Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creality 3D nabízí 3D tiskárnu LD-002R

Pondělí, 23 Prosinec 2019 17:18

Tags: 3D tiskárny | ChiTuBox | Creality 3D | LD-002R | Pryskyřice | Slicer | STL

creality ld-002r--1952Nová tis­kár­na se po­dob­ně jako ostat­ní od této firmy (Ender-3 nebo CR-10 FDM) sou­stře­dí na tisk prys­ky­řic a je při­pra­ve­na tisk­nout do pěti minut po vy­ba­le­ní z kra­bi­ce a snad­ném a rych­lém se­sta­ve­ní. LD-002R má zá­klad ze svého před­chůd­ce, tis­kár­ny LD-002, a na­bí­zí 3,5pal­co­vý ba­rev­ný, do­ty­ko­vý dis­plej, sli­cer Chi­Tu­Box se schop­nos­tí plát­ko­vá­ní 30MB STL mo­de­lů během jedné mi­nu­ty, vy­hla­dit model před řezy, což může vý­raz­ně ušet­řit prys­ky­ři­ci během fo­to­vy­tvr­zo­vá­ní, a umožňuje uži­va­te­lům au­to­ma­tic­ky, nebo ma­nu­ál­ně při­dá­vat do ob­jek­tu pod­půr­né struk­tu­ry.

Dále tis­kár­na ob­sa­hu­je na každé stra­ně tanku s prys­ky­ři­cí dva na­sta­vi­tel­né šrou­by, které lze od­šrou­bo­vat a od­stra­nit pak FEP fólii, nebo zob­ra­zo­va­cí sys­tém 2K s 2560 × 1600 pi­xe­ly na bázi látky v pev­ném fázi s kry­tím UV zdro­je, sta­bil­něj­ší struk­tu­ru rámu s novým li­ne­ár­ním mo­du­lem typu koule, pod­po­ru vy­hla­ze­ní roz­tře­pe­ných okra­jů 4X/8X, nový sys­tém čiš­tě­ní vzdu­chu ve formě kon­vekč­ní­ho prou­du vzdu­chu a ak­tiv­ní­ho uh­lí­ko­vé­ho fil­tru, který účin­ně eli­mi­nu­je zá­pach z fo­to­cit­li­vé prys­ky­ři­ce, a rov­něž mož­nost Wi-Fi při­po­je­ní pro vzdá­le­nou kon­t­ro­lu tisku přes po­čí­tač či mo­bil­ní te­le­fon.
Více o 3D tiskárně LD-002R najdete na www.creality.com.


Mohlo by vás zajímat: