Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Artefakty Smithsonova institutu pro domácí 3D tisk

Středa, 18 Prosinec 2019 11:11

Tags: 3D tisk | Artefakty | Muzeum | Smithsonian Institution

Smithsonian Institution-1951 Smi­th­so­nův in­sti­tut začal di­gi­ta­li­zo­vat vět­ši­nu nej­dů­le­ži­těj­ších kous­ků z těch 150 mi­li­o­nů, které vy­sta­vu­je, a do­kon­ce je na­bí­zí pro do­má­cí 3D tisk zdar­ma. Smi­th­so­nův in­sti­tut je nej­vět­ší svě­to­vé mu­ze­um na světě s vý­u­ko­vým a vý­zkum­ným cen­t­rem, knihov­na­mi a do­kon­ce se zo­o­lo­gic­kou za­hra­dou. Pro­to­že fy­zic­ky je skoro ne­mož­né vy­sta­vit naráz všech více než 150 mi­li­o­nů ob­jek­tů – ve sku­teč­nos­ti je jich v muzeu vidět jen 1 % – roz­ho­dl se in­sti­tut během pěti let vy­u­žít 3D tech­no­lo­gie, aby tyto před­mě­ty na­bí­dl ši­ro­ké ve­řej­nos­ti.

Sbír­ka se tedy za­ča­la di­gi­ta­li­zo­vat po­mo­cí 3D skenů a je do­stup­ná na 3D di­gi­ta­li­zač­ním por­tá­lu, kde mohou zá­jem­ci najít spous­tu 3D sou­bo­rů k pří­mé­mu 3D tisku, a pokud ne­ma­jí 3D tis­kár­nu, mohou si je­jich tisk ob­jed­nat. Do této chví­le je k dis­po­zi­ci 124 mo­de­lů z celé sbír­ky a vy­tisk­nout je možné třeba le­ta­dlo bra­trů Wrigh­to­vých, le­ta­dlo Bell X-1, které jako první pře­ko­na­lo rych­lost zvuku, nebo ska­fan­dr Neila Arm­stron­ga z ex­pe­di­ce Apol­la 11. Pokud by mu­ze­um na­ske­no­va­lo jeden ob­jekt za mi­nu­tu, bude cel­ko­vá na­bíd­ka do­stup­ná za 300 let.


Mohlo by vás zajímat: