Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EnvisionTEC a Sartomer nabízejí vodou rozpustnou pryskyřici

Středa, 04 Prosinec 2019 10:28

Tags: 3D tisk | DLP | E-Aquasol | eDLM | Envision One | EnvisionTEC | Materiály | Pryskyřice | Sartomer

Envision-One-Mcad-Lifestyle-1949Vý­sled­kem spo­lu­prá­ce mezi fir­ma­mi En­vi­si­on­TEC a Sar­to­mer (sou­část Ar­ke­my) je nová, vodou roz­pust­ná prys­ky­ři­ce pro 3D tisk s ná­zvem E-Aqua­sol. Ma­te­ri­ál je určen pře­de­vším pro vy­u­ži­tí v DLP plat­for­mě cDLM a k tisku forem. E-Aqua­sol, vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gii vy­tvr­zo­vá­ní prys­ky­řic po­mo­cí UV zá­ře­ní N3x­t­Di­mensi­on spo­leč­nos­ti Sar­to­mer, prý umožňuje prů­mys­lo­vým vý­rob­cům od­lé­vat ten­kostěn­né díly s vy­so­kým roz­li­še­ním. Díky vy­so­ké roz­pust­nos­ti ve vodě po­sky­tu­je prys­ky­ři­ce E-Aqua­sol vhod­nou al­ter­na­ti­vu k agre­siv­něj­ším roz­pouš­tě­dlům jako třeba lepta­dlo.

Od této chví­le je cDLM tis­kár­na En­vi­si­on One do­stup­ná i pro ev­rop­ské zá­jem­ce. Tisk­ne rych­los­tí až 75 mm za ho­di­nu v ose Z a umožňuje tisk kom­plet­ní se­sta­vy krytů a plášťů.
Více informací najdete na envisiontec.com nebo americas.sartomer.com.


Mohlo by vás zajímat: