Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dynabook rozšiřuje nabídku notebookem Satellite Pro L50-G

Středa, 27 Listopad 2019 12:35

Tags: Dynabook | Hardware | Intel Core | L50-G | Pro | Satellite

Satellite-Pro-LG50-G 03 win10-1848Dy­na­book Eu­ro­pe ozná­mil no­vý fi­rem­ní no­te­book Sa­tel­li­te Pro L50-G, kte­rý před­sta­vu­je ce­no­vě atrak­tiv­ní pří­stroj se špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi v leh­kém pro­ve­de­ní. No­vin­ka na­bí­zí zej­mé­na za­měst­nan­cům ma­lých a střed­ních pod­ni­ků po­třeb­ný vý­kon, spo­leh­li­vost, fle­xi­bi­li­tu a ko­nek­ti­vi­tu pro pro­duk­tiv­ní práci v kan­ce­lá­ři i na ces­tách. No­te­book Sa­tel­li­te Pro L50-G byl na­vr­žen tak, aby po­sky­tl uži­va­te­lům po­třeb­ný vý­kon při kaž­do­den­ní prá­ci. Dí­ky pro­ce­so­rům Intel Core 10. ge­ne­ra­ce spl­ňu­je po­ža­dav­ky na efek­tiv­ní prá­ci s ví­ce apli­ka­ce­mi sou­čas­ně. Nej­no­věj­ší roz­hra­ní Wi-Fi 6 ote­ví­rá mož­nos­ti rych­lé bez­drá­to­vé ko­mu­ni­ka­ce kon­stant­ní rych­los­tí s vy­u­ži­tím vyš­ší ka­pa­ci­ty a niž­ší la­ten­cí.

Pod­po­ra du­ál­ní­ho úlo­žiš­tě s SSD a HDD dis­ky po­sky­tu­je za­ří­ze­ní fle­xi­bi­li­tu s vy­so­kým vý­ko­nem i ka­pa­ci­tou.

Op­ti­mál­ní mo­bi­li­ta a vy­so­ká pro­duk­ti­vi­ta

No­vin­ka v zá­vis­los­ti na kon­fi­gu­ra­ci splňuje či do­kon­ce pře­kra­ču­je stan­dard Micro­soft Mo­dern De­vi­ce a je vy­ba­ve­na řadou uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vých funk­cí, které umožňují pro­duk­tiv­ní práci a při­po­je­ní od­kud­ko­li. Matný 15” dis­plej s an­ti­re­flex­ní úpra­vou, štíh­lé pro­ve­de­ní s tloušť­kou menší než 19,9 mm a hmot­nos­tí 1,7 kg za­jiš­ťu­je no­te­boo­ku vý­bor­nou mo­bi­li­tu. Ve­sta­vě­ná ba­te­rie s funk­cí rych­lé­ho na­bí­je­ní po­sky­tu­je pří­stro­ji Sa­tel­li­te Pro L50-G výdrž až 10 hodin a uži­va­te­lé si tak mohou být jisti, že budou moci na cestách pra­co­vat celý den.

Skvě­lá ko­nek­ti­vi­ta a vy­so­ká míra za­bez­pe­če­ní

Sa­tel­li­te Pro L50-G na­bí­zí řadu mo­der­ních mož­nos­tí při­po­je­ní, včet­ně uni­ver­zál­ní­ho portu USB Type-C, tří roz­hra­ní USB Type-A a HDMI ko­nek­to­ru v plné ve­li­kos­ti. Kromě Wi-Fi 6 umožňuje snad­né a rych­lé při­po­je­ní k in­ter­ne­tu či in­ter­ní síti také port Gi­ga­bit LAN. Pro ply­nu­lé vi­deo­kon­fe­renč­ní ho­vo­ry a pře­hrá­vá­ní médií je za­ří­ze­ní vy­ba­ve­no webo­vou HD ka­me­rou a in­te­gro­va­nou gra­fi­kou Intel. Účin­né za­bez­pe­če­ní ulo­že­ných dat za­jiš­ťu­je mož­nost při­hlá­še­ní po­mo­cí bi­o­me­t­ric­kých funk­cí s vy­u­ži­tím čteč­ky otis­ků prstů (Secu­re­Pad) či au­ten­ti­za­ce ob­li­če­je. Za­cho­vá­ní sou­kro­mí po­si­lu­je také po­suv­ný kryt ob­jek­ti­vu webo­vé ka­me­ry.

Do­stup­nost

Sa­tel­li­te Pro L50-G bude v Ev­ro­pě k dis­po­zi­ci od po­lo­vi­ny pro­sin­ce 2019. Další in­for­ma­ce o sor­ti­men­tu dy­na­book na­lez­ne­te na www.​cz.​dynabook.​com.


Mohlo by vás zajímat: