Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Solibri Connection pro ARCHICAD 23

Pátek, 20 Prosinec 2019 18:31

Tags: ARCHICAD 23 | BIM | Graphisoft | Solibri Connection | Stavebnictví

Solibri connection pro ARCHICAD 23Spo­leč­nost Gra­phi­soft na­bí­zí nej­no­věj­ší verzi doplňku So­lib­ri Con­necti­on pro Ar­chi­cad 23, který zrych­lu­je ak­tu­a­li­za­ce v BIM (in­for­mač­ním mo­de­lu budov) a umožňuje vy­u­ži­tí So­lib­ri Of­fi­ce, Site nebo Any­whe­re při práci s de­signem v re­ál­ném čase. Do­pl­něk So­lib­ri Con­necti­on za­jiš­ťu­je rych­lou a au­to­ma­tic­kou kon­t­ro­lu kódu a po­sta­vi­tel­nos­ti. Je op­ti­ma­li­zo­ván pro Ar­chi­cad 23. Ak­tu­a­li­zo­va­ná verze au­to­ma­tic­ky zpra­co­vá­vá pouze ty prvky, které se změ­ni­ly v mo­de­lu Ar­chi­cad. Další no­vin­kou jsou chy­bo­vé zprá­vy za­lo­že­né na for­má­tu BCF s mož­nos­tí na­le­ze­né chyby za­slat k ře­še­ní ur­če­ným čle­nům týmu.

Na roz­díl od ji­né­ho soft­wa­ru ne­muse­jí uži­va­te­lé So­lib­ri Con­necti­on uklá­dat sou­bo­ry, aby opra­vi­li nebo ur­či­li kva­li­tu je­jich BIM mo­de­lu, a mají také pří­stup k tech­no­lo­gii kon­t­ro­ly kva­li­ty za­lo­že­né na je­di­neč­ných pra­vi­dlech.
Další informace naleznete na stránce doplňků Archicadu.


Mohlo by vás zajímat: