Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trendy v robotizaci 2020 28.–30. ledna v Brně

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 14:19

Tags: 2020 | Akce | Avanti | Konference | Roboty | Trendy v robotizaci

DSC01498-Roboty2019-UR-1949Kon­fe­ren­ce Tren­dy v ro­bo­ti­za­ci, zkrá­ce­ně Ro­bo­ty, za­há­jí rok 2020 a ode­hra­je se opět v Brně. Sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce před­sta­ví i řadu no­vi­nek bo­ha­té­ho pro­gra­mu. Kromě ukáz­ky no­vi­nek z ob­las­ti ro­bo­ti­ky se od­bor­ná sekce bude vě­no­vat také otáz­kám za­vá­dě­ní ro­bo­tů, vlivu na za­měst­na­nost, či re­ál­ným apli­ka­cím ve vý­rob­ních pro­vo­zech. Na kon­fe­ren­ci budou uví­tá­ni od­bor­ní­ci z ne­zá­vis­lých in­sti­tu­cí, ana­ly­ti­ci i zá­stup­ci vý­rob­ních pro­vo­zů. Navíc budou v obou pro­gra­mo­vých dnech při­pra­ve­ny také zvlášt­ní worksho­py a od­bor­né dis­ku­se, při­čemž spe­ci­ál­ní téma od­star­tu­je kon­fe­ren­ci letos do­kon­ce o den dříve (v úterý 28. ledna v ho­te­lu In­ter­nati­o­nal).

Úvod­ní den bude vě­no­ván ro­bo­ti­ce z ji­né­ho úhlu po­hle­du, a to v kon­tex­tu makro i mi­k­ro­e­ko­no­mic­kých uka­za­te­lů a hlav­ně na­sta­ve­ní prů­mys­lo­vé­ho trhu s vý­hle­dem až do roku 2030. Na toto spe­ci­ál­ní se­tká­ní jsou zváni nejen čeští, ale i za­hra­nič­ní ex­per­ti na ro­bo­ti­ku, ale i eko­no­mi­ku a další aspek­ty na­sa­zo­vá­ní ro­bo­ti­za­ce. V pro­gra­mu je také spo­le­čen­ský večer s mož­nos­tí ne­zá­vaz­né­ho se­tká­ní a ochut­náv­kou vína a vý­stav­ky po dobu ko­ná­ní kon­fe­ren­ce (29. a 30. 1. v Avan­ti) s ukáz­ka­mi ro­bo­tů a kom­po­nen­tů pro ob­last ro­bo­ti­ky.

DSC01372-Roboty-1949

Sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce je znovu pojat hodně od­bor­ně a obo­ha­cen od­bor­ný­mi té­ma­ty, dis­ku­sí a za­řa­ze­ním pří­pa­do­vých stu­dií, což je re­ak­cí na po­ža­dav­ky účast­ní­ků z loňského roku. Oslo­ve­ni jsou od­bor­ní před­ná­še­jí­cí a za­jí­ma­vé osob­nos­ti z ob­las­ti prů­mys­lu v České re­pub­li­ce. Z to­ho­to dů­vo­du je však účast na kon­fe­ren­ci v tomto roce opět zpo­plat­ně­na. Vy­brat si mů­že­te z růz­ných druhů účas­ti, takže akce zů­stá­vá do­stup­ná pro kaž­dé­ho. Spous­ta worksho­pů a ná­vště­va vý­stav­ní části bude navíc na­bíd­nu­ta zdar­ma.
Další informace, témata, ceny a on-line registraci najdete na www.konference-roboty.cz.


Mohlo by vás zajímat: