Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Innovyze vydává InfoWater Pro 2.0

Pondělí, 25 Listopad 2019 12:09

Tags: ArcGIS Online | InfoWater Pro 2.0 | Innovyze | Přehledy | Simulace

infowater-3d-1948In­foWa­ter Pro v nové verzi 2.0 na­bí­zí nové sche­ma­tic­ké zob­ra­ze­ní pro sou­hrn­né pře­hle­dy s mapou, které jsou snad­no sro­zu­mi­tel­né lidem, kteří nejsou s daným mo­de­lem obe­zná­me­ni. Ar­c­GIS On­li­ne je nyní pod­po­ro­ván v In­foWa­ter Pro GIS Ga­teway, takže lze vy­tvá­řet mo­de­ly ze zdro­jů dat Ar­c­GIS On­li­ne a ak­tu­a­li­zo­vat Ar­c­GIS On­li­ne o vodní vý­sled­ky. Ša­b­lo­ny jsou nyní re­la­tiv­ní, takže je možné de­fi­no­vat vlast­ní čas za­čát­ku před­lo­hy pro různé časy za­čát­ku si­mu­la­ce, no­vin­kou je pro­po­je­ní s ex­ter­ní­mi te­le­me­t­ric­ký­mi daty pro ne­pře­tr­ži­té ově­řo­vá­ní.

Další vy­lep­še­ní na­jde­me u uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí, map, při­bli­žo­vá­ní a od­da­lo­vá­ní, 3D ná­hle­du vý­sled­ku si­mu­la­cí, u ře­še­ní po­ten­ci­ál­ních kri­tic­kých prvků již ve fázi ná­vr­hu díky lep­ší­mu 3D zná­zor­ně­ní to­po­lo­gie sítě nebo u správ­ce Cri­ti­ca­li­ty As­sess­ment Ma­nager. Kom­plet­ní se­znam no­vi­nek této verze je v an­g­lič­ti­ně na této strán­ce.


Mohlo by vás zajímat: