Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GrabCAD Print ve verzi 1.37

Pátek, 20 Prosinec 2019 19:11

Tags: 3D tisk | GrabCAD | Print | Slicer | Verze 1.37 | Windows 7

GrabCAD Print-1951No­vin­ka­mi v Grab­CAD Prin­tu jsou vy­lep­še­ní pro 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet a konec pod­po­ry Win­dows 7. Grab­CAD Print 1.37 na­bí­zí opož­dě­ný start pro tis­kár­ny Po­ly­Jet, jenž je nyní pod­po­ro­ván „plát­ko­va­čem“ Po­ly­Jet Advan­ced Sli­cer, nové na­sta­ve­ní tisku pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní, kdy se do fi­nál­ní­ho vy­hla­ze­ní při­dá­vá tenká vrst­va prů­hled­né­ho ma­te­ri­á­lu pro hlad­ký po­vrch a za­cho­vá­ní věr­nos­ti barev a tex­tur, a také je nyní možný ná­hled a tvor­ba doprovodných PDF do­ku­men­tů ob­sa­hu­jí­cích vý­rob­ní po­znám­ky a sním­ky ob­ra­zov­ky mo­de­lů pro ak­tu­ál­ní tisk.

Tato verze je po­sled­ní, která pod­po­ru­je Win­dows 7, pro­to­že od 14. ledna 2020 Micro­soft pře­stá­vá pro tuto plat­for­mu na­bí­zet ak­tu­a­li­za­ce za­bez­pe­če­ní. Stra­ta­sys tedy rov­něž pře­sta­ne po­sky­to­vat ak­tu­a­li­za­ce pro Grab­CAD Print na Win­dows 7 a ne­za­ru­ču­je, že soft­ware bude v tomto ope­rač­ním sys­té­mu fun­go­vat. Ak­tu­a­li­za­ce by měla pro­běh­nout au­to­ma­tic­ky, a pokud se pro­gram vy­u­ží­vá v of­fli­ne módu, je nutné ručně ak­tu­a­li­zo­vat tyto kom­po­nen­ty: apli­ka­ci Grab­CAD Print a Grab­­CAD Job Ma­nager pro Po­ly­Jet.
DAlší informace na blog.grabcad.com.


Mohlo by vás zajímat: