Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktualizace BIM 360 Design Collaboration

Středa, 11 Prosinec 2019 09:39

Tags: Aktualizace | Autodesk | BIM 360 | Design Collaboration | IFC | Revit | Stavebnictví

BIM360 image2019-11-29 9-24-51-1950De­sign Colla­bo­rati­on nově pod­po­ru­je sou­bo­ry IFC a umož­ňu­je vy­tvá­řet ba­líč­ky s IFC daty, zob­ra­zit sdí­le­ný ba­lí­ček s IFC daty, zob­ra­zit IFC data jako je­den mo­del nebo v kon­tex­tu mo­de­lu pro­jek­tu v BIM 360 De­sign Colla­bo­rati­on, sdí­let IFC sou­bor ze sdí­le­né­ho sou­bo­ru či zob­ra­zit změ­ny me­zi ver­ze­mi IFC dat. Sou­bo­ry s IFC lze spra­vo­vat v pro­jek­to­vé slož­ce BIM 360 Do­cu­ment Ma­nage­ment, a to vy­u­ži­tím funk­ce „táh­ni a pusť“, kdy z pro­hlí­že­če je mož­né pře­táh­nout IFC sou­bo­ry do Do­cu­ment Ma­nage­ment, nebo vy­u­žít Au­to­de­sk Desk­top Con­nec­tor.

IFC sou­bo­ry se dají zob­ra­zit na ča­so­vé ose pro­jek­tu s vy­u­ži­tím mož­nos­tí De­sign Colla­bo­rati­on a jde je slou­čit se sou­bo­ry Re­vi­tu. De­sign Colla­bo­rati­on pod­po­ru­je rov­něž změ­nu zob­ra­ze­ní pra­cov­ních po­stu­pů pro IFC sou­bo­ry pro po­rov­ná­ní a uka­zu­je roz­dí­ly mezi ver­ze­mi jed­no­ho sou­bo­ru.
Více o aktualizaci z 9. prosince 2019 najdete spolu s videi na blogs.autodesk.com.


Mohlo by vás zajímat: