Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CM Labs oznamuje Vortex Studio 2019c

Středa, 18 Prosinec 2019 09:43

Tags: 2019c | CM Labs Simutaltions | MARIN | Simulace | Unreal engine | Vortex Studio

vortex-studio-virtual-prototyping-offshore-1951Spo­leč­nost CM Labs Si­mu­lati­ons ozná­mi­la své Vor­tex Stu­dio v ak­tu­a­li­zo­va­né verzi 2019c. Soft­ware je určen pro si­mu­la­ce zob­ra­ze­ní v re­ál­ném čase. Nově na­bí­zí pro­po­je­ní s Unre­al En­gi­nem od Epic Games pro vývoj vy­so­ce kva­lit­ní­ho si­mu­lá­to­ru. Uži­va­te­lé Vor­tex Stu­dia mohou nyní také vy­u­ží­vat věrné si­mu­lač­ní mož­nos­ti pla­vi­del ni­zo­zem­ské­ho ná­moř­ní­ho vý­zkum­né­ho in­sti­tu­tu (MARIN) za úče­lem zlep­še­ní plav­by­s­chop­nos­ti a ma­né­v­ro­vá­ní při růz­ných pod­mín­kách na moři. Si­mu­la­ce za­hr­nu­je mno­ho­stran­né pra­cov­ní po­stu­py. Nové in­te­gro­va­né mož­nos­ti vy­vi­nu­té fir­mou CM Labs do­vo­lu­jí snad­nou pu­b­li­ka­ci a pro­po­je­ní si­mu­la­cí z Vor­tex Stu­dia s Unre­al En­gi­nem.

Vor­tex Stu­dio 2019c dále ob­sa­hu­je schop­nos­ti hyd­ro­dy­na­mi­ky lodí a si­mu­la­ci ka­be­lů. Lze tak tedy vy­tvá­řet mo­de­ly v roz­hra­ní XMF Run­ti­me In­ter­fa­ce (XRI) od MA­RI­Nu a spus­tit tyto hyd­ro­dy­na­mic­ké mo­de­ly v re­ál­ném čase ve Vor­tex Stu­diu. Další no­vin­kou verze Vor­tex Stu­dio 2019c je funke Con­so­le Edi­tor s in­ter­ak­tiv­ní­mi na­bíd­ka­mi a vlast­ním na­sta­ve­ním strá­nek.
Uživatelé s aktivními předplatnými Vortex Studio si mohou stáhnout nejnovější verzi na www.cm-labs.com/downloads.


Mohlo by vás zajímat: