Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je SimulationX 4.1

Pátek, 13 Prosinec 2019 15:55

Tags: Analýzy | ESI | Modelování | Simulace | SimulationX | Technické systémy

Economic-analyses-in-SimulationX-4-1-Left-1950Pro­gram Si­mu­lati­onX je určen pro zjed­no­du­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů při mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­cích a ana­lý­zách tech­nic­kých sys­té­mů. Nová verze na­bí­zí e-lear­ning, tedy in­ter­ak­tiv­ní výuku tý­ka­jí­cí se sys­té­mo­vých si­mu­la­cí, vy­lep­še­né a in­tu­i­tiv­něj­ší gra­fic­ké roz­hra­ní v po­do­bě pásu ka­ret, nové glo­bál­ní typy nebo knihov­ny v ISX sou­bo­rech s mož­nos­tí Ulo­žit jako, nové ná­stro­je pro před­běž­né i ná­sled­né zpra­co­vá­ní jako op­ti­ma­li­za­ce, tvor­ba 2D map, ob­jed­náv­ky ne­bo spek­tro­gra­my ana­lýz vib­ra­cí aj.

Dále ve verzi 4.1 na­jde­me ana­lý­zy spo­leh­li­vos­ti sys­té­mu s au­to­ma­tic­kou ana­lý­zou ná­sled­ků se­lhá­ní při ur­či­tém cho­vá­ní, nové roz­hra­ní Si­e­mens PL­C­SIM Advan­ced pro „vir­tu­ál­ní uve­de­ní do pro­vo­zu“ to­vá­ren a stro­jů vy­u­ží­va­jí­cích si­mu­lač­ní kon­t­rol­ní soft­ware Si­mu­lati­onX a Si­e­mens pro SiL po­ža­dav­ky, nový model hyd­rau­lic­ké­ho od­stře­di­vé­ho čer­pa­dla, eko­no­mic­ké si­mu­la­ce a ana­lý­zy ná­kla­dů a vý­no­sů přímo v mo­de­lu se zo­hled­ně­ním ná­kla­dů na ener­gii, množ­ství, jed­not­ky, objem, čas, údrž­bu a ob­no­vu a ná­vrat­nost in­ves­tic, pří­pad­ně také plnou pod­po­ru tech­no­lo­gie Syn­chro­nous od firmy Mo­de­li­ca.
Více informací na www.simulationx.com.


Mohlo by vás zajímat: