Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMC Bridge propojuje BricsCAD s Vaultem

Úterý, 10 Prosinec 2019 09:03

Tags: AMC Bridge | Autodesk | Bricscad | Vault

BricsCAD Vault-1950AMC Bridge ozná­mi­la in­te­gra­ci Brics­CA­Du s Au­to­de­sk Vaul­tem. Vý­tvo­ry z Brics­CA­Du se tak dají uklá­dat do Au­to­de­sk Vaul­tu. Tech­no­lo­gie umožňuje uži­va­te­lům pro­vá­dět ve Vaul­tu ob­vyk­lé ope­ra­ce ze stra­ny Brics­CA­Du, tedy uklá­dat Brics­CAD mo­de­ly s je­jich ex­ter­ní­mi od­ka­zy do Vaul­tu, zís­ká­vat a ak­tu­a­li­zo­vat jak hlav­ní model, tak ja­ký­ko­liv ex­ter­ní odkaz k němu při­po­je­ný z pro­stře­dí Vaul­tu, a také schop­nost uklá­dat změny zpět do Vaul­tu. Ná­stroj je možné na žá­dost upra­vit podle po­třeb uži­va­te­le. Před­sta­ve­ní výše uve­de­ných mož­nos­tí in­te­gra­ce Brics­CAD a Vaul­tu zob­ra­zu­je následující video.


Mohlo by vás zajímat: