Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chaos vydává V-Ray Next pro Revit

Neděle, 15 Prosinec 2019 22:56

Tags: Autodesk | Chaos Group | Revit | Snínky | V-Ray Next | Vizualizace

Improved Workflow 1 Revit next-1950Chaos Group uvádí na trh V-Ray Next pro Revit, ur­če­ný k in­te­li­gent­ní­mu bu­do­vá­ní scén, tvor­bě fo­to­re­a­lis­tic­kých sním­ků, sprá­vě po­lo­žek a na­bí­ze­jí­cí jed­no­du­ché pra­cov­ní po­stu­py i v nej­ná­roč­něj­ší fázi pro­ce­su ná­vr­hu. No­vin­kou je např. Asset Edi­tor pro tvor­bu, edi­ta­ci, uklá­dá­ní a sprá­vu V-Ray ma­te­ri­á­lů na jed­nom místě. Zá­klad­ní po­lož­ky Revit lze nyní pře­pnout do fo­to­re­a­lis­tic­kých V-Ray, pro­po­je­ní se sou­bo­ry .vr­sce­ne umožňuje rych­le za­pl­nit vi­zu­a­li­za­ce vy­so­ce kva­lit­ním ob­sa­hem z ja­ké­ho­ko­liv V-Ray pro­duk­tu, roz­ma­ni­tost rost­lin a stro­mů za­ru­ču­je ná­hod­nost mě­ří­tek a ro­ta­ce po­lo­žek z V-Ray Proxy a V-Ray Scene, ana­lý­zy na­sví­ce­ní vy­u­ží­va­jí hod­not sku­teč­né­ho svět­la.

Vy­kres­lo­vá­ní je nyní až o po­lo­vi­nu rych­lej­ší, V-Ray Phy­s­i­cal Ca­me­ra nyní do­ve­de na­sta­vit správ­nou ex­po­zi­ci a vy­vá­že­ní bílé au­to­ma­tic­ky, dále zde na­jde­me in­te­li­gent­ní od­stra­ně­ní šumu v ob­ra­ze v re­ál­ném čase, nové efek­ty čoček, vy­lep­še­nou ná­stro­jo­vou lištu s pře­tvo­ře­ný­mi iko­na­mi a funk­ce­mi, plnou pod­po­ru Revit De­cals, mož­nost ulo­žit na­sta­ve­ní V-Ray v rámci pro­jek­tu Re­vi­tu nebo přímo uklá­dat změny v pro­jek­tu po­mo­cí V-Ray Frame Bu­f­fe­ru. Kom­plet­ní se­znam no­vých funk­cí je v an­g­lič­ti­ně na této strán­ce. V-Ray Next pro Revit se dá pro­najmout za 350 do­la­rů ročně nebo 60 do­la­rů mě­síč­ně, kom­plet­ní li­cen­ce Workstati­o­n stojí 750 do­la­rů, ak­tu­a­li­za­ce 395 USD.


Mohlo by vás zajímat: