Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference BIM v rukou investora a realizační firmy

Úterý, 10 Prosinec 2019 08:29

Tags: BIM | CAD Studio | Impact Hub | Investoři | Konference | Realizační firmy | Stavebnictví

BIM v rukou investora-1950Od­bor­ná kon­fe­ren­ce ur­če­ná pro ma­nage­ment in­ves­tor­ských, de­ve­lo­per­ských a re­a­li­zač­ních firem z České re­pub­li­ky i Slo­ven­ska – BIM v rukou in­ves­to­ra a re­a­li­zač­ní firmy – po­řá­da­ná spo­leč­nost­mi Arch.​Design, Au­to­de­sk, CAD Stu­dio a RTS, se koná dne 21. ledna 2020 v Im­pact Hubu v Brně. Hlav­ním cílem této BIM kon­fe­ren­ce je vý­mě­na zku­še­nos­tí s pří­no­sy no­vých tech­no­lo­gií ve sta­veb­nic­tví pro in­ves­to­ry, de­ve­lo­pe­ry a sta­veb­ní re­a­li­zač­ní firmy. Zjis­tě­te, jak ušet­řit pe­ní­ze a čas, ome­zit ri­zi­ka stav­by, spra­vo­vat har­mo­no­gram a roz­po­čet, zlep­šit ko­mu­ni­ka­ci od pro­jek­ce přes re­a­li­za­ci, za­trak­tiv­nit pre­zen­tač­ní ma­te­ri­á­ly a zís­kat in­te­li­gent­ní model pro pro­voz stav­by.

To vše s cílem lepší kon­t­ro­ly ná­kla­dů na po­ří­ze­ní a pro­voz stav­by.

Před­ná­še­jí­cí­mi jsou od­bor­ní­ci z praxe. Po­dě­lí se o zku­še­nos­ti se za­vá­dě­ním a s pří­no­sy mo­der­ních tech­no­lo­gií pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by i se ze­fek­tiv­ně­ním tý­mo­vých ko­or­di­nač­ních a ko­mu­ni­kač­ních pro­ce­sů.

Pro­gram kon­fe­ren­ce:

  • Re­gis­tra­ce + při­ví­tá­ní
  • Proč by měl in­ves­tor po­ža­do­vat BIM? - Jan Bucek, Au­to­de­sk
  • BIM na jedné ko­mu­ni­kač­ní plat­for­mě - Tomáš Lendvor­ský, Au­to­de­sk
  • Har­mo­no­gram vý­stav­by (4D) a ce­no­vý roz­po­čet (5D) v BIM - Lukáš Tunka, CAD Stu­dio + Tomáš Var­mus, RTS
  • Oběd
  • Zku­še­nos­ti pro­jek­tan­ta s BIM spo­je­né s pří­no­sy pro in­ves­to­ra - Ivo Ko­va­lík, Arch.​Design
  • BIM a sprá­va budov - CAD Stu­dio
  • Jak za­dá­vat BIM, prak­tic­ké zku­še­nos­ti in­ves­to­ra - Jan Šmej­kal, Le­tiš­tě Praha

Více in­for­ma­cí a on-line re­gis­tra­ce na www.cadstudio.cz.


Mohlo by vás zajímat: