro­gra­mu mohl Hy­per­lo­opTT rych­le vy­bu­do­vat a zkon­stru­o­vat špič­ko­vé sys­témy.

Celý článek...

Tags: Accelerated Design | Agnostika | ECAD | EDA | EMA Design Automation | MCAD | VAR

Accelerated Designs-2349EMA De­sign Au­to­mati­on, vý­znam­ný dis­tri­bu­tor s při­da­nou hod­no­tou z ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce ná­vr­hu elek­tro­ni­ky (EDA VAR), vy­čle­ňuje svou sku­pi­nu IP, ob­sa­hu a slu­žeb jako novou spo­leč­nost Ac­ce­le­ra­ted De­signs se za­mě­ře­ním na agnos­tic­ká CAD ře­še­ní. Ac­ce­le­ra­ted De­signs bude roz­ši­řo­vat roz­sáh­lé zku­še­nos­ti s ná­vrhem a me­to­di­kou, které spo­leč­nost EMA zís­ka­la při za­vá­dě­ní plně in­te­gro­va­ných CAD pro­stře­dí pro zá­kaz­ní­ky po celém světě.

Celý článek...

Tags: 2D výkresy | 2D/3D CAD | 3D modely | BricsCAD Mechanical | v24 | Vricsys

BricsCAD Mechanical V24 Whats New-2349Brics­CAD Me­cha­ni­cal V24 po­sky­tu­je vý­rob­cům všech ve­li­kos­tí nej­rych­lej­ší cestu ke kom­plet­ním a přes­ným vý­rob­ním ma­te­ri­á­lům. V této verzi Bricsys za­mě­řil na pomoc svým uži­va­te­lům s úspo­rou ná­kla­dů a na­sa­ze­ním soft­wa­ru. Pře­kle­nul me­ze­ry ve funkč­nos­ti mezi Brics­CAD Me­cha­ni­cal a ostat­ní­mi CAD soft­wa­ry, takže nyní je jed­no­duš­ší pře­jít na Brics­CAD, ušet­řit ná­kla­dy a zrych­lit čas po­třeb­ný k do­dá­ní.

Celý článek...

Tags: Akvizice | BTIPrášek | Buffalo Tungsten | Karbid wolframu | Sandvik | Worlfram

Buffalo Tungsten-2349San­dvik do­kon­čil již dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Bu­f­fa­lo Tun­gs­ten, Inc. (BTI), ame­ric­ké­ho vý­rob­ce wolfra­mo­vé­ho ko­vo­vé­ho práš­ku a práš­ko­vé­ho kar­bi­du wolfra­mu, pů­so­bí­cí­ho pře­de­vším v Se­ver­ní Ame­ri­ce. Spo­leč­nost bude vy­ka­zo­vá­na v seg­men­tu ob­chod­ní ob­las­ti San­dvik Ma­chi­ning So­lu­ti­ons (SMS). BTI byla za­lo­že­na v roce 1987, má 48 za­měst­nan­ců a sídlí ve městě Depew ve státě New York.

Celý článek...

Tags: Industrial Copilot | Microsoft | Microsoft Teams | PLM | Siemens | Teamcenter | Umělá inteligence

sie1608-chemie-t2-23-39l-2349Micro­soft a Si­e­mens dále pro­hlu­bu­jí part­ner­ství za­vá­dě­ním výhod ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce do prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Jako první krok ze spo­leč­né dílny před­sta­vi­ly tzv. Si­e­mens In­dustrial Co­pi­lot, což je AI asi­s­tent, který má zlep­šit spo­lu­prá­ci mezi člo­vě­kem a stro­jem v ob­las­ti vý­ro­by. In­te­gra­ce soft­wa­ru Si­e­mens Te­am­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku do Micro­soft Teams dále ote­vře cestu k prů­mys­lo­vé­mu me­ta­ver­zu.

Celý článek...

Tags: AIDA64 | Business | Engineer | eXtreme | FinalWire | Network Audit | Verze 7.00

AIDA64-2349Fi­na­lWi­re ozná­mil 4. pro­sin­ce oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­ru AI­DA­64 Ex­tre­me 7.00, zjed­no­du­še­né­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a srov­ná­va­cí­ho ná­stro­je pro do­má­cí uži­va­te­le a oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­ru AI­DA­64 En­gi­neer 7.00, pro­fe­si­o­nál­ní­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a srov­ná­va­cí­ho ře­še­ní pro fi­rem­ní IT tech­ni­ky a in­že­ný­ry.

Celý článek...

Tags: CAD | CAE | Coreform | Cubit | Neutronová fyzika | Simulace | Sítě | v2023.11

Coreform Cubit-2349Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE, ozna­mu­je his­to­ric­ké vy­dá­ní soft­wa­ru Co­re­form Cubit, který umo­ž­ňuje neu­tro­no­vou fy­zi­ku v CAD. V po­sled­ní době se zvý­ši­ly in­ves­ti­ce do spo­leč­nos­tí za­bý­va­jí­cích se ja­der­nou fúzí i ště­pe­ním jader a tato od­vět­ví vy­ža­du­jí efek­tiv­něj­ší a ro­bust­něj­ší pra­cov­ní po­stu­py pro vývoj a tes­to­vá­ní ná­vrhů re­ak­to­rů.

Celý článek...

3DExperience World 2024-2349Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on ak­tu­ál­ně ro­ze­sí­lá e­‑maily s in­for­ma­cí o ex­klu­ziv­ní slevě pro me­zi­ná­rod­ní účast­ní­ky kon­fe­ren­ce 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2024 v Dalla­su v Texa­su od 11. do 14. února 2024. A že se i mistr tesař utne, vi­dí­me na do­pro­vod­ném ob­ráz­ku, kde je chyb­ně uve­den rok ko­ná­ní 2023.

Celý článek...

Tags: MachineWorks | Polygonica v3.3 | Polygonové sítě | Vylepšení

Polygonica 3 3-2348Ma­chi­neWorks ozná­mi­la do­stup­nost pro­duk­tu Po­ly­go­ni­ca ve verzi 3.3, která před­sta­vu­je pod­stat­ný up­gra­de opro­ti před­cho­zím ver­zím. Po­ly­go­ni­ca je soft­wa­ro­vá knihov­na kom­po­nent pro práci s po­ly­go­no­vý­mi sí­tě­mi, která po­má­há spo­leč­nos­tem z řady prů­mys­lo­vých trhů řešit slo­ži­té 2D a 3D ge­o­me­t­ric­ké pro­blémy. Mezi hlav­ní funk­ce pro­gra­mu Po­ly­go­ni­ca patří sce­lo­vá­ní sítí, bo­o­le­ov­ské funk­ce, od­sa­ze­ní, pře­sí­ťo­vá­ní (re­me­shing), zjed­no­du­še­ní, smrš­tě­ní (shrin­kwrap), de­tek­ce po­vrchů a prvků a ma­ni­pu­la­ce s mrač­ny bodů a vy­tvá­ře­ní sítí.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | CT fantomy | He­al­thi­neers | Počítačová tomografie | Sie­mens | Stratasys

Siemens CT scan comparisson-2348Stra­ta­sys ozná­mil, že uza­vřel part­ner­ství se Sie­mens He­al­thi­neers při re­a­li­za­ci pře­lo­mo­vé­ho vý­zkum­né­ho pro­jek­tu, jehož cílem je vy­vi­nout nová mo­der­ní ře­še­ní pro roz­voj lé­kař­ských zob­ra­zo­va­cích fan­to­mů pro zob­ra­zo­vá­ní po­mo­cí po­čí­ta­čo­vé to­mo­gra­fie (CT). CT fan­to­my, které jsou dů­le­ži­tým ná­stro­jem v lé­kař­ském zob­ra­zo­vá­ní a téměř uni­ver­zál­ním zdro­jem v ne­moc­ni­cích po celém světě, jsou spe­ci­a­li­zo­va­ná za­ří­ze­ní po­u­ží­va­ná k hod­no­ce­ní a za­jiš­tě­ní vý­ko­nu CT ske­ne­rů.

Celý článek...

Tags: 3D vi­zu­a­li­za­ce | Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer | Gra­phi­soft | Ná­stroj | Stable Di­f­fusi­on

Archicad AI Visualizer Social Media Landscape-2348Gra­phi­soft, před­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry a mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­ho na­vr­ho­vá­ní, před­sta­vi­la apli­ka­ci Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer. Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer, za­lo­že­ný na pr­votříd­ním ná­stro­ji Stable Di­f­fusi­on pro ge­ne­ro­vá­ní ob­ráz­ků na bázi umělé in­te­li­gen­ce, vy­tvá­ří de­tail­ní 3D vi­zu­a­li­za­ce v ra­ných fá­zích ná­vr­hu díky jed­no­du­ché­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní op­ti­ma­li­zo­va­né­mu pro ar­chi­tek­tu­ru a in­te­ri­é­ro­vý de­sign.

Celý článek...

Tags: 3D System | 3D tisk | EXT Titan Pellet | Peletky

3D Systems-2347Vý­rob­ní spo­leč­nos­ti čelí ne­u­stá­lé­mu tlaku na sni­žo­vá­ní ná­kla­dů a zkra­co­vá­ní do­da­cích lhůt. 3D tisk vy­tla­čo­vá­ním pelet umo­ž­ňuje až de­se­ti­ná­sob­né zvý­še­ní rych­los­ti a de­se­ti­ná­sob­né sní­že­ní ná­kla­dů na ma­te­ri­ál ve srov­ná­ní s tis­kem po­mo­cí fi­la­men­tu. Tato trans­for­mač­ní tech­no­lo­gie šetří ino­va­tiv­ním spo­leč­nos­tem znač­né množ­ství času a peněz tím, že na­hra­zu­je tra­dič­ní vý­rob­ní me­to­dy.

Celý článek...

Tags: CAD | CAE | CFD | FEA | SimScale | Simulace | Vibrace

electronics-enclosure-simulation-2347Sim­S­ca­le ozná­mil nové funk­ce pro in­že­ný­ry za­mě­ře­né na kon­struk­ční a me­cha­nic­kou si­mu­la­ci, včet­ně roz­sáh­lé ana­lý­zy vib­ra­cí a har­mo­nic­kých modů. Sim­S­ca­le je clou­do­vě na­tiv­ní in­že­nýr­ský si­mu­lač­ní soft­ware, který se ce­lo­svě­to­vě po­u­ží­vá v au­to­mo­bi­lo­vém, vý­rob­ním, zdra­vot­nic­kém, stro­jí­ren­ském, elek­tro­nic­kém a sta­veb­ním prů­mys­lu.

Celý článek...

Strana 1 z 756

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>