Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výnosy společnosti Autodesk za 3. čtvrtletí

Pátek, 29 Listopad 2019 09:51

Tags: Autodesk | Hospodaření | Příjmy | Q3 2019

Autodesk Q3 Rev-1948Spo­leč­nost Au­to­de­sk ozná­mi­la fi­nanč­ní vý­sled­ky za tře­tí čtvrt­le­tí fiskál­ní­ho ro­ku 2020. Pří­jmy to­ho­to čtvrt­le­tí do­sáh­ly 842,7 mi­lió­nů do­la­rů, což je o 5,8 % ví­ce ve srov­ná­ní se 796,8 mi­lió­ny USD z dru­hé­ho čtvrt­le­tí fiskál­ní­ho ro­ku 2020, a zis­ku 66,7 mi­li­o­nu do­la­rů. An­drew Anag­nost, pre­zi­dent a ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk, pro­hlá­sil, že fir­ma v tom­to čtvrt­le­tí za­zna­me­na­la re­kord­ní cash flow za po­sled­ních dva­náct mě­sí­ců ve vý­ši tém­ěř 1 mi­li­ar­dy do­la­rů, což je me­zi­roč­ní ná­růst o 55 pro­cent, a že za­u­jí­má mís­to kon­ku­ren­tů v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě. Kom­plet­ní graf fi­nanč­ních vý­sled­ků a po­drob­ný roz­pis jsou k dis­po­zi­ci zde.


Mohlo by vás zajímat: