Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

LCD 3D tiskárna LumiCube od Lumi Industries

Pátek, 06 Prosinec 2019 14:18

Tags: 3D tiskárny | Hardware | LCD | Lumi Industries | LumiCube | Lumi³

LumiCube1-1949Nová tis­kár­na má ná­zev Lumi³ (Lu­miCu­be) a je ur­če­ná pro vý­rob­ky zub­ní­ho lé­kař­ství, pro kle­not­nic­ký prů­my­sl nebo tvor­bu mi­ni­a­tur. Ob­sa­hu­je pa­ten­to­va­nou tech­no­lo­gii Hin­ged Mask for UV Trans­for­ming (HUT) pro ná­sled­né vy­tvr­ze­ní 3D vy­tiš­tě­ných ob­jek­tů po­mo­cí in­ter­ních LED, po­u­ži­tých i pro sa­mot­ný tisk. Tis­kár­na dále ob­sa­hu­je 7pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej, při­po­je­ní Wi-Fi a USB, pa­sív­ní te­pel­ný sys­tém, který udr­žu­je prys­ky­ři­ci při tep­lo­tě 35-40 °C, tis­ko­vou plo­chu 120,96 × 68,04 × 100 mm a na­bí­zí roz­li­še­ní v osách XY 47,3 × 47,3 µm (2K), ten­kost vrst­vy v ose Z 20/30/50/100 µm a rych­lost tisku 30 mm/ho­di­nu.

K dis­po­zi­ci je také jed­no­úče­lo­vá tva­ro­va­tel­ná FEP prys­ky­ři­ce Easy FEP Vat (EFV) a mo­du­lár­ní zá­sob­ník pro růz­né sta­veb­ní plat­for­my v zá­vis­los­ti na ma­te­ri­á­lu pro vhod­nou při­lna­vost. Cena Lu­miCu­be za­čí­ná na 3499 eu­rech. Pro do­má­cí po­u­ži­tí no­vě fir­ma na­bí­zí FFF 3D tis­kár­nu Lu­mi­Bee, vy­u­ží­va­jí­cí pro vy­tvr­ze­ní prys­ky­ři­ce svět­la z dis­ple­je mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu.
Více informací o tiskárně získáte na www.lumindustries.com/lumicube.


Mohlo by vás zajímat: