Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Standard MTConnect ve verzi 1.5.0

Pondělí, 30 Prosinec 2019 15:36

Tags: MTConnect Institute | Sémantický slovník | Standard MTConnect | Verze 1.5.0 | Výroba

MTConnect-1953MT­Con­nect In­sti­tu­te, or­ga­ni­za­ce pro vývoj stan­dar­dů MT­Con­nect, na­bí­zí svůj stan­dard, ote­vře­ný sé­man­tic­ký slov­ník pro sa­mo­stat­nou vý­ro­bu, ve verzi 1.5.0. Ta za­hr­nu­je nové da­to­vé po­lož­ky a in­for­mač­ní mo­de­ly pro adi­tiv­ní vý­ro­bu včet­ně sys­té­mů ma­te­ri­á­lů a de­po­zic, ob­je­mo­vých jed­no­tek a če­ka­cí doby, nové po­lož­ky dat pro sprá­vu ro­bo­tic­kých stro­jů včet­ně de­tek­ce sou­čás­tí, roz­ší­ře­né da­to­vé po­lož­ky pro ob­rá­bě­cí stro­je včet­ně pro­měn­ných, úrov­ní vno­ře­ní pro­gra­mu, zdro­je pro­gra­mu, pro­měn­ných prou­dů dat nebo na­tiv­ních jed­no­tek, pro řezné ná­stro­je včet­ně pro­měn­né off­set ná­stro­je a sku­pi­ny ná­stro­jů.

V nové verzi jsou také nové prvky dat a in­for­mač­ní mo­de­ly pro kom­plex­ní vý­rob­ní sys­témy včet­ně vzta­hů a no­vých typů od­ka­zů podle ID za­ří­ze­ní. Agent MT­Con­nect C++ je ke sta­že­ní zde, verze 1.5.0 pak zdar­ma na této strán­ce.


Mohlo by vás zajímat: