Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější WORKNC dělá inteligentní továrny chytřejšími

Středa, 27 Listopad 2019 11:57

Tags: 2020.1 | Advanced Toolform | Hexagon | NCSIMUL | Obrábění | WorkNC

worknc-2020-1-xl-1-1948V ak­tu­a­li­zo­va­né ver­zi WORK­NC 2020.1 na­jde­me mo­dul Rou­ghing (Hru­bo­vá­ní) s tech­no­lo­gií Advan­ced Tool­form, který umo­ž­ňu­je přes­něj­ší hru­bo­vá­ní ma­te­ri­á­lu fré­zo­vá­ním a od­stra­ně­ní ne­přes­nos­tí cha­rak­te­ris­tic­kých pro tra­dič­ní pa­ra­me­t­ric­ký vý­po­čet dráhy ná­stro­je. Hyb­rid­ní sys­tém mo­de­lo­vá­ní, WORK­NC De­sig­ner, pak před­sta­vu­je no­vě mo­dul Elec­tro­de s in­tu­i­tiv­ní­mi a snad­ný­mi funk­ce­mi v rám­ci vý­ro­by ná­stro­jů a fo­rem. WORK­NC De­sig­ner ta­ké při­ná­ší vy­lep­še­né pro­po­je­ní na WORK­NC Tra­di­ti­o­nal, kdy no­vě při­pra­ví ce­lou pra­cov­ní ob­last před je­jím ode­slá­ním do fá­ze plá­no­vá­ní to­ho­to pro­ce­su vý­ro­by.

WORK­NC 2020.1 ta­ké při­ná­ší in­te­gro­va­né pro­po­je­ní na si­mu­lač­ní ře­še­ní NC­SI­MUL, tak­že vý­rob­ní da­ta vy­tvo­ře­ná ve WORK­NC se do apli­ka­ce pře­ne­sou au­to­ma­tic­ky, včet­ně pří­slu­šen­ství, opra­co­va­né­ho ma­te­ri­á­lu, kon­strukč­ní části, po­čát­ku pro­gra­mu, stro­jo­vých pro­gra­mů a kom­plet­ní knihov­ny řez­ných ná­stro­jů. Z roz­hra­ní WORK­NC to NC­SI­MUL je mož­né zvo­lit Di­gi­tal Twin Ma­chi­ne (stroj pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta) pro ově­ře­ní G-kódů pro­gra­mů ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní.
Další informace na www.worknc.com.


Mohlo by vás zajímat: